Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5693. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava, stran 15684.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 4. izredni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino, način določanja in način izplačila plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava.
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, če zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi funkcionar, član, župan, podžupan, predsednik, upravičenec, ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda občinskemu funkcionarju Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
5. člen
Predsedniku in članom delovnih teles občinskega sveta ter predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo.
6. člen
Predsedniku in članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
7. člen
Letni znesek izplačila posameznemu članu občinskega sveta oziroma predsedniku in članu delovnega telesa občinskega sveta in nadzornega odbora (brez potnih stroškov in dnevnic) ne sme presegati 15% letne plače župana, ki bi jo le-ta prejel za poklicno opravljanje funkcije.
8. člen
Posameznemu upravičencu pripade sejnina pod pogojem, da je na posamezni seji navzoč vsaj 2/3 trajanja seje.
9. člen
Če se predsednik ali član delovnega telesa udeleži seje drugega delovnega telesa ali seje drugega občinskega organa, mu nagrada za to udeležbo ne pripada.
Nagrada za udeležbo na sejah delovnih teles ali nadzornega odbora tudi ne pripada funkcionarju, če ni član tega delovnega telesa.
V primeru, da je sklicana skupna seja večjega števila odborov, pripada nagrada vsem navzočim predsednikom in članom delovnih teles, vendar le v primeru, da je delovno telo, katerega član je posameznik, sklepčen.
ll. PLAČE OZIROMA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
10. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupani in člani občinskega sveta.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno.
Podžupani opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Podžupani lahko poklicno opravljajo funkcijo, če se tako odločijo v soglasju z županom, pod pogojem, da tako odločitev potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno.
11. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Vipava, ki sodi v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev) je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določen 51. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
12. člen
Plačni razred (plačilo) podžupanov določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Plačilo ne sme biti določeno višje od 43. plačnega razreda, določenega v zakonu.
Podžupanom pripadajo tudi dnevnice (z morebitnimi stroški prenočevanja) in povračilo potnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem funkcije, če gre za potovanje izven območja Občine Vipava.
Nadomestilo morebitnih ostalih nagrad in stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije podžupanom ne pripadajo, niti izplačila, ki bi jim pripadala kot občinskim svetnikom oziroma članom delovnih teles občinskega sveta.
13. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je določeno za:
– vodenje seje občinskega sveta (redne ali izredne) v višini 10% plače župana
– udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 8,4% plače župana
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini 5,2% plače župana
– vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta v višini 2,8% plače župana
– udeležbo na seji delovnega telesa sveta v višini 1,4% plače župana
– samostojna priprava gradiva (splošnega akta) za posamezno točko dnevnega reda (če je ta akt zatem tudi sprejet) v višini 2,8% plače župana.
Za udeležbo na slavnostni seji funkcionarjem sejnina ne pripada.
lll. PREDSEDNIKI IN ČLANI DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
14. člen
Predsednikom in članom delovnih teles občinskega sveta za opravljanje dela pripada nagrada za udeležbo na seji:
– predsedniku pripada nagrada v višini 2,8% plače župana.
– članu pripada nagrada v višini 1,4% plače župana.
lV. NADZORNI ODBOR
15. člen
Predsednik in člani Nadzornega odbora imajo pravico do nagrade, in sicer:
a) za vodenje seje v višini 5,2% plače župana
b) za udeležbo na seji v višini 1,4% plače župana.
Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO pripada Nadzornemu odboru nagrada v skupnem znesku, in sicer:
– za manj zahteven nadzor v višini 5,0% plače župana.
– za zahtevnejši nadzor v višini 6,25% plače župana.
– za najzahtevnejši nadzor v višini 8,4% plače župana.
Ta nagrada se v enakem razmerju porazdeli med tiste upravičence iz NO, ki so nadzor tudi dejansko opravili.
Zahtevnost izvedenega nadzora v vsakem posameznem primeru določi predsednik NO.
Predsedniku ali enemu izmed članov NO pripada nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 1,4% plače župana.
Kdo iz NO se bo seje občinskega sveta udeležil in bil upravičen do te nagrade, se dogovorijo predsednik in člani NO med seboj.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
Občinski funkcionarji, predsednik in člani delovnih teles ter predsednik in člani NO imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračil stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnic za službeno potovanje in stroškov prenočevanja v zvezi s tem.
Upravičenec lahko uveljavlja pravico do plačila potnih stroškov le, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Vipava.
Stroški prihoda na sejo se ne povrnejo.
Pravice iz tega člena se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Če gre za službeno potovanje župana, nalog izda tajnik občine.
Vl. NAČIN IZPLAČEVANJA
17. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljeno delo, sejnin, nagrad in povračil stroškov se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Vipava.
Izplačila občinskim funkcionarjem in ostalim upravičencem se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Izplačila vsem upravičencem se izplačujejo mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Povračila, ki so vezana na službeno pot, se izplačajo v 15-ih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plačilo za opravljanje funkcije župana ter povračila ostalih stroškov se upravičencem usklajujejo skladno s predpisi, ki jih urejajo.
Plačila za opravljanje funkcije podžupanov se ne usklajujejo.
Plačila za opravljanje funkcije občinskih svetnikov in ostalih upravičencev se usklajujejo skladno z rastjo (oziroma morebitnim znižanjem) plače župana.
Vll. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 5/03 in 91/05).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2008.
Št. 011-0003/2007
Vipava, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost