Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6228. Odlok o cestnoprometni ureditvi, stran 17986.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4 in 139/06 – ZORed), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 10. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o cestnoprometni ureditvi
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določijo:
– prometna ureditev,
– način dela mestnega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa,
– pogoji in način odstranitve in hrambe parkiranih ter zapuščenih vozil,
– pogoji in način uporabe lisic,
– stroški za odstranitev in hrambo parkiranega vozila, priklenitev parkiranega vozila ter odvoz zapuščenega vozila,
– globe,
– nadzor.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– pristojni organ je organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet,
– prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6.30 do 9.00 ure zjutraj in od 14.00 do 17.00 ure popoldne,
– dostavni čas je čas, predviden za opravljanje vsakodnevne dostave in oskrbe na območju za pešce,
– lisice so posebna naprava, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo, parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo,
– pajek je posebno vozilo za odvoz parkiranega vozila,
– intervencijsko vozilo je vozilo pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje intervencijskih nalog skladno z zakonskimi pooblastili ter vozilo za opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb, prav tako je intervencijsko vozilo tudi pajek,
– avtocestni obroč je sklenjen obroč avtocest A-1 in A-2 ter hitre ceste H-3, ki oklepa osrednji del mesta Ljubljane,
– ožje mestno središče je območje mesta Ljubljane, ki ga oklepajo: Tivolska cesta, Trg Osvobodilne fronte, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Njegoševa cesta, zveznica med Njegoševo cesto in Roško cesto, cesta Za Gradom, Karlovška cesta, Zoisova cesta, Aškerčeva cesta in Trg mladinskih delovnih brigad do Tivolske ceste,
– mestne vpadnice so naslednje glavne mestne ceste v mestu Ljubljana: Celovška cesta, Dunajska cesta, Šmartinska cesta, Zaloška cesta, Litijska cesta, Dolenjska cesta, Barjanska cesta in Tržaška cesta,
– posebna prevozna sredstva so bolniški vozički, ročni vozički, vozički postreščkov, otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani, enoosni ročni vozički in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki), ki se ne štejejo za vozila,
– javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča občinske ceste, namenjena parkiranju vozil ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil,
– parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila,
– odstavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost,
– parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja,
– parkirni listek je potrdilo o plačilu občinske takse za parkiranje, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku,
– izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin,
– taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah,
– stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, namenjenih za trajno bivanje, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, ki je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj,
– parkirna dovolilnica je potrdilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora,
– za okolju prijazna vozila se šteje vozilo na električni pogon ali hibridni pogon, katerega poraba goriva v mestnem ciklu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti:
+---------------------------+----------------------------------+
|              |      Vrsta goriva      |
|Parameter         +-----------------+----------------+
|              |  Plinsko olje |   Bencin   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|CO(2) – ogljikov dioksid  |    110    |   110    |
|(g/km)           |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|PM – trdni delci (mg/km)  |    5    |    5    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|NO(x) – dušikov oksid   |    0,2    |   0,06   |
|(g/km)           |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|HC – ogljikovodiki (g/km) |    /    |   0,075   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
– površina za kolesarje je površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobnih površinah, ki so namenjene parkiranju koles.
II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH
1. Določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa
3. člen
Prednostne smeri na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah določi Mestni svet MOL (v nadaljevanju: Mestni svet). Prednostne smeri na ostalih občinskih cestah določi pristojni organ.
Smer potekanja prometa na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah določi Mestni svet. Smer potekanja prometa na ostalih občinskih cestah določi pristojni organ.
Način vodenja prometa na glavnih mestnih cestah določi Mestni svet. Način vodenja prometa na ostalih občinskih cestah določi pristojni organ.
Mestni svet lahko določi, da se na občinskih cestah, kjer je to potrebno zaradi gostote prometa in števila vozil za opravljanje mestnega linijskega prevoza potnikov, uredijo posebni prometni pasovi za ta vozila.
2. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa
4. člen
Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, razen z dovoljenjem pristojnega organa.
Pristojni organ izda dovoljenje za promet tovornih vozil, ki presegajo omejitev iz prvega odstavka tega člena, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
5. člen
Na mestnih vpadnicah med avtocestnim obročem in ožjim mestnim središčem ter cestah, ki oklepajo ožje mestno središče, je v času prometne konice prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev.
Pristojni organ izda dovoljenje za promet tovornih vozil, ki presegajo omejitev iz prvega odstavka tega člena, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, ko zaradi velikosti, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom, samo v primeru, ko je uporaba teh vozil v času prometne konice nujna.
6. člen
Omejitve iz 4. in 5. člena tega odloka ne veljajo za vozila iz 34. člena tega odloka.
7. člen
Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil na podlagi strokovnega mnenja koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest.
8. člen
Na območju ožjega mestnega središča je v času prometne konice prepovedano učenje vožnje motornega vozila.
9. člen
Zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih razlogov lahko pristojni organ začasno omeji uporabo ceste, prepove promet posameznih vrst vozil ali promet v celoti. Omejitev lahko traja največ eno leto.
Pristojni organ lahko omeji uporabo ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin tudi z javnim pozivom zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja in podobnega.
10. člen
Za omejitev uporabe ceste zaradi prireditev, gradbenih del in podobnega se mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Uporaba ceste ali njenega dela se sme omejiti le z dovoljenjem pristojnega organa, razen če je nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike in nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec takoj po vzpostavljeni omejitvi uporabe ceste o tem pisno obvestiti koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest, pristojni organ, policijo in izvajalca gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov.
Vlogo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora organizator prireditve oziroma izvajalec ali investitor gradbenih del vložiti pri koncesionarju za vzdrževanje občinskih cest najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja. Če je zaradi omejitve uporabe ceste potrebna sprememba prometne ureditve, mora biti vlogi priložen elaborat zapore cest v času omejene uporabe ceste.
Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja omejitve uporabe ceste ali spremeni predlagano prometno ureditev.
V primeru prireditev, gradbenih del ali podobnega, zaradi katerih je potrebno spremeniti potek linij mestnega linijskega prevoza potnikov ali pogostnost vozil, s katerimi se opravlja ta prevoz, je dolžan investitor oziroma izvajalec del poskrbeti za obveščanje potnikov na način, kot ga določi pristojni organ.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za javne parkirne površine in druge javne površine.
3. Omejitve hitrosti in določitev ter izvedba ukrepov za umirjanje prometa
11. člen
Če je zaradi gostote prometa pešcev, kolesarjev ali drugih udeležencev v prometu ter njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov treba omejiti hitrost vozil v naselju pod 50 km/h, lahko pristojni organ na občinski cesti omeji najvišjo dovoljeno hitrost vozil na manj kot 50 km/h ali določi naselje oziroma del naselja kot območje omejene hitrosti.
12. člen
Mestni svet lahko določi, da je na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih največja dovoljena hitrost za vozila največ 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometno tehnični elementi to omogočajo.
Največja dovoljena hitrost iz prvega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
13. člen
Naprave za umirjanje cestnega prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem cestnega prometa onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na delu ceste.
Ovire za umirjanje prometa, s katerimi se udeležencem cestnega prometa fizično prepreči vožnja z neprimerno hitrostjo, je dovoljeno postaviti le na tistih občinskih cestah v naselju, na katerih so zaradi pogostih kršitev omejitev hitrosti vožnje ogroženi udeleženci cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti.
Ovir za umirjanje prometa ni dovoljeno postavljati na glavnih mestnih cestah.
Dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu, odredi pristojni organ.
4. Ureditev mirujočega prometa
14. člen
Za ureditev mirujočega prometa se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na vozišču občinske ceste,
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča),
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.
Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.
15. člen
Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje takse, je parkiranje dovoljeno v obsegu, za katerega je plačana taksa. Zavezanec za plačilo takse je uporabnik javne parkirne površine.
16. člen
Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila takse in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.
Kot dokazilo plačila takse za uporabo javnih parkirnih površin šteje parkirni listek iz parkomata ali potrdilo, ki ga izda izvajalec. Parkirni listek ali drugo ustrezno potrdilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
17. člen
Na parkirnih prostorih na vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo takse, lahko parkirajo vozila stanovalcev, če so označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Parkirno dovolilnico izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Dovolilnica se izda za parkiranje v območju, kjer ima prosilec naslov stalnega bivališča. Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju ožjega mestnega središča in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto.
Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa v enkratnem znesku 100 eurov. Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se taksa plača le za mesece za katere se izdaja.
18. člen
Javne parkirne površine so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil.
19. člen
Javne parkirne površine, kjer se plačuje taksa, in čas, v katerem se taksa plačuje, določi Mestni svet.
20. člen
Višina takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah znaša:
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|Tarifa      |Dnevna     |Nočna    |Enotna    |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
|Parkirišče za osebna vozila                  |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|P-1 (osebni avto) |1 euro na uro | 1,50 eura  |–      |
|         |        |na noč    |       |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|P-2 (osebni avto) |0,60 eura na  |–      |–      |
|         |uro      |       |       |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|P-3 (osebni avto) |0,50 eura prvi |–      |–      |
|         |dve uri    |–      |–      |
|         |0,50 eura   |       |       |
|         |vsaka     |       |       |
|         |naslednja ura |       |       |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|P-4 (osebni avto) |–       |–      |1 euro na dan|
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|P+R (osebni avto)*|–       |–      |1 euro na dan|
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
|Parkirišča za avtobuse                    |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|B-1 (avtobus)   |4 eure na uro |–      |–      |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
|Parkirišča za tovorna vozila                 |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|T-1 (tovorno   |1,70 euro na  |–      |–      |
|vozilo)      |uro      |–      |11 eurov na |
|T-2 (tovorno   |–       |–      |dan     |
|vozilo)      |–       |–      |141 eurov na |
|T-3 (tovorno   |–       |–      |mesec    |
|vozilo s     |–       |       |96 eurov na |
|prikolico)    |        |       |mesec    |
|T-4 (tovorno   |        |       |135 eurov na |
|vozilo brez    |        |       |mesec    |
|prikolice)    |        |       |       |
|T-5 počitniška  |        |       |       |
|prikolica     |        |       |       |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
|Parkirna hiša                         |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|H-1 (osebni avto –|1 euro na uro |1,50 eura na |–      |
|obiskovalci)   |–       |noč     |100 eurov na |
|H-2 (abonenti   |–       |–      |mesec    |
|fizične osebe)  |        |–      |120 eurov na |
|H-3 (abonenti   |        |       |mesec    |
|pravne osebe)   |        |       |       |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|         |        |       |       |
|Parkomati     |        |       |       |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|U-1 (osebni avto) |0,60 eura na  |–      |–      |
|         |uro      |       |       |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
|Izguba parkirnega |–       |–      |celodnevno  |
|listka, kartice  |        |       |parkiranje, |
|         |        |       |vendar ne  |
|         |        |       |manj kot 10 |
|         |        |       |eurov    |
+------------------+---------------+-------------+-------------+
* Dokazilo o plačilu takse za parkiranje na parkiriščih P+R se lahko uporabi kot vozovnica za enkratno vožnjo z mestnim javnim prometom.
Če taksa ni določena, je parkiranje brezplačno.
21. člen
Mestni svet določi javne parkirne površine, namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce.
Parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda za parkirno površino iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju načela enakomerne obremenitve teh površin. Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju za pešce, je lastnik stanovanja, kjer ima stalno bivališče, in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto. Upravičencu se izda tudi dovoljenje za prevoz območja za pešce do naslova stalnega bivališča z veljavnostjo v dostavnem času.
Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa v enkratnem znesku 50 eurov.
22. člen
Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za parkiranje vozil:
– državnih organov,
– organov MOL,
– tujih diplomatskih predstavništev,
– hotelskih gostov,
– avtotaksi vozil,
– nadomestilo za ovirano rabo lastne garaže na območju za pešce.
Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena se plača 200 eurov mesečno za posamezni parkirni prostor, razen za parkirne prostore iz druge in šeste alineje prvega odstavka tega člena.
Plačilo uporabe parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena se uredi s pogodbo med MOL in uporabnikom, v primeru tujega diplomatskega predstavništva pa med MOL in Republiko Slovenijo.
Parkiranje na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le z dovolilnicami, ki jih izda pristojni organ. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
23. člen
Pristojni organ lahko omeji čas parkiranja na javnih prometnih površinah tako, da sme trajati parkiranje do 2 uri (območja kratkotrajnega parkiranja).
Dovoljeni čas parkiranja na območjih kratkotrajnega parkiranja je razviden s prometne signalizacije.
24. člen
Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil:
– strank upravnih organov in organov MOL,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je največ 30 minut.
Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se taksa ne plača.
25. člen
Pristojni organ določi parkirne prostore na javnih parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invalidov. Parkiranje na teh prostorih je dovoljeno le z veljavno parkirno karto, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna z zunanje strani skozi vetrobransko steklo.
26. člen
Pristojni organ določi odstavna mesta na občinskih cestah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
Uporaba odstavnih mest je dovoljena le z veljavno dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v vozilu, ki uporablja odstavno mesto, tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge:
– prevoznika, ki opravlja dostavo,
– izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih,
– lastnika lokala oziroma druge nepremičnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.
Dovolilnica iz drugega odstavka tega člena se izda, če opravljanje konkretnega naročila oziroma posla neobhodno terja vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju za pešce v bližini naslova naročnika, s tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila na območju za pešce razviden iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta. Prosilcu se za isto časovno obdobje lahko izda le ena dovolilnica iste vrste.
Na odstavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje za čas, potreben za razložitev ali naložitev blaga, ki se dostavlja. Na njih je dovoljeno tudi parkiranje zaradi izvajanja servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z vozilom, in sicer za najnujnejši čas, ki je potreben za samo izvedbo servisne ali druge storitve.
Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na območju za pešce, mora biti označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene dejavnosti trajno ali začasno označeni na vozilu na dobro viden način.
Za uporabo odstavnih mest na območjih za pešce se plača letna taksa:
– 50 eurov, če so odstavna mesta na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom,
– 100 eurov, če so odstavna mesta na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa.
Za enkratno uporabo odstavnih mest na območjih za pešce se plača dnevna taksa:
– 5 eurov, če so odstavna mesta na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom,
– 10 eurov, če so odstavna mesta na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa.
Taksa se plača v enkratnem znesku ob izdaji dovolilnice.
Zavezanci za plačilo takse za prevoznike, ki opravljajo dostavo so takse oproščeni, če uporabljajo okolju prijazna vozila.
27. člen
Pristojni organ določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na teh mestih je dovoljeno le avtotaksi vozilom z dovoljenjem, izdanim na podlagi odloka, ki ureja avtotaksi prevoze na območju MOL.
28. člen
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo.
Pristojni organ določi parkirna mesta za turistične avtobuse za ogled mestnih znamenitosti. Dovoljeni čas parkiranja turističnih avtobusov na teh parkirnih mestih znaša 15 minut. Po preteku tega časa morajo turistični avtobusi parkirno mesto zapustiti.
Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
29. člen
Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil.
Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
30. člen
Poleg primerov iz zakona je parkiranje prepovedano tudi:
– na bankini,
– na površini za kolesarje,
– na avtobusni postaji,
– na obračališču linijskega prevoza potnikov,
– v parku in na drugi javni zeleni površini (obcestna zelenica, drevored in podobno).
Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
5. Določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce
31. člen
Območja umirjenega prometa na občinskih cestah določi pristojni organ.
Območja omejene hitrosti na občinskih cestah določi pristojni organ.
32. člen
Območja za pešce določi Mestni svet.
Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa,
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.
33. člen
Na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je prepovedana vožnja z motornimi vozili. Dovoljena je vožnja intervencijskih vozil.
Na območjih za pešce z omejenim lokalnim prometom je prepovedana vožnja z motornimi vozili, razen vozil med opravljanjem dejavnosti iz 34. člena tega odloka in vozil z dovoljenjem pristojnega organa.
Na območjih za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo.
Dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem času. Dostavna vozila pri opravljanju dostave uporabljajo odstavna mesta. Vozila, ki so v dostavnem času na območju za pešce, morajo območje zapustiti do konca dostavnega časa, razen vozil, ki opravljajo dejavnosti iz 34. člena tega odloka in vozil z dovoljenjem pristojnega organa.
Dostavni čas na območjih za pešce je vse dni v tednu med 6.00 in 9.30 uro. Pristojni organ lahko izjemoma zaradi posebej utemeljenih razlogov izda dovoljenje tudi za dostavo izven dostavnega časa.
34. člen
Na območjih za pešce je za opravljanje dejavnosti dovoljen promet:
– intervencijskih vozil,
– vozil podjetij, ki imajo koncesijo za prevoz pacientov,
– vozil za zbiranje in odvoz odpadkov ter čiščenje javnih površin,
– vozil zdravstvenih delavcev (obisk zdravnika na domu, patronažna služba),
– vozil delavcev socialnih služb in delavcev invalidskih organizacij ob obiskih oskrbovancev na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje,
– dveh avtotaksi vozil, na javnem razpisu izbranega prevoznika.
35. člen
Na območjih za pešce je z dovolilnico pristojnega organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– storitev gospodarskih javnih služb,
– prireditev,
– prevoza otrok do šol in vzgojno varstvenih ustanov,
– koncesije za razvoz tople hrane oskrbovancem (oskrba na domu),
– mrliško pregledne službe in
– prevoza umrlih.
Promet z motornim vozilom zaradi prevoza otrok do šole in vzgojno varstvene ustanove se lahko dovoli dvakrat dnevno, od ponedeljka do petka, v skupnem trajanju do 2-krat 30 minut. Izda se lahko dve dovolilnici na družino.
36. člen
Vozila stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce ter vozila pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, lahko z dovolilnico pristojnega organa prevozijo območje za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa do lastnega parkirnega prostora ali garaže v dostavnem času. Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, izda dovoljenje tudi za dostavo izven dostavnega časa.
Omejitev prevoza za upravičence iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja na območjih za pešce z omejenim lokalnim prometom.
Dovolilnica iz prvega odstavka tega člena se za lastno vozilo izda prosilcu, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja oziroma opravljanja dejavnosti na območju za pešce in poseduje parkirni prostor ali garažo za lastne potrebe. Izda se le ena dovolilnica na stanovanjsko enoto oziroma na poslovni prostor. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega bivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.
37. člen
Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje z motornimi vozili.
Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. V tem primeru upravičenec do prevoza pri pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje premičnih zapor na območjih za pešce (v nadaljevanju: elektronska kartica).
Za izdajo elektronske kartice se plača strošek izdaje kartice v višini 30 eurov. Imetniku elektronske kartice se povrne sorazmerni del stroška, če jo nepoškodovano vrne pristojnemu organu v roku 7 let od dneva, ko jo je prejel.
38. člen
Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu dovolilnice, če se:
– dovolilnica uporablja v nasprotju z določili tega odloka,
– kršijo pravila opravljanja dostave in servisne dejavnosti,
– kršijo določila za prevoz območja za pešce.
O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovolilnice in elektronske kartice odloča župan. Pritožba ne zadrži izvršitve. Elektronska kartica se prekliče takoj.
Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po prejemu odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu vrniti dovolilnico in elektronsko kartico.
6. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa
39. člen
Uporaba vprežnih vozil je na območju ožjega mestnega središča, na cestah, ki ga oklepajo, in na mestnih vpadnicah dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
40. člen
Jezdeci smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji. Dovoljenje ni potrebno za policiste pri opravljanju nalog policije.
Na občinskih cestah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
41. člen
Živali (pse, mačke, konje, drobnico in druge živali), ki lahko ogrožajo promet ali pešce, se sme voditi po občinskih cestah le na vrvici oziroma primernem povodcu.
Gonjenje, vodenje in počitek živali na kolesarskih stezah je prepovedano.
Živali ob javnih cestah in javnih parkirnih površinah morajo biti pod nadzorom polnoletne osebe ali zavarovane tako, da ne morejo priti na javno cesto ali javno parkirno površino.
42. člen
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 39., 40. ali 41. členom tega odloka.
43. člen
Po prometnih pasovih za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov smejo voziti le ta vozila in intervencijska vozila, druga vozila pa le z dovoljenjem pristojnega organa.
Prometne pasove za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov lahko uporabljajo tudi avtotaksi vozila, ki se morajo ravnati po določbah odloka, ki ureja avtotaksi prevoze na območju MOL.
44. člen
Pristojni organ lahko določi:
– da se posamezne občinske ceste zaprejo za avtobuse, namenjene na Avtobusno postajo Ljubljana in z nje,
– da se za promet avtobusov na Avtobusno postajo Ljubljana in z nje zaradi razbremenitve posameznih cest in povečanja pretočnosti prometa uporabljajo le določene ceste.
Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena so za avtobusne prevoznike obvezne.
Avtobusna postaja Ljubljana je dolžna o voznih smereh avtobusov na postajo in z nje obvestiti vse avtobusne prevoznike.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje prevoznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
45. člen
Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti so javne ceste in druge javne površine na območju MOL lahko opremljene z video nadzornim sistemom.
Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOL. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
III. NAČIN DELA MESTNEGA REDARSTVA PRI NADZORU IN UREJANJU PROMETA
46. člen
Mestni redarji pri svojem delu ravnajo skladno z zakonom in določili tega odloka.
47. člen
Mestni redarji poleg zakonskih nalog opravljajo na občinskih cestah še nadzor nad zapuščenimi vozili in nadzor nad parkiranjem na javnih zelenih površinah.
IV. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE IN HRAMBE PARKIRANIH VOZIL TER ZAPUŠČENIH VOZIL
48. člen
Poleg primerov, določenih z zakonom mestni redar odredi odstranitev:
– parkiranega vozila, na katerega so priklenjene lisice, če ga voznik ni odstranil v roku, določenem s tem odlokom,
– vozila, parkiranega na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa,
– vozila, parkiranega na postajališču ali obračališču mestnega linijskega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališčem oziroma obračališčem mestnega linijskega prevoza potnikov,
– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine,
– vozila, parkiranega na površinah iz prvega odstavka 30. člena tega odloka,
– zapuščenega vozila, ki ga lastnik v določenem roku ni odstranil.
Če odstranitev vozila iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena tehnično ni izvedljiva, se na vozilo priklenejo lisice. Lisice se priklene tudi na vozilo, parkirano na javni zeleni površini, če odstranitev tehnično ni izvedljiva.
49. člen
Odstranitev parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena tega odloka opravi izvajalec na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.
Vozilo se odstrani na varovan prostor. Z zapuščenimi vozili se postopa skladno z zakonom.
Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.
50. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana in se vozilo nalaga na pajka, vendar še ni odpeljano, mora voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila plačati predpisane stroške odvoza.
51. člen
Mestni redar mora vsako vozilo, za katerega je odredil odstranitev, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja odstranitve, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo.
52. člen
Mestni redar mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila obvestiti policijo.
V. POGOJI IN NAČIN UPORABE LISIC
53. člen
Mestni redar odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je:
– nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odstranitev vozila,
– parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo,
– parkirano, a zanj ni plačana predpisana taksa,
– nepravilno parkirano tako, da izpolnjuje pogoje za odvoz s pajkom, a ga tehnično ni mogoče odpeljati.
Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo. Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
54. člen
Na steklo voznikovih vrat, vetrobransko steklo ali drugo vidno mesto na vozilu iz prejšnjega člena tega odloka mestni redar namesti odredbo in opozorilo o priklenitvi lisic. S tem je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov za priklenitev in odklenitev lisic.
Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premikati, dokler lisic ne odstrani izvajalec.
Z globo 50 eurov se kaznuje posameznik, ki samovoljno odstrani priklenjene lisice z vozila.
55. člen
Mestni redar mora vsako vozilo, na katerega priklene lisice, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila.
Če zaradi izvajanja tega odloka nastanejo poškodbe na vozilu, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo.
56. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, mora plačati predpisane stroške priklenitve in odstranitve lisic.
57. člen
Stroške za priklenitev in odstranitev lisic se plača na lokaciji, ki je navedena na odredbi in opozorilu o priklenitvi lisic. Plačnik stroškov je voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila.
Če stroški iz prvega odstavka tega člena niso poravnani v 48 urah od namestitve odredbe in opozorila o priklenitvi lisic, mestni redar odredi odstranitev vozila na varovan prostor.
58. člen
Izvajalec mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v 2 urah po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov za priklenitev parkiranega vozila.
Lisice odklepa izvajalec vse dni v letu.
Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo nepravilno parkirano.
59. člen
Za namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina.
VI. DOLOČITEV STROŠKOV ZA ODSTRANITEV IN HRAMBO PARKIRANEGA VOZILA, PRIKLENITEV PARKIRANEGA VOZILA TER ODVOZ ZAPUŠČENEGA VOZILA
60. člen
Višina stroškov za odstranitev in hrambo parkiranega vozila znaša:
– 67 eurov za odvoz,
– 2 eura na dan za hrambo.
Višina stroškov za priklenitev in odstranitev lisic znaša:
– 35 eurov ob delavnikih in sobotah med 6.00 in 22.00,
– 67 eurov ob delavnikih in sobotah med 22.00 in 6.00 ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih cel dan.
Višina stroškov za odvoz zapuščenega vozila znaša:
– 35 eurov.
VII. NADZOR
61. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja Mestno redarstvo Mestne uprave MOL.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
Mestni svet sprejme izvršilne predpise iz 3., 12., 19., 21. in 32. člena tega odloka v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema predpisov iz prvega odstavka tega člena ostaneta v veljavi:
– Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 46/01, 138/06, 37/07 in 88/07),
– Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 88/07).
63. člen
Do sprejema predpisa, ki ureja gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, ostane v veljavi:
– Sklep o pooblastitvi Javnega podjetja Parkirišča d.o.o., Ljubljana, za izvajanje določenih nalog po odloku o cestno prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 56/01).
64. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01),
– Odredba o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93 in 76/94),
– Odredba o višini parkirnine in načinu plačila (Uradni list RS, št. 46/01 in 138/06),
– Odredba o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic (Uradni list RS, št. 46/01 in 29/07),
– Sklep o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila in stroškov odstranitve zapuščenega vozila (Uradni list RS, št. 46/01),
– Sklep o določitvi takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil (Uradni list RS, št. 46/01),
– Sklep o določitvi posebne takse za uporabo parkirnih površin (Uradni list RS, št. 46/01),
– Sklep o višini takse za izdajo dovoljenja za dostavo (Uradni list RS, št. 46/01).
Odlok in ostali akti iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo do 31. 12. 2007.
65. člen
Vsa dovoljenja in dovolilnice, ki veljajo od 1. 1. 2008 dalje, se izdajo na podlagi tega odloka.
66. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2008.
Št. 370-54/2006-27
Ljubljana, dne 10. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost