Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007

Kazalo

5340. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad, stran 14813.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad – v nadaljevanju: OPPN.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja BS 1/2 Bežigrad se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04).
Določila navedenega dokumenta obravnavajo celotno območje urejanja kot zaključen kompleks, kjer se smejo z dopustnimi novogradnjami pridobiti nove površine centralnih dejavnosti, ki služijo uporabnikom širšega mestnega prostora: trgovina, kultura, negospodarska in gospodarska uprava, ki ima stik z obiskovalci. Poleg tega prostorski ureditveni pogoji določajo, da mora biti pritličje javno in da se izraba območja (FSI) ne sme bistveno povečati.
Z odstranitvijo Učnih delavnic, objekta Bežigrad 8 in ostalih, v gradbenem smislu nekvalitetnih objektov, bi lahko v obravnavanem delu območja urejanja predvideli drugačno ureditev in večjo izrabo območja (FSI), kot jo določa danes veljavni PUP. V te površine bi lahko vključili tudi možnost izgradnje stanovanj.
Načrtovana novogradnja bi prispevala k večji urejenosti prostora, s celovito urbanistično rešitvijo bi kompleksno zaokrožila in uredila del mestnega središča, investitorjem pa omogočila ustreznejšo izrabo prostora, kot jo dovoljuje danes veljavni urbanistični dokument.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega kare med Dunajsko cesto na vzhodni strani, ulico Bežigrad na južni, Hranilniško ulico na zahodni strani in Einspillerjevo ulico na severni strani. Območje meri cca 21.800 m2. Ob izdelavi OPPN se lahko velikost območja spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. Snaga d.o.o.
12. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
2. MOL, MU, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdelanih je bilo pet variantnih rešitev pozidave, izbrana variantna rešitev in strokovne podlage so osnova za nadaljnjo obdelavo.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Naročnika in plačnika izdelave OPPN sta investitorja Vegrad d.d. in Sloving d.o.o.
8.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad, za morfološke enote 3C/1, 1C/5 in 1A/4 (Uradni list RS, št. 44/05).
9.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3501-1/2005-11
Ljubljana, dne 12. novembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.