Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6068. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009, stran 17360.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 8. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
KONTO   NAZIV                ZNESEK V EUR
------------------------------------------------------------
      I. SKUPAJ PRIHODKI           3.274.287
      (70+71+72+73+74)
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)         1.697.853
70     DAVČNI PRIHODKI             1.556.934
      700 Davki na dohodek in dobiček     1.430.566
      703 Davki na premoženje          68.362
      704 Domači davki na blago in        58.006
      storitve
      706 Drugi davki                 –
71     NEDAVČNI PRIHODKI             140.919
      710 Udeležba na dobičku in dohodki     29.500
      od premoženja
      711 Takse in pristojbine          1.120
      712 Denarne kazni               500
      713 Prihodki od prodaje blaga in      64.780
      storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki        45.019
72     KAPITALSKI PRIHODKI            450.000
      720 Prihodki od prodaje osnovnih     450.000
      sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog          –
      722 Prihodki od prodaje zemljišč        –
      in nematerialnega premoženja
73     PREJETE DONACIJE             200.000
      730 Prejete donacije iz domačih      200.000
      virov
      731 Prejete donacije iz tujine         –
74     TRANSFERNI PRIHODKI            926.434
      740 Transferni prihodki iz drugih     632.117
      javnofinančnih institucij
      741 Prejeta sred. iz držav.        294.317
      proračuna iz sred. proračuna
      Evropske unije
      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    3.437.502
40     TEKOČI ODHODKI              586.856
      400 Plače in drugi izdatki        154.125
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za       24.705
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve     340.168
      403 Plačila domačih obresti        58.708
      409 Rezerve                 9.150
41     TEKOČI TRANSFERI             538.909
      410 Subvencije               21.836
      411 Transferi posameznikom in       314.643
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim         27.250
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači transferi     175.180
      414 Tekoči transferi v tujino          –
42     INVESTICIJSKI ODHODKI          2.274.525
      420 Nakup in gradnja osnovnih      2.274.525
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI          37.212
      431 Investicijski transferi        17.397
      pravnim in fiz. osebam
      432 Investicijski transfer prorač.     19.815
      uporabnikom
      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    –163.214
------------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          –
      750 Prejeta vračila danih posojil        –
      751 Prodaja kapitalskih deležev         –
      752 Kupnine iz naslova             –
      privatizacije
      V. DANA POSOILA IN POVEČANJE          –
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE         –
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      441 Povečanje kapitalskih deležev        –
      in naložb
      442 Poraba sredstev kupnin iz          –
      naslova privatizacije
      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
      (IV.-V.)
      VII. SKUPNI PRESEŽEK           –163.214
      (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)-(II.+V.)
------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
      VIII. ZADOLŽEVANJE (500)            –
50     ZADOLŽEVANJE               250.000
      500 Domače zadolževanje          250.000
55
      IX. ODPLAČILO DOLGA (550)         86.786
      550 Odplačilo dolga            86.786
      IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX.)     163.214
      X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV       0
      NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
      =(I.+IV.+VIII)-(II.+V.+IX.)
      XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB        0
      KONCU PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. občinski samoprispevek, ki se uporabi za namene iz odloka o uvedbi samoprispevka,
2. drugi prihodki, ki jih določi občina (npr. komunalni prispevek, vodovodni prispevek, prispevek za asfaltiranje cest) in se uporabijo za izgradnjo infrastrukture.
Pravice porabe na proračunski postavki (na primer 4000 Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij), ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letuh 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finačnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teg pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje odgovornosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finačnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predstojnik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 7.250 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 1.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 200,00 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi krtija presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finačnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 zadolži do višine 250.000,00 eurov, in sicer za naslednje investicije: izgradnja prizidka vrtca k OŠ in izgradnje telovadnice.
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41001-01/2007
Sveta Ana, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost