Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007

Kazalo

5508. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-A), stran 15240.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2007.
Št. 001-22-143/07
Ljubljana, dne 30. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-A)
1. člen
V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000) se v 4. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena dajalci podatkov posredujejo podatke o obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih v elektronski obliki.«.
2. člen
V 7. členu se na začetku prvega odstavka doda številka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dajalec podatkov lahko pri zavodu oziroma pri drugem pristojnem organu predloži pisno pooblastilo za drugo pravno ali fizično osebo, da v njegovem imenu izpolni dolžnost posredovanja podatkov po tem zakonu, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za posredovanje in pravilnost podatkov odgovarja dajalec podatkov.«.
3. člen
V 43. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zavod po uradni dolžnosti popravi podatke, vpisane v matično evidenco, če je pravilen podatek mogoče ugotoviti iz zbirk podatkov, ki jih po zakonu vodi upravljavec zbirk podatkov oziroma na podlagi izvršilnih predpisov za vodenje matične evidence, če popravek podatkov ne vpliva na obstoj ali potek zavarovanja.
(4) Zavod v primerih iz tretje alineje prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti spremeni ali dopolni podatke, vpisane v matično evidenco, če zavezanec oziroma dajalec podatkov ne obstaja oziroma ne posluje več in če je zavod pravilnost podatkov lahko ugotovil na podlagi uradnih evidenc ali javnih listin.
(5) O spremembi podatkov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena zavod obvesti zavarovanca v roku 30 dni od spremembe.«.
4. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen
(Nadzor nad izvajanjem zakona)
(1) Ministrstvo, pristojno za delo, opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na vodenje matične evidence.
(2) Zavod kot nosilec javnih pooblastil opravlja nadzor nad posredovanjem podatkov, ki jih morajo zavezanci oziroma dajalci podatkov posredovati po tem zakonu ter nadzor nad izvajanjem 67. člena tega zakona.
(3) Postopek za izvrševanje nadzora iz prejšnjega odstavka vodi in v njem odloča uradna oseba zavoda, ki jo pooblasti generalni direktor zavoda.«.
5. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(1) Z globo najmanj 4.200 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec - pravna oseba, ki zaposluje več kot deset delavcev ali drug dajalec podatkov, ki je pravna oseba:
- če ne vloži prijave začetka poslovanja, prenehanja poslovanja ali prijave spremembe v poslovanju zavezanca oziroma dajalca podatkov ali če prijave podatkov vloži po izteku predpisanega roka (prva alineja prvega odstavka 26. člena in prva alineja prvega odstavka 57. člena);
- če ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem ali če prijave podatkov vloži po izteku predpisanega roka (druga alineja prvega odstavka 26. člena, prva alineja 28. člena, prva alineja 29. člena in prva alineja 34. člena in druga alineja prvega odstavka 57. člena);
- če ne vloži prijave podatkov o zavarovalni dobi, o plačah in nadomestilih plače in zavarovalnih osnovah ter o vplačanih prispevkih za preteklo koledarsko leto in prijave spremembe teh podatkov ali če prijave podatkov vloži po izteku predpisanega roka (tretja alineja prvega odstavka 26. člena, druga alineja 28. člena, druga alineja 29. člena, druga alineja 34. člena, 35. člen in tretja alineja prvega odstavka 57. člena);
- če v prijavah podatkov iz prve do tretje točke tega odstavka sporoči napačne podatke (tretji odstavek 37. člena);
- če ne popravi podatkov v roku iz 39. oziroma 42. člena;
- če pooblaščeni osebi zavoda pri preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči vpogleda v evidence in dokumentacijo, ki je podlaga za vpis podatkov v prijave podatkov po tem zakonu (drugi odstavek 37. člena);
- če zavarovancu ne vroči kopije prijave v zavarovanje (deveti odstavek 23. člena).
(2) Z globo najmanj 2.100 eurov se kaznuje delodajalec - pravna oseba, ki zaposluje deset ali manj delavcev in fizična oseba, ki je poslovni subjekt, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka (prvi odstavek 26. člena).
(3) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje zasebnik in druga fizična oseba, ki zaposluje delavce, če stori prekršek iz prve, druge, četrte, pete ali sedme alineje prvega odstavka tega člena (drugi odstavek 26. člena).
(4) Z globo najmanj 1.600 eurov se kaznuje oseba iz tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega zakona, ki stori prekršek iz prve, druge ali četrte alineje prvega odstavka tega člena (27. člen).
(5) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje stečajni oziroma likvidacijski upravitelj, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena (31. člen).
(6) Z globo najmanj 420 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri pravni osebi, ki je dajalec podatkov po tem zakonu, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena (prvi odstavek 26. člena, 28., 29., 34. in 35. člen).
(7) Z globo najmanj 420 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri državnem organu, ki je dajalec podatkov po tem zakonu, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena (32. člen).
(8) Z globo najmanj 420 eurov se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju z določbo 63. člena tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(Prehodna ureditev za uporabo določb o elektronskem posredovanju podatkov)
Določbi 1. in 2. člena tega zakona se začneta uporabljati 1. januarja 2009.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/93-6/9
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EPA 1622-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost