Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007

Kazalo

5325. Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki, stran 14803.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 5. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 13. seji dne 8. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Kostanjevica na Krki opredeljuje podobe in uporabo identifikacijskih oznak.
Identifikacijske oznake Občine Kostanjevica na Krki so: grb, zastava in žig.
2. člen
Grb, zastava in žig so istovetnostni simboli in predstavljajo ter označujejo pripadnost Občini Kostanjevica na Krki.
II. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE
A. Grb Občine Kostanjevica na Krki
3. člen
Grb Občine Kostanjevica na Krki je upodobljen v obliki kroga, ki izhaja iz Plečnikove rešitve in je prilagojen potrebam nove občine. Osrednji motiv je prilagojen srednjeveškemu grbu z letnico nastanka mestnih pravic in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki 1252–2006. Okrogli znak spremlja napis kot je nakazano v grafični predlogi za enobarvno in dvobarvno izvedbo v izdelani celostni podobi. Izpisan je v Makalonci, tipografski različici, ki jo je akademski slikar, kaligraf in tipograf Lucijan Bratuš izvedel iz Plečnikovih napisov.
Upodobitev grba je izvedena po Plečnikovi rešitvi, kateri je za osnovo vzel rdečo in belo barvo, ki sta barvi vojvodske družine Spanheimov, ustanovnikov območja današnje občine in oblikovalcev njegove zgodovinske podobe.
Določitev barvnih odtenkov je definirana po CMYK skali:
Rdeča: C 0, M 94%, Y 84%, K 0%.
B. Zastava Občine Kostanjevica na Krki
4. člen
Zastava Občine Kostanjevica na Krki je opredeljena:
V zastavi Občine Kostanjevica na Krki je tribarvni pečat na belem polju. V celostni podobi so določena razmerja med višino in širino zastave, ki je v razmerju 1:2 in 1:3, ter med zastavo in znakom 1:3, prav tako je določena njegova orientacija na sredini belega polja.
Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici (vertikalna oblika), se grb obrne za 90 stopinj, da je berljiv v horizontalni obliki.
C. Žigi Občine Kostanjevica na Krki
5. člen
Občina Kostanjevica na Krki ima žig, ki je okrogle oblike s premerom 30 mm. S tem odlokom se opredeljujejo žig župana, občinske uprave, občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije.
Žig Občine Kostanjevica na Krki
(Osnovna postavitev in oblika za izvedbo ostalih žigov)
Na zunanjem robu omejuje žig enojna krožnica: V zgornji polovici zunanjega kroga žiga je umeščen polkrožni napis »Občina Kostanjevica na Krki«. Napis je izpisan v tipografski različici »Makalonci«. Zaradi boljše berljivosti žiga se opusti vitica trilistne deteljice.
Žig župana
Žig župana je isti kot je opisan žig Občine Kostanjevica na Krki, le da ima številko 1.
Žig občinske uprave
Žig občinske uprave je isti, kot je opisan žig Občine Kostanjevica na Krki, le da ima številko 2.
Žig občinskega sveta
Žig občinskega sveta je isti, kot je opisan žig Občine Kostanjevica na Krki, le da ima številko 3.
Žig nadzornega odbora
Žig nadzornega odbora je isti, kot je opisan žig Občine Kostanjevica na Krki, le da ima številko 4.
Žig občinske volilne komisije
Žig občinske volilne komisije je isti, kot je opisan žig Občine Kostanjevica na Krki, le da ima številko 5.
III. UPORABA IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK
6. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Kostanjevica na Krki;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na vseh uradnih dokumentih in tiskovinah, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Kostanjevica na Krki oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
3. grb se uporablja ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.;
4. v drugih primerih, ki jih določa ta odlok.
7. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov.
8. člen
Ko se grb uporablja poleg drugih grbov, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Na desni strani (v podrejenem položaju) je občinski grb ob državnem (oziroma pokrajinskem) grbu.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga, kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga, kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone, kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj na levi strani, kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine, kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
9. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Kostanjevica na Krki.
10. člen
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku občine in spominskih dnevih Občine Kostanjevica na Krki,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd.,
3. ob obisku uradnih mednarodnih in državnih delegacij ter delegacij lokalnih skupnosti,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah po splošnem protokolu ustrezen način,
5. ob drugih, za Občino Kostanjevica na Krki pomembnih priložnostih,
6. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in (ali) EU na način, ki ga določa zakon.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izobesi na poslopjih javnih ustanov, na zgradbah oziroma mestih, kjer se izvajajo prireditve.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, spominskih dnevih občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Občina Kostanjevica na Krki ima stalno izobešeno občinsko zastavo pred poslopjem občine.
Občinska zastava na prosto stoječem slavnostnem kopju je stalno izobešena v županovem uradu in občinski sejni sobi.
Občinska zastava na kopju je stalno izobešena tudi v skupnih prostorih javnih zavodov v občini.
Občani izobešajo občinske zastave v času občinskega praznika in spominskih dnevih Občine Kostanjevica na Krki.
Prav tako jo izobešajo ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in (ali) EU in sicer tako, da je državna zastava na levi, občinska pa na desni strani ob njej. V primeru izobešanja vseh treh zastav je zastava EU na levi strani, zastava Republike Slovenije na sredini in zastava Občine Kostanjevica na Krki na desni strani (gledano s strani gledalca).
11. člen
Občinsko zastavo lahko občani uporabljajo na javnih prireditvah na katerih nastopajo kot udeleženci občani Občine Kostanjevica na Krki.
Občinsko zastavo lahko uporabljajo društva in klubi na slovesnih sejah, skupščinah, javnih prireditvah in manifestacijah.
12. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 10. členu, in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
13. člen
Zastava mora biti izobešena tako, da je jasno in v celoti viden grb na zastavi. Zastave, ki niso ustrezno krojene, ne smejo biti izobešene z bočnim vpetjem na drog po daljši stranici rute.
Izobešanje občinske zastave brez droga skozi okna ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno izobešanje zastav, ki so poškodovane, obledelih barv, umazane ali zmečkane ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Kostanjevica na Krki.
14. člen
Pri uporabi identifikacijskih označb so uporabniki dolžni dosledno spoštovati določila o njihovi uporabi.
Vsakršna nepooblaščena uporaba ali zloraba se kaznuje skladno z določili tega odloka.
Fizične in pravne osebe smejo uporabljati grb in zastavo skladno z določili o uporabi, žige Občine Kostanjevica na Krki pa le pooblaščene osebe.
Uporaba grba Občine Kostanjevica na Krki na žigih okroglih oblik pravnih ali fizičnih oseb, vključujoč društva in klube, ni dovoljena.
Za uporabo grba ali grbovnega atributa na žigih drugačnih oblik pa je potrebno soglasje občinske uprave.
15. člen
Za pravilno uporabo identifikacijskih oznak Občine Kostanjevica na Krki in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo označb, izvaja odločbe o uporabi občinskih identifikacijskih oznak, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
16. člen
Za javno uporabo grba Občine Kostanjevica na Krki za zasebne namene morajo fizične ali pravne osebe zaprositi za dovoljenje občinsko upravo, pri čemer je potrebno navesti namen in način oziroma tehniko izvedbe.
V primeru tiska grba na promocijsko gradivo pravnih oseb, lahko občinska uprava dovoli uporabo pod pogoji, ki veljajo za apliciranje oznak.
Prejemnik pravice uporabe identifikacijskih oznak je dolžan, ne glede na namen, občinski upravi predložiti pred začetkom distribucije najmanj tri izvode ali predmete, ki vključujejo aplikacijo oznak.
V primeru, če prejemnik pravice pri uporabi občinskih označb krši ta odlok ali pa presega obseg pravic, ki mu jih je odobrila občinska uprava, mu lahko občinska uprava prepove nadaljnjo uporabo, delitev ali prodajo predmetov, ki vključujejo aplikacijo občinskih označb.
Prepoved lahko občinska uprava izreče tudi v primeru ugotovitve, da uporabljene občinske označbe odstopajo od tistih na vzorcih, katere je imetnik pravice predložil občinski upravi.
Šteje se, da imetnik pravice preseže pridobljene pravice, če kakovost označb odstopa od standardov, če je izvedba na drugačnih materialih kot jih je navedel v prošnji za pridobitev pravice ali jih uporablja v obliki in na način v nasprotju z izdanim soglasjem.
17. člen
Uporaba identifikacijskih oznak Občine Kostanjevica na Krki se izjemoma dovoljuje samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Kostanjevica na Krki.
18. člen
Oznak Občine Kostanjevica na Krki na svojih dokumentih in promocijskih sredstvih ali gradivih ne smejo uporabljati politične stranke ali politična združenja občanov.
19. člen
Občinske oznake je dovoljeno uporabljati na društvenih in klubskih zastavah in praporih, na uniformah, dresih in drugih klubskih in društvenih oblačilih ter pokrivalih, vendar le s soglasjem občinske uprave.
20. člen
Snovalci celostne grafične podobe Občine Kostanjevica na Krki so dolžni spoštovati omejitve in heraldične zahteve pri uporabi občinskih oznak ter barvno skalo za njihove aplikacije na različne materiale.
IV. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo organ, ki opravlja redarske naloge.
22. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so zapisane v 16., 17., 19. členu tega odloka.
Grb in zastava Občine Kostanjevica na Krki sta avtorsko zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in izgled pri ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
V. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 1.000,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Kostanjevica na Krki,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 300,00 € se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 200,00 € se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo v arhivu Občine Kostanjevica na Krki. Način hrambe določi župan s svojim aktom.
25. člen
Sestavni del tega odloka so priloge in sicer barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave Občine Kostanjevica na Krki.
26. člen
Do organizacije redarske službe Občine Kostanjevica na Krki naloge nadzora nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki oziroma pooblaščena oseba.
27. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 30. dan po objavi.
Št. 007-4/2007-O9
Kostanjevica na Krki, dne 8. novembra 2007
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost