Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5054. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vitanje, stran 13678.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 25. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vitanje
Uvodna določba
1. člen
S tem odlokom Občina Vitanje določa program turističnega vodenja in pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnih turističnih vodnikov.
Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Občine Vitanje razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično-informacijskem centru (TIC), agencijah in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v sklopu svoje redne zaposlitve.
Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe in znanje enega tujega jezika,
– da je ustrezno strokovno usposobljen, kar dokazuje z uspešno opravljenim strokovnim izpitom, ki ga je opravil v okviru ustreznega izobraževanja pri organizaciji, ki jo je za izvajanje izobraževalnega programa izbrala Občina Vitanje.
Župan Občine Vitanje lahko podeli častno licenco osebi, ki ima dolgoletne izkušnje na področju turističnega vodenja v občini.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec, ki ga izbere Občina Vitanje in njegov program tudi potrdi.
Tečaj organizira izvajalec, tako da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj. Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, v kateri sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki je zaposlen v občinski upravi in ga v ta namen določi župan Občine Vitanje.
5. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja najkasneje v 30 dneh po neuspelem preizkusu.
Register lokalnih turističnih vodnikov
6. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Vitanje, in s tem pridobijo licenco lokalnega turističnega vodnika Občine Vitanje.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– telefonsko številko, na kateri je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
– davčno številko,
– podatke o opravljenih turističnih vodenjih v posameznem letu,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
7. člen
Lokalni turistični vodniki dobijo izkaznico z veljavnostjo treh let. Lokalni turistični vodnik lahko pri organu, ki vodi register, podaljša licenco in pridobi novo izkaznico:
– če v treh letih opravi najmanj deset turističnih vodenj in
– če uspešno opravi dopolnitev in preveritev njegovega znanja s področja vodenja pri s strani Občine Vitanje pooblaščenem izvajalcu.
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo vodniki z veljavno izkaznico, ki jo morajo pri vodenju nositi v priponki.
Izkaznica vsebuje natisnjen grb Občine Vitanje, ime in priimek ter fotografijo imetnika izkaznice, naziv lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra in datum izdaje.
8. člen
Za kakovostno opravljeno vodenje se šteje, če v 15 dneh po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev, uporabnikov vodenja.
Če pisna pritožba prispe, Občina Vitanje o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v 8 dneh pisno izjasniti o navedbah pritožbe. O utemeljenosti pritožbe odloča občinska uprava in v zvezi s tem izda sklep, s katerim vodnika opozori na njegovo ravnanje. Na ta sklep je možna pritožba pri županu. Če je pritožba trikrat utemeljena, se lokalnemu turističnemu vodniku odvzame licenca brez možnosti ponovnega opravljanja izpita.
Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
9. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejema Občina Vitanje in
a) turistična in druga društva ter organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, po pridobitvi predhodnega soglasja Občine Vitanje,
b) lokalni turistični vodniki z veljavno licenco.
Društva in organizacije ter lokalni turistični vodniki morajo pridobljena naročila za vodenje najkasneje v roku 3 dni pred vodenjem uskladiti z Občino Vitanje. Če tega ne storijo, se to šteje za kršitev tega odloka.
10. člen
Občina Vitanje na podlagi poročil lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih. Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje in kdo je prejel naročilo,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so bili obiskovalci,
– programu ogleda.
11. člen
Župan s sklepom določi cenik za turistično vodenje ogledov glede na njihovo zahtevnost in obseg. Del zaračunanih sredstev po tem ceniku pripada turističnim vodnikom kot plačilo za opravljeno delo. Plačilo turističnim vodnikom je določeno s sklepom župana. Sredstva, pridobljena z zaračunavanjem vodenja, se namenjajo za pospeševanje turistične in promocijske dejavnosti.
Prehodna in končna določba
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-07/2007-04
Vitanje, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti