Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6000. Pravilnik o načinu poveritve opravljanja nalog davčne izvršbe zunanjim izvajalcem, stran 17255.

Na podlagi 8. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu poveritve opravljanja nalog davčne izvršbe zunanjim izvajalcem
1. člen
Ta pravilnik določa način poveritve opravljanja nalog davčne izvršbe terjatev države in lokalnih samoupravnih skupnostih, ki niso davki, osebam, ki so v skladu z zakonom, ki ureja področje sodne izvršbe in zavarovanja, imenovane za opravljanje neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: izvršitelj) v skladu z 8. členom Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDS-1).
2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) lahko s sklepom poveri opravljanje posameznih dejanj ali vseh dejanj davčne izvršbe izvršitelju, brez potrebnega predhodnega soglasja predlagateljev davčne izvršbe, za katere DURS izvaja izvršbo na podlagi zakona.
3. člen
(1) DURS s sklepom poveri posamezne zadeve izvršitelju, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje davčne izvršbe v skladu z ZDS-1. S sklepom, s katerim natančneje določi dejanja, ki jih opravi izvršitelj, navede:
– katere posamezne naloge in dejanja v posamezni izvršilni zadevi naj izvršitelj opravi oziroma navede, naj opravi vsa potrebna dejanja v posamezni izvršilni zadevi;
– da mora naloge in dejanja opraviti v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) oziroma drugimi predpisi, ki urejajo izvajanje davčne izvršbe.
(2) Posamezna dejanja davčne izvršbe, ki jih davčna uprava poveri izvršitelju, lahko opravlja tudi njegov namestnik v skladu z določbami zakona, ki ureja sodno izvršbo in zavarovanje, o namestnikih izvršiteljev ter o nadomeščanju izvršitelja. Namestnik mora izpolnjevati enake pogoje kot izvršitelj, ki mu je bila poverjena davčna izvršba.
4. člen
(1) GDU objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh DURS poziv izvršiteljem k prijavi v skladu s 5. členom tega pravilnika. Poziv mora biti objavljen najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) V pozivu iz prejšnjega odstavka je potrebno navesti:
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvršitelj,
– dokazila, ki jih je potrebno priložiti prijavi, in naslov, kamor je potrebno poslati prijavo.
5. člen
(1) Izvršitelji, ki želijo opravljati dejanja iz 2. člena tega pravilnika, se prijavijo pri Generalnem davčnem uradu (v nadaljnjem besedilu: GDU). Prijava vsebuje ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje teh dejanj v skladu z ZDS-1.
(2) GDU na podlagi prijav iz prejšnjega odstavka izda sklep o izbiri izvršitelja in izvršitelja uvrsti v seznam izvršiteljev, ki lahko opravljajo delo za DURS. Na tej podlagi oblikuje seznam izvršiteljev, pri čemer za vrstni red upošteva čas, ko je prejel posamezno prijavo. Če prispe več prijav hkrati po pošti, se vrstni red teh izvršiteljev določi po abecednem vrstnem redu.
6. člen
(1) Davčni urad v posamezni izvršilni zadevi izvršitelja določi na podlagi vrstnega reda seznama iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko davčni urad zaradi razlogov ekonomičnosti postopka, izvršitelja določi tudi drugače, pri čemer upošteva zlasti učinkovitost v posameznih zadevah, ki so bile poverjene izvršitelju in sedež izvršitelja.
7. člen
Glede izmenjave podatkov, zapisnikov in poročanja, se v delu, ki ni določen z ZDS-1, ZDavP-2, zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in s tem pravilnikom, smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo službo izvršitelja.
8. člen
(1) Izvršitelj je dolžan v enem mesecu od vročitve sklepa iz 3. člena tega pravilnika začeti z dejanji davčne izvršbe ali pa davčnemu uradu, ki ga je določil v posamezni izvršilni zadevi, pisno obrazložiti, zakaj s temi dejanji ni začel.
(2) V primeru, da davčna izvršba ni končana v šestih mesecih od vročitve sklepa iz 2. člena tega pravilnika, izvršitelj vrne izvršilno zadevo davčnemu uradu oziroma predlaga nadaljevanje postopka, v kolikor še obstaja možnost za poplačilo dolga.
(3) Glede poverjenih zadev lahko davčni urad kadar koli opravi nadzor nad strokovnostjo in zakonitostjo dela izvršitelja. Izvršitelj je v ta namen dolžan na zahtevo davčnega urada izročiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njegovega dela v tej zadevi.
(4) Davčni urad lahko v primerih kršitve določb prvega in drugega odstavka tega člena ter ugotovitve nestrokovnosti in nezakonitosti dela izvršitelja, s sklepom razreši izvršitelja v posamezni izvršilni zadevi.
(5) Davčni urad s sklepom odvzame dodeljeno zadevo izvršitelju:
– če je predlagatelj izvršbe umaknil svoj zahtevek;
– če bi bilo z davčno izvršbo mogoče poplačati dolg na drug način;
– če se davčna izvršba prekine ali postopek ustavi.
9. člen
GDU s sklepom razreši izvršitelja:
– če ne izpolnjuje več pogojev za izvršitelja;
– če ugotovi, da izvršitelj pri opravljanju svojega dela opravlja dejavnost, ki je nezdružljiva z nalogami davčne službe;
– če izvršitelj sam zahteva razrešitev;
– kolikor ne predloži podatkov, zapisnikov in poročil v skladu z ZDS-1, ZDavP-2, zakonom, ki ureja splošni upravni postopek in s tem pravilnikom;
– če je izvršitelj s sklepom iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika razrešen v treh izvršilnih zadevah.
10. člen
(1) Če davčni urad oziroma GDU razreši izvršitelja s sklepom, od izvršitelja zahteva vrnitev posredovane dokumentacije, v postopku davčne izvršbe pridobljenih premičnin ter listin, ki jih je izvršitelj sestavil pri izvrševanju svojih dolžnosti.
(2) Izvršitelj mora najkasneje v 8 dneh od vročitve sklepa vrniti zahtevane listine, dokumentacijo in premičnine.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-07-7/2004/
Ljubljana, dne 7. decembra 2007
EVA 2005-1611-0062
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance