Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6259. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica, stran 18064.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 10. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik na podlagi Uredbe Komisije št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3) – Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo Komisije št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5–10) ter priloga I k Uredbi Komisije št. 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami) določa cilje in ukrepe za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, upravičence, upravičene stroške, pogoje in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov ter nadzor nad izvajanjem ukrepov.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev, nabor ukrepov in višina sredstev za posamezne ukrep)
Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja se zagotavljajo iz proračuna Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina).
Letni nabor ukrepov in višina sredstev za ukrepe se za vsako leto določi s proračunom občine.
3. člen
(oblika, kumulacija in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo v obliki dotacije.
Pomoči, ki se dodeljujejo preko ukrepov od 8. člena do 14. člena tega pravilnika so državne pomoči.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine pomoči:
– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo (8. člen) najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki;
– za ostale ukrepe (členi 9–11) se upošteva najvišja intenzivnost pomoči, ki je navedena pri posameznemu ukrepu;
– za ukrepe po pravilih de minimis (členi 12–14) pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz področij pomoči,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine,
– dijaki in študentje programov iz kmetijstva in gozdarstva.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
– naložbo ali storitev že zaključili (ne velja za ukrep: transport),
– nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali EU proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.
5. člen
(cilji)
Cilji pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v obdobju 2007–2013 so:
– zagotoviti večjo konkurenčnost ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
– ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
– spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
– izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
– spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.
6. člen
(splošna določila)
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
7. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
A Na podlagi Uredbe za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006:
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
2. Nove investicije za delo v gozdu
3. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.
C. Ostali ukrepi:
1. Delovanje društev
2. Izvajanje lokalne razvojne strategije LEADER.
II. UKREPI
II A. UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME
8. člen
(Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo) (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Z ukrepom se bo dvignila konkurenčnost primarnega sektorja, saj je na majhnih kmetijah naše občine dvig produktivnosti z novimi tehnologijami ključnega pomena za ohranitev in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobiti živali. Ukrep bo prispeval k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Predmet:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo vsaj 25% zmanjšanje porabe vode;
– naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske poti …).
2. Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji
– naložbe v električno infrastrukturo
– naložbe v prezračevalni sistem
– naložbe v napajališča za živino.
Podpore za naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja do konca prehodnega obdobja.
Obdobje dodeljevanja pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
– upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin, se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
– naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe).
– za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje ...) – kjer je to potrebno.
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
– kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi MKGP.
Specifični pogoji upravičenosti za 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material
– reja govedi
– rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le-ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.
Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte ureditve; vsebine načrtov se določijo v razpisu:
– za posodobitev hleva: tehnološki načrt ureditve hleva s popisom opreme in tehnologije reje,
– za posodobitev skladišč: tehnološki načrt ureditve skladišča s popisom del, opreme in tehnologijo,
– za ureditev trajnih nasadov: tehnološki načrt ureditve trajnih sadnih nasadov,
– za obnovo namakalnih sistemov: načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%,
– za ureditev pašnikov: izdelan tehnološki načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše,
– za naložbe v poti (poljske, dovozne …) in kmetijska zemljišča na kmetijskih gospodarstvih: izdelan tehnološki načrt ureditve zemljišča ali dostopov.
Specifični pogoji upravičenosti za 2. Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi.
– po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti).
Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela).
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
– splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Specifični stroški za 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo ...),
– informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča,
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
– zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev mrež in opore za napravo trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo; oprema za osvetljevanje in senčenje; oprema za zračenje oziroma ogrevanje; oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje),
– pri obnovi namakalnih sistemov; stroški za nakup opreme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …; razen drenažnih del.
Specifični stroški za 2. Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
– električna oprema (svetila, električna instalacija …),
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme …),
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi …).
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih stroškov,
– za ostala območja za kmetijsko dejavnost: do 40% upravičenih stroškov,
– za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
9. člen
(Pomoč za plačilo zavarovalnih premij) (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Ukrep bo vzpodbudil kmetijska gospodarstva k zavarovanju pridelkov in živine, saj prenekatere kmetije do sedaj niso zavarovale pridelkov in živine in zato ob neugodnih vremenskih razmerah ali boleznih pri živalih utrpijo veliko škodo.
Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živine v skladu z nacionalnimi predpisi, o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov ter živine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer bolezni.
Upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
Zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo.
– sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za 1 zavarovalno leto.
Višina pomoči:
Razlika med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
10. člen
(Pomoč za zaokrožitev zemljišč) (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Ukrep bo vzpodbudil menjavo kmetijskih zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi v občini.
Predmet:
Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
predloži dokumentacijo iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
Do 50% dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
11. člen
(Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu) (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z ukrepom želimo doseči boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva in s tem dolgoročno sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
– če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
– izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom,
– za predstavitvi v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov.
– publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
Do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
II B. DE MINIMIS
12. člen
(Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah) (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen:
Z ukrepom prispevamo k ustvarjanju pogojev in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmečkega gospodarstva. Podpiramo kmetijska gospodarstva, ki bodo obstoječo primarno dejavnost z zagonom in širjenjem dopolnilne dejavnosti dvignili, povečali konkurenčnost kmetije in zagotovili dodatni vir dohodka, kar bo dolgoročno vplivalo na obstoj primarne dejavnosti na kmetiji. Z ukrepom želimo vzpodbuditi tudi konkurenčnost kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo (delo v gozdu) ter z naložbami zagotoviti varnejše delo v gozdu.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji: (gostinska in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost,
– upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči,
– upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin,
– naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam,
– upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer je to potrebno),
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti,
– po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
– dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Specifični pogoji upravičenosti:
– za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij.
– za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
– za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
– za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
– splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
– računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi.
– oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih stroškov,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
13. člen
(Nove investicije za delo v gozdu) (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
Predmet: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom).
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu.
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu …)
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih stroškov,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
14. člen
Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen:
Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, kar bo doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
– svetovalne storitve
– organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
– če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje)
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje
– predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave ...): stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov
– širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave
– promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
II C. OSTALI UKREPI
15. člen
(Delovanje društev in njihovih združenj)
Namen:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Predmet:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci:
Društva in njihova združenja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine,
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev
– seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški:
Materialni stroški za delovanje društev.
Višina pomoči:
Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom
16. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kakovosti življenja na podeželju.
Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
Višina pomoči: do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR UPRAVIČENCEV
17. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan z odločbo, kjer opredeli višino odobrenih sredstev, opravičljive stroške in namen pomoči za posamezen ukrep.
Občina poroča ministrstvu pristojnemu za nadzor državnih pomoči o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih, kot je to določeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
18. člen
(javni razpis)
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
19. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
20. člen
(odločitev o vlogah)
Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Na podlagi zapisnika iz 19. člena odloči o vloženih zahtevkih župan najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka. V odločbi se opredeli namen, višino odobrenih sredstev in opravičljive stroške za posamezen ukrep. Zoper odločbo župana pritožba ni možna, odločba se lahko izpodbija v upravnem sporu.
21. člen
(pogodba)
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
22. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, ali jih porabil nenamensko oziroma del ali storitev ni izvršil v skladu s pogodbenimi določili, mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se določijo v pogodbi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
23. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za Občino Žirovnica in za uresničevanje strategije Lokalne akcijske skupine, ki deluje na območju občine.
IV. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica (UVG št., 19/03) in Pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 16/07).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0006/2007
Žirovnica, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost