Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007

Kazalo

5507. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B), stran 15239.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. novembra 2007.
Št. 001-22-138/07
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-B)
1. člen
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 - uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
- Direktiva Sveta (87/102/EGS) z dne 22. decembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL L št. 42 z dne 12. 2. 1987, str. 48);
- Direktiva Sveta (90/88/EGS) z dne 2. februarja 1990 o spremembi direktive (87/102/EGS) o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL L št. 61 z dne 10. 3. 1990, str. 14);
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (87/7/ES) z dne 16. februarja 1998 o spremembi direktive (87/102/EGS) o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL L št. 101 z dne 1. 4. 1998, str. 17).«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši od 170 eurov;«.
Črta se 6. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za primere iz 3., 4., 5., in 7. točke prejšnjega odstavka uporablja 15. člen tega zakona.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 9. točki pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »in opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni zneski posameznih plačil.«.
4. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Efektivna obrestna mera je tista letna obrestna mera (diskontna stopnja), s katero se skupno kreditno breme (skupna vrednost vseh potrošnikovih plačil, ki nastanejo pri najetju in rednem odplačevanju kredita, razen stroškov iz 18. člena tega zakona) izenači s sedanjo vrednostjo odobrenega in nakazanega kreditnega zneska in se izračuna po matematični formuli iz drugega odstavka tega člena.«.
Črtata se tretji in četrti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. stroški članarine v združenjih ali skupinah, ki niso zajeta s kreditno pogodbo, četudi ima članstvo vpliv na kreditne pogoje, vendar največ do 2% zneska kredita in ne več kot 20 eurov mesečno.«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. odvetniški, notarski ali sodni stroški za vzpostavitev hipotekarnega zavarovanja.«.
6. člen
Prvi odstavek 18.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je dajalec kredita oseba, ki ni banka ali hranilnica po določbah zakona, ki ureja bančništvo, lahko znaša efektivna obrestna mera na dan sklenitve pogodbe največ 200% zadnje objavljene povprečne efektivne obrestne mere, ki jo uporabljajo banke in hranilnice v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.«.
V drugem odstavku se v drugem stavku besedilo »Zakonom o bančništvu« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja bančništvo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Povprečne efektivne obrestne mere, ki jih uporabljajo banke in hranilnice po zakonu, ki ureja bančništvo, objavlja Banka Slovenije dvakrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije za naslednje ročnosti in zneske:
- 2 meseca, 200 eurov;
- 4 mesece, 500 eurov;
- 6 mesecev, 1000 eurov;
- 12 mesecev, 2000 eurov;
- 36 mesecev, 4000 eurov;
- 10 let, 20.000 eurov.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Krediti, katerih ročnost ali znesek se razlikuje od ročnosti in zneskov, navedenih v tretjem odstavku tega člena, se uvrstijo v posamezno kategorijo glede na izpolnjena pogoja (ročnosti in zneska). Krediti, za katere se uporablja ta zakon, se uvrstijo v najnižjo kategorijo, v naslednjo pa šele, ko kredit preseže mejno vrednost ročnosti ali mejno vrednost zneska naslednje kategorije.«.
7. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nično je vsako pogodbeno določilo, ki je v nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika.«.
8. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organ zavrne vlogo za izdajo dovoljenja osebi, ki je dovoljenje že imela, pa ji je bilo odvzeto skladno z določbami tega člena ali ki je bila kaznovana v skladu z 11. točko 26. člena tega zakona. Organ zavrne vlogo tudi osebi, katere odgovorna oseba je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje goljufije oziroma oderuštva in osebi, katere odgovorna oseba je bila kaznovana v skladu s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11. in 12. točko prvega odstavka 26. člena ter 1. točko prvega odstavka 26.a člena tega zakona.«.
V šestem odstavku se prvi stavek spremeni, tako da se glasi: »Organ lahko ob pozneje ugotovljenem neizpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena in kršitev iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prvega odstavka 26. člena ter 1. točke prvega odstavka 26.a člena tega zakona na predlog organa tržne inšpekcije ali organizacije za varstvo potrošnikov imetniku odvzame dovoljenje.«.
9. člen
Sedmi odstavek 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(7) Če tržna inšpekcija ugotovi, da:
- kreditna pogodba ni sklenjena v pisni obliki (6. člen);
- kreditna pogodba ne vsebuje vseh predpisanih sestavin iz tega zakona (7., 8. in 9. člen);
- potrošniška hipotekarna kreditna pogodba ni sklenjena v obliki notarskega zapisa (7.a člen);
- dajalec kredita ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva izdajo ali sprejem bianko menice ali čeka ali drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke (15. člen);
- dajalec kredita izračunava efektivno obrestno mero ali skupne stroške kredita v nasprotju s 17., 18. in 19. členom tega zakona;
- s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero (18.a člen);
- kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je v nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika (21. člen);
- dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez dovoljenja (22. člen);
- dajalec kredita organu ne poroča o sklenjenih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri v roku in na način iz 25.a člena tega zakona;
dajalcu kredita z odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb do odprave pomanjkljivosti.«.
10. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo od 12.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik:
1. če zaradi izogibanja temu zakonu sklene več pogodb, ki so z ekonomskega vidika celota (4. člen);
2. če kreditna pogodba ni sklenjena v pisni obliki (6. člen);
3. če kreditna pogodba oziroma pogodba o prekoračitvi na tekočem računu ne vsebuje vseh predpisanih sestavin iz tega zakona (7., 8. in 9. člen);
4. če potrošniška hipotekarna kreditna pogodba ni sklenjena v obliki notarskega zapisa (7.a člen);
5. če ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva izdajo ali akceptiranje bianko menice ali čeka ali drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke (15. člen);
6. če izračunava efektivno obrestno mero ali skupne stroške kredita v nasprotju s 17., 18. in 19. členom tega zakona;
7. če s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero (18.a člen);
8. če ima potrošnik v razmerju do kreditnega posrednika obveznost plačila storitev ali nadomestila stroškov (19. člen);
9. če pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih pogojev za kreditne posrednike (20. člen);
10. če kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je v nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika (21. člen);
11. če v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez dovoljenja (22. člen);
12. če pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev za dajanje kreditov (24. člen).«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 4.000 eurov«.
11. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(1) Z globo od 1.250 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik:
1. če pri oglaševanju in ponujanju storitev ne navede vseh sestavin iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
2. če v nasprotju s tem zakonom kraj, kjer se sklepajo kreditne pogodbe, ni označen z nalepko (24. člen);
3. če organu ne poroča o sklenjenih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri v roku in na način iz 25.a člena tega zakona.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-15/00-1/7
Ljubljana, dne 21. novembra 2007
EPA 1597-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.