Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5692. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah, stran 15684.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) in na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 in 33/07) je Občinski svet Občine Vipava na 4. izredni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom Občina Vipava določa območja, na katerih velja predkupna pravica na nepremičninah.
Ta odlok se ne uporablja za uveljavljanje predkupne pravice na samostojnih delih objektov v etažni lastnini.
2. člen
Predkupna pravica Občine Vipava na nepremičninah velja na celotnem območju poselitve v občini ter znotraj območij obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij v občini.
3. člen
Območja poselitve po tem odloku so območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih.
Območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov so območja zgrajenih infrastrukturnih omrežij in objektov ter območja, predvidena za njihovo izgradnjo in širitev, ki so kot taka določena v občinskih prostorskih aktih.
4. člen
Do uveljavitve novih prostorskih aktov občine veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so prikazana v prostorskih sestavinah veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ajdovščina 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/98, 5/99, 7/99 in 5/00) kot ureditvena območja naselij, urbana območja za komunalo in energetiko, urbana območja za promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.
5. člen
Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih aktov po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.
6. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled na sedežu Občine Vipava.
7. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0027/2007
Vipava, dne 29. novembra 2007
Župan
Sveta Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost