Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6001. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka, stran 17256.

Na podlagi tretjega odstavka 39.a člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita ter izdajanje potrdil o opravljenem izpitu.
2. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se ne uporablja za uslužbence, ki so dolžni opravljati strokovni izpit po pravilniku, ki ureja vsebino in način opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
II. STROKOVNI IZPIT IZ DAVČNEGA POSTOPKA KOT POSEBNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA
3. člen
(obseg izpita)
Program izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka (v nadaljnjem besedilu: izpit) obsega določbe davčnega postopka, kot posebnega upravnega postopka, ki jih uradna oseba davčnega organa neposredno uporablja pri opravljanju dejanj v davčnem postopku.
4. člen
(pogoj za pristop k izpitu in način opravljanja strokovnega izpita)
(1) Pogoj za pristop k izpitu iz davčnega postopka je uspešno opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka.
(2) Izpit obsega pisni in ustni del.
(3) Kandidat opravlja najprej pisni del izpita. Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.
(4) Kandidat ne more opravljati pisnega in ustnega dela izpita istega dne, vendar mora ustni del izpita slediti pisnemu najkasneje v roku 10 dni.
5. člen
(program izpita)
(1) Temeljna vsebina izpita obsega:
1. splošne določbe,
2. davčni postopek,
3. davčna izvršba,
4. mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah,
5. postopek pobiranja posameznih davkov,
6. kazenske določbe.
(2) Program izpita se loči glede na izobrazbo kandidata, in sicer: program za kandidate s srednjo splošno in strokovno izobrazbo ter višjo strokovno izobrazbo (PRILOGA 1) ter program za kandidate z visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve in druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (PRILOGA 2), ki sta sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(podrobnejša vsebina programa)
Program je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za izpit. Podrobnejše vsebine vsebujejo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit, in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
7. člen
(nepriznavanje vsebin)
Izpit z enakim ali podobnim naslovom, opravljen v okviru izobraževalnih ali drugih programov drugih institucij ali organizacij ali organov, se ne prizna kot strokovni izpit iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka.
III. SESTAVA IN OBLIKOVANJE IZPITNE KOMISIJE
8. člen
(imenovanje izpraševalcev za strokovni izpit)
(1) Kandidat opravlja izpit pred najmanj tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in članov.
(2) Člane izpitne komisije imenuje minister, pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja DURS.
(3) Izpraševalec na izpitu, ki je predsednik ali član komisije, mora imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot je predpisana za delovno mesto, ki ga zaseda kandidat, in najmanj pet let delovnih izkušenj.
(4) Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka izpita.
9. člen
(zapisnikar)
(1) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku strokovnega izpita in opravlja druge administrativno tehnične naloge za komisijo, imenuje generalni direktor DURS izmed delavcev, zaposlenih v davčni upravi.
(2) Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.
10. člen
(določitev razporeda in sestave izpitnih komisij)
(1) Izobraževalni center določi sestavo izpitnih komisij za strokovni izpit.
(2) Obvestilo o datumu in kraju opravljanja izpita Izobraževalni center pošlje vsem članom izpitne komisije in zapisnikarju.
11. člen
(odsotnost)
Predsednik, član izpitne komisije ali zapisnikar, ki izve za opravičeni razlog, zaradi katerega ne more opraviti svoje dolžnosti izpraševalca oziroma zapisnikarja v izpitni komisiji, mora takoj sporočiti svojo odsotnost Izobraževalnemu centru.
IV. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA
12. člen
(izpitni roki)
(1) Izobraževalni center enkrat letno razpiše izpitne roke za naslednje leto, na katere se kandidati sami prijavijo.
(2) Izpitni roki se razpišejo dvakrat letno, v pomladnem in jesenskem terminu. V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov na isti izpitni rok se lahko razpiše še dodatni izpitni rok.
13. člen
(prijava k strokovnemu izpitu)
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit, pošlje prijavo v Izobraževalni center najkasneje 60 dni pred predvidenim izpitnim rokom.
(2) Kandidat v prijavi opredeli, na katerem izpitnem roku želi opravljati izpit.
(3) Izobraževalni center najkasneje v 15 dneh pred predvidenim izpitnim rokom kandidatu pošlje obvestilo, v katerem določi dan, uro in kraj izpita.
14. člen
(čas za pripravo na izpit)
(1) Kandidatu, ki opravlja izpit za V. ali VI. stopnjo izobrazbe, pripada za pripravo na izpit 5 delovnih dni, kandidatu, ki opravlja izpit za VII. stopnjo izobrazbe, pripada za pripravo na izpit 6 delovnih dni.
(2) V čas za pripravo na izpit, ko ima kandidat pravico biti odsoten z dela, so všteti dnevi, ko se kandidat udeležuje organiziranih oblik priprav na izpit in dnevi opravljanja izpita.
15. člen
(pisni del strokovnega izpita)
(1) Pisni del izpita obsega izdelavo praktične naloge, in sicer izdelavo konkretnega posamičnega upravnega akta ali opis določenega postopka na podlagi dejanskega stanja na osnovi gradiva, ki ga pripravi izpraševalec z njegovega delovnega področja v skladu s programom, določenim s tem pravilnikom.
(2) Izpraševalec pripravi ustrezna gradiva, na podlagi katerih kandidat izdela praktično nalogo iz svojega delovnega področja.
(3) Izpraševalci predložijo Izobraževalnemu centru pisno nalogo z gradivom najkasneje dva dni pred začetkom pisnega dela izpita.
(4) Kandidat ima za izdelavo praktične naloge na razpolago največ štiri šolske ure.
16. člen
(ustni del strokovnega izpita)
(1) Ustni del izpita sme trajati največ 45 minut in je javen.
(2) Pri ustnem delu izpita kandidat odgovarja na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu, določenem v tem pravilniku, ter na vprašanja v zvezi s pisno nalogo.
17. člen
(potek pisnega in ustnega dela strokovnega izpita)
(1) Pred pričetkom pisnega dela strokovnega izpita uslužbenec Izobraževalnega centra na podlagi dokumenta s fotografijo ugotovi istovetnost kandidata.
(2) Uslužbenec Izobraževalnega centra izroči kandidatom naloge ter jim pojasni, da lahko ob opravljanju pisnega strokovnega izpita uporabljajo zakone in podzakonske akte.
(3) Ustni izpit začne predsednik izpitne komisije tako, da kandidatu obrazloži namen in potek izpita.
18. člen
(ocena pisne naloge)
(1) Pisno nalogo oceni komisija na obrazloženi predlog člana komisije, ki je izbral pisno nalogo in jo je tudi pregledal.
(2) Komisija oceni pisno nalogo z opisnima ocenama »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) K ustnemu del strokovnega izpita lahko pristopi samo kandidat, ki je uspešno opravil pisni del.
19. člen
(ocena uspeha)
(1) Komisija na ustnem delu z opisnima ocenama »uspešno« oziroma »neuspešno« ocenjuje kandidatovo znanje.
(2) Kandidat je izpit opravil, če je komisija ocenila ustni del izpita z oceno »uspešno«.
(3) Če je bil z oceno »neuspešno« ocenjen samo ustni del izpita, lahko kandidat v roku enega meseca ponovno opravlja ustni del strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: popravni izpit).
(4) Popravni izpit iz prejšnjega odstavka se ne šteje za ponovno opravljanje strokovnega izpita.
(5) Kandidat, ki izpita ni opravil, sme le-tega ponovno opravljati, in sicer na naslednjem razpisanem roku. Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del izpita, na ustnem delu pa ni bil uspešen, pisnega dela ne opravlja ponovno.
20. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju izpita.
(2) V primeru ugovora kandidat opravlja izpit najkasneje v osmih dneh pred drugo tričlansko izpitno komisijo, v kateri morata biti določena vsaj dva nova izpraševalca.
21. člen
(razglasitev izida strokovnega izpita)
(1) Na podlagi ocene pisnega in ustnega dela strokovnega izpita izpitna komisija oceni, ali je kandidat izpit opravil ali izpita ni opravil.
(2) Izid strokovnega izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata takoj po končanem celotnem izpitu.
22. člen
(potrdilo o strokovnem izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se vroči najkasneje v osmih dneh.
23. člen
(odstop)
(1) Kandidat se lahko najkasneje osem dni pred izpitnim rokom odjavi od opravljanja izpita z dopisom Izobraževalnemu centru.
(2) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita oziroma popravnega izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati strokovni izpit, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
(3) O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka, kadar kandidat ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita, odloči vodja Izobraževalnega centra na podlagi pisne obrazložitve kandidata, ki jo mora ta posredovati v roku osem dni od dneva, določenega za opravljanje strokovnega izpita.
(4) V primeru, da vodja Izobraževalnega centra odloči, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k opravljanju strokovnega izpita. O svoji odločitvi vodja Izobraževalnega centra pisno obvesti kandidata.
24. člen
(zapisnik)
(1) O poteku izpita se vodi zapisnik za vsakega kandidata posebej.
(2) Zapisnik mora vsebovati osebno ime ter naslov kandidata, davčni urad, kjer je kandidat zaposlen, sestavo komisije, datum preizkusa znanja, vprašanja ustnega dela izpita, oceno pisnega dela, oceno ustnega dela ter skupno oceno. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije, člani izpitne komisije in zapisnikar.
25. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Izobraževalni center vodi za vsakega kandidata spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, izpitno nalogo, zapisnik iz 22. člena tega pravilnika in fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu.
(2) Spis iz prvega odstavka tega člena se hrani trajno.
26. člen
(plačilo za delo članov izpitne komisije)
Predsedniku in članom komisije ter zapisnikarju pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji ter plačilo za delo, če se izpiti izvajajo izven rednega delovnega časa.
KONČNA DOLOČBA
27. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-443/2007/7
Ljubljana, dne 5. decembra 2007
EVA 2007-1611-0142
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
  PRILOGA 1

  PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA ZA KANDIDATE
S SREDNJO SPLOŠNO IN STROKOVNO IZOBRAZBO TER VIŠJO STROKOVNO
IZOBRAZBO

  1. Splošno
  1. Načela davčnega postopka
  2. Udeleženci v postopku
  3. Informiranje zavezancev za davek
  4. Varovanje podatkov
  5. Informacije in dokumentacija
  6. Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov
  7. Davčna obveznost
  8. Posebne določbe o odmeri davka

  2. Davčni postopek
  9. Stvarna in krajevna pristojnost
  10. Začetek davčnega postopka
  11. Ugotovitveni postopek
  12. Dokazovanje
  13. Odločba
  14. Pravna sredstva
  15. Izpolnitev davčne obveznosti
  16. Davčni nadzor

  3. Davčna izvršba
  PRILOGA 2

  PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA ZA KANDIDATE
Z VISOKO STROKOVNO IN UNIVERZITETNO IZOBRAZBO OZIROMA IZOBRAZBO
PRIDOBLJENO PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PRVE IN DRUGE STOPNJE V SKLADU
Z ZAKONOM, KI UREJA VISOKO ŠOLSTVO

  I. SPLOŠNO
  1. Uporaba Zakona o davčnem postopku – subsidiarna uporaba
drugih predpisov
  2. Pobiranje davka – pojem
  3. Načela davčnega postopka:
  – načelo zakonitosti v davčnih zadevah
  – načelo materialne resnice v davčnih zadevah
  – načelo sorazmernosti
  – načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči
  – načelo tajnosti podatkov
  – načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in
plačevanja davčnih obveznosti
  – načelo dolžnosti dajanja podatkov
  4. Udeleženci v postopku
  – davčni organi
  – zavezanci za davek
  5. Informiranje zavezancev za davek
  – pravica do informiranja
  – zavezujoča informacija
  6. Varovanje podatkov
  – davčna tajnost in dolžnost varovanja davčne tajnosti
  – ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem
organu
  – načini razkritja podatkov in subjekti, katerim se podatki
lahko razkrijejo
  7. Informacije in dokumentacija
  – obveznost dokumentiranja
  – hranjenje in vodenje dokumentacije
  – davčna številka in njena uporaba
  – obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske
račune
  – obveznost izvajalcev plačilnega prometa
  8. Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov
  – obveznost dajanja podatkov
  – zagotavljanje dokumentacije povezanih oseb
  – obveznost fizičnih oseb
  9. Davčna obveznost
  – nastanek davčne obveznosti
  – materialni roki
  – izpolnitev davčne obveznosti
  – pravni nasledniki oziroma skrbniki davčnih zavezancev
oziroma njihovega premoženja ter izpolnitev davčne obveznosti
  – načini izpolnitve davčne obveznosti
    i. obračun davka
    – davčni obračun
    – obračun davčnega odtegljaja ter plačnik davka in
  njegove obveznosti
    ii. predložitev obračuna davka po izteku predpisanega
  roka
    iii. popravljanje formalnih pomanjkljivosti oziroma pomot
  v obračunu davka
    iv. popravljanje obračuna davka, če je davčna obveznost
  izkazana previsoko
    v. predložitev obračuna davka na podlagi samoprijave
    vi. rok za plačilo davka po obračunu davka
    vii. davčna napoved
    – predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka
    – predložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave
    – popravljanje davčne napovedi
    – odločba o odmeri davka in rok za plačilo davka po
  odmerni odločbi
  10. Posebne določbe o odmeri davka
  – ocena davka
  – prijava premoženja

  II. DAVČNI POSTOPEK
  1. Stvarna pristojnost
  2. Krajevna pristojnost
  3. Začetek davčnega postopka
  4. Ugotovitveni postopek
  – odmera davka ter ugotavljanje dejstev
  5. Dokazovanje
  – dokazno breme
  – dokazila
  – rok za predložitev dokazov
  6. Stroški postopka
  7. Odločba
  – izrek odmerne odločbe
  – obrazložitev odločbe v enostavnih zadevah
  – odločba v enostavnih zadevah
  – začasna in glavna odločba
  – odločba, izdana na podlagi zapisnika
  – vročitev
  8. Pravna sredstva
  – pritožba
    i. rok za vložitev pritožbe
    ii. suspenzivni učinek pritožbe
  – izredna pravna sredstva
    i. odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po
  nadzorstveni pravici
    ii. obnova davčnega postopka
    iii. posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe
  odločbe
  9. Izpolnitev davčne obveznosti
  – plačilo davka
    i. način plačila davka
    ii. dan plačila davka
    iii. vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev
    iv. prednost dospele davčne obveznosti pred drugimi
  dospelimi obveznostmi zavezanca za davek
    v. obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora
    vi. zamudne obresti
  – vračilo davka
    i. vračilo davka v posebnih primerih
    ii. obresti od preveč odmerjenega davka ali neupravičeno
  odmerjenega davka
    iii. obresti od preveč plačane ali neupravičeno odmerjene
  in plačane dohodnine
  – odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka ter
neizterljivost davka
    i. odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka
  za fizične osebe
    ii. odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše
  gospodarske škode
    iii. posebni primeri odloga in obročnega plačevanje davka
    iv. obračun obresti v primerih odloga in obročnega
  plačevanja davka
    v. odpis davka po višini neplačanega davka
    vi. odpis davka pri stečajih in prisilnih poravnavah
    vii. neizterljivost davka
  – zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
    i. pogoji za zavarovanje
    ii. zavarovanje plačila davka
    iii. zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti
    iv. zavarovanje plačila v postopku izvršbe
    v. zastavna pravica na podlagi sporazuma
    vi. vrste zavarovanj
    vii. vrste instrumentov zavarovanja
    viii. začasni sklep za zavarovanje
  – zastaranje
    i. zastaranje pravice do odmere davka
    ii. zastaranje pravice do izterjave davka
    iii. zastaranje pravice do vračila davka
    iv. pretrganje zastaranja
  10. Davčni nadzor
  – vrste davčnega nadzora
  – načela davčnega nadzora
  – nadzor obračunov davka pri davčnem organu
  – davčna preiskava
  – davčni inšpekcijski nadzor
    i. obseg davčnega inšpekcijskega nadzora
    ii. časovno obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora
    iii. načelo izbire za davčni inšpekcijski nadzor
    iv. začetek davčnega inšpekcijskega nadzora
    v. kraj in čas davčnega inšpekcijskega nadzora
    vi. sodelovanje zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem
  nadzoru in pristojnosti pooblaščene osebe
    vii. pravica zavezanca za davek do informacij
    viii. zapisnik
    ix. izdaja odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru

  III. 3. DAVČNA IZVRŠBA
  1. Načela davčne izvršbe
  2. Začetek davčne izvršbe
  3. Predmet davčne izvršbe
  4. Izvršilni naslovi
  5. Izvršilni naslov, ko je davčni organ pristojen za
izterjavo drugih obveznosti
  6. Seznam premoženja
  7. Poroštvo
  8. Znesek, do katerega se davčna izvršba ne začne
  9. Sklep o izvršbi in njegove sestavine
  10. Stroški davčne izvršbe
  11. Odlog, zadržanje in ustavitev davčne izvršbe
  12. Pravna sredstva v izvršbi
  – pritožba zoper sklep o izvršbi
  – ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi
  13. Davčna izvršba na dolžnikove denarne prejemke, denarna
sredstva in na dolžnikove denarne terjatve
  – izvzetje in omejitve predmetov davčne izvršbe
  – davčna izvršba na denarne prejemke dolžnika
  – davčna izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri bankah
oziroma
  – hranilnicah
  – davčna izvršba na druge denarne terjatve dolžnika
  14. Davčna izvršba na premičnine
  – pristojnost
  – oprostitve in omejitve glede predmeta davčne izvršbe
  – rubež, cenitev in prodaja premičnin
  – uporaba določb o rubežu, cenitvi in prodaji zarubljenih
premičnin za prodajo
  – blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
  15. Posebna oblika davčne izvršbe na dolžnikovo nepremično
premoženje in delež družbenika v družbi ter iz premoženjskih
pravic
  16. Davčna izvršba na vrednostne papirje

  IV. 4. MEDNARODNO SODELOVANJE V DAVČNIH ZADEVAH
  1. Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri
pobiranju davščin
  – splošno
    i. pristojnost
    ii. uporaba jezika
    iii. način prenosa informacij in zaupnost podatkov
    iv. stroški
  – zaprosilo za pridobitev podatkov
  – zaprosilo za vročitev
  – zaprosilo za izterjavo in zaprosilo za zavarovanje plačila
davčne obveznosti
  2. Medsebojna pomoč pri izmenjavi podatkov in vročanju
dokumentov med članicami EU za neposredne davke in davke na
zavarovalne premije
  3. Izmenjava podatkov med članicami EU
  4. Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavčevanja
  – postopek skupnega dogovora v skladu z mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja
  – uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavčevanja

  V. POSTOPEK POBIRANJA POSAMEZNIH DAVKOV
  1. Dohodnina
  – odmera in poračun dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v
letno davčno osnovo, na letni ravni
    i. akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
    ii. akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
    iii. akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske
  in osnovne gozdarske dejavnosti
    iv. akontacija dohodnine od dohodka iz oddajanja
  premoženja v najem in dohodka iz prenosa premoženjske pravice
    v. akontacija dohodnine od drugih dohodkov
  – plačevanje dohodnine od dohodkov iz kapitala
    i. plačevanje dohodnine od obresti in dividend
    ii. plačevanje dohodnino od dobička iz kapitala
  – avtomatično dajanje podatkov
  – dajanje podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil
obresti
  2. Davek od dohodkov pravnih oseb
  – davčni obračun in osebe, ki ga morajo predložiti
  – vsebina davčnega obračuna
  – predlaganje davčnega obračuna
  – davčni obračun pri postopkih statusnih preoblikovanj
  – davčni obračun pri postopku prisilne poravnave
  – davčni obračun pri postopku stečaja ali likvidacije
  – davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca
po skrajšanem postopku
  – plačevanje davka in akontiranje davka po davčnem obračunu
  – davčni odtegljaj ter predložitev obračuna davčnega
odtegljaja in plačilo davčnega odtegljaja
  – postopek v zvezi z obdavčenjem, ki velja v zvezi s plačili
obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic med povezanimi
družbami iz različnih držav članic EU
  – postopek pri obdavčitvi pri prenosu premoženja
  – postopek pri obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev
  – postopek pri obdavčitvi pri združitvah in delitvah
  3. Davek na dodano vrednost
  – obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV
  – odbitek DDV (nastanek in obseg pravice do odbitka, vračilo
DDV)
  – obveznosti davčnih zavezancev in določenih oseb, ki niso
davčni zavezanci (obveznost plačila, identifikacija, izdaja
računov, knjigovodstvo, obračun DDV)
  4. Davek od premoženja – postopek odmere
  5. Davek na dobitke od klasičnih iger na srečo –
obračunavanje davčnega odtegljaja
  6. Posebne določbe glede nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč – postopek odmere
  7. Plačevanje prispevkov za opravljanje radijske in
televizijske dejavnosti
  8. Davek na promet nepremičnin – postopek odmere
  9. Davek na dediščine in darila – postopek odmere
  10. Davek na motorna vozila – obračun in odmera
  11. Davek na vodna plovila – postopek odmere

  VI. KAZENSKE DOLOČBE
  – davčni prekrški posameznikov
  – davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti
  – davčni prekrški, ki jih storijo izvajalci plačilnega
prometa

  VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE