Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina, stran 13524.

Na podlagi 13. člena Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 60/07) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 22. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07).
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena se črta besedilo: »odločitev pa potrdi občinski svet«.
3. člen
Dosedanji peti člen se v celoti nadomesti s sledečim besedilom:
»Podžupan se uvrsti v 19. plačni razred. Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnega podžupana znaša 50% obračunane osnovne plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
4. člen
Za 13. členom se doda novo poglavje:
»VI. Merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine
14. člen
Sejnina za posamezno sejo za člana sveta krajevne skupnosti znaša 25 EUR. Sejnina za posamezno sejo za predsednika Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina znaša 150 EUR, za predsednika KS Kostrivnica 125 EUR in za predsednika KS Sv. Florijan 100 EUR. Sejnine se izplačujejo na podlagi evidence o prisotnosti, iz funkcionalnih stroškov krajevnih skupnosti.«
Obstoječe VI. poglavje ter členi 14., 15., in 16. se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 0320-009/2007-07
Rogaška Slatina, dne 22. oktobra 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.