Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5641. Pravilnik o komercialnih ribnikih, stran 15591.

Na podlagi 38. člena in šestega odstavka 51. člena ter za izvrševanje 37. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o komercialnih ribnikih
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za vlaganje rib v komercialni ribnik, način ribolova v komercialnem ribniku, vsebino, obliko in način vodenja evidenc ter način poročanja ribiškemu katastru.
2. člen
(pogoji za komercialni ribnik)
(1) Za komercialni ribnik se pridobi vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode in varstvo okolja, če:
1. se s tem ne posega v izvajanje obstoječih podeljenih vodnih ali drugih pravic;
2. stoječa voda ni v uporabi ali ni namenjena uporabi za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo;
3. gre za tip stoječih voda malih površin v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za določitev vodnih teles površinskih voda;
4. se s tem ne onemogoča izvajanja nalog javne službe urejanja voda;
5. se stoječa voda ne nahaja na:
– vodovarstvenih območjih po predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja,
– vplivnem območju kopalne vode po predpisih, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
– območjih salmonidnih ali ciprinidnih voda po predpisu, ki ureja kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib;
6. se s tem ne povečuje občutljivosti za evtrofikacijo na občutljivih območjih zaradi evtrofikacije po predpisu, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
7. se s tem ne ogroža doseganja ciljev varstva voda na ogroženih območjih po predpisih o vodah;
8. se s tem ne ogroža varstva varovanih in zavarovanih območij po predpisih s področja ohranjanja narave.
(2) O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka se odloči v aktu, s katerim se podeli vodna pravica.
3. člen
(pogoji za vlaganje rib)
(1) Za vlaganje rib v komercialni ribnik je treba izpolnjevati naslednje pogoje:
– gre za izvajanje registrirane dejavnosti ribištva;
– je komercialni ribnik vpisan v ribiški kataster;
– je komercialni ribnik evidentiran v skladu z veterinarskimi predpisi;
– je iz predhodno pridobljenega mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave razvidno, da vlaganje rib in opravljanje ribolova v komercialnem ribniku, ki je del varovanih ali zavarovanih območij po predpisih o ohranjanju narave, ne bo poslabšalo stanja ohranjenosti ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
(2) Imetnik vodne pravice za rabo vode za komercialni ribnik (v nadaljnjem besedilu: imetnik vodne pravice) lahko v komercialni ribnik vlaga le ribe, ki so vzrejene v ribogojnici in so:
– vrste rib, ki so lokalno prisotne;
– vrste rib, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ker ne ogrožajo domorodnih vrst rib in ekološkega potenciala, v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
(3) Imetnik vodne pravice lahko vlaga v komercialni ribnik le vrste in količine rib, ki izhajajo iz predhodnega mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije.
4. člen
(način ribolova)
(1) V komercialnem ribniku:
– je ribe dovoljeno loviti s trnkom;
– ni dovoljeno loviti tako, da se za vabo uporablja žive vretenčarje;
– ni dovoljeno prenašanje živih rib iz ribnika v druge vode;
– se morajo ujete ribe takoj nepoškodovane vrniti v ribnik ali takoj usmrtiti na način, da se ribe ne muči.
(2) Imetnik vodne pravice določi čas in način ribolova, ki ne sme biti v nasprotju z določbami tega člena in z njim na ustrezen način seznani ribiče.
5. člen
(evidence)
Imetnik vodne pravice mora voditi naslednje evidence:
1. evidenco o nabavi rib za vlaganja, ki vsebuje najmanj:
– datum vlaganja,
– podatke o vrstah vloženih rib,
– podatke o skupni teži in številu vloženih rib,
– podatke o poreklu vloženih rib;
2. evidenco o porabi krme;
3. evidenco porabi razkužil in zdravil;
4. evidenco o poginih rib v komercialnem ribniku.
6. člen
(vsebina in način poročanja)
(1) Imetnik vodne pravice mora v ribiški kataster sporočiti naslednje podatke o komercialnem ribniku:
– ime in naslov oziroma naziv in sedež imetnika vodne pravice,
– ime in lokacijo,
– površino,
– vrsto vodnega vira,
– mesto odvzema in izpusta vode,
– pretok vodnega vira in
– vrste in količino rib.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka ter vse spremembe podatkov mora imetnik vodne pravice v roku 30 dni od nastanka spremembe sporočiti v ribiški kataster.
(3) Podatki iz prvega ostavka tega člena se poročajo na obrazcu o komercialnih ribnikih (KOR), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-119/2007
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0020
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti