Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4923. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova, stran 13448.

Na podlagi 51. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in vsebino strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (v nadaljnjem besedilu: izpit), program praktičnega usposabljanja, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita, izdajanje potrdil o izpitu, vodenje evidenc o izpitih, plačilo izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(obseg izpita)
Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih izvajalec elektroribolova potrebuje za izvajanje elektroribolova, ki so določene v tem pravilniku.
3. člen
(vsebina izpita)
Izpit obsega naslednje vsebine:
– upravljanje z ribiškim okolišem;
– osnove zakonitosti električnega toka in elektroribolova;
– vpliv električnega toka na ljudi in prvo pomoč;
– predpise, ki urejajo elektroribolov.
4. člen
(praktično usposabljanje)
(1) Kandidat mora pred opravljanjem izpita opraviti praktično usposabljanje.
(2) Praktično usposabljanje se opravlja pod vodstvom osebe, ki jo določi nosilec javnega pooblastila za opravljanje strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila) in traja najmanj 4 ure za izvajanje elektroribolova in 2 uri prve pomoči.
(3) Potrdilo o usposabljanju izda kandidatu nosilec javnega pooblastila.
(4) Praktični del usposabljanja je spoznavanje z varnim in učinkovitim izvajanjem elektroribolova in obsega:
– izvajanje elektroribolova in ostalih dejavnosti;
– prvo pomoč ob morebitnih nesrečah pri izvajanju elektroribolova.
5. člen
(podrobnejša vsebina izpita in programa praktičnega usposabljanja)
(1) Podrobnejša vsebina izpita in praktičnega usposabljanja je določena s programom, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Nosilec javnega pooblastila je dolžan kandidatu za opravljanje izpita zagotoviti najmanj 4 ure teoretičnega usposabljanja ter vso potrebno literaturo in pravne vire, ki so potrebni za opravljanje izpita.
6. člen
(izpitna komisija)
(1) Na predlog nosilca javnega pooblastila imenuje člane izpitne komisije iz vrst strokovnjakov z izobrazbo in izkušnjami iz področja ribištva in elektrotehnike minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Član izpitne komisije mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri glede na vsebino programa ali višjo izobrazbo elektrotehnične smeri.
7. člen
(določitev izpitne komisije ter zapisnikarja)
(1) Nosilec javnega pooblastila med imenovanimi člani izpitne komisije določi predsednika, dva člana izpitne komisije in zapisnikarja ter določi izpitni rok in kraj opravljanja izpita.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti člane izpitne komisije in zapisnikarja o izboru, izpitnem roku in kraju opravljanja izpita vsaj petnajst dni pred izpitim rokom.
8. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
9. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so imenovani.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji obvestiti nosilca javnega pooblastila.
(3) Minister lahko razreši imenovanega člana izpitne komisije, če ta ne opravlja dolžnosti, določenih s tem pravilnikom.
10. člen
(prijava na izpit)
(1) Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri nosilcu javnega pooblastila.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti kandidata za izpit o času in kraju usposabljanja, izpitnem roku in kraju izpita.
(3) Kandidata za opravljanje izpita se o času in kraju izpita obvesti najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom.
11. člen
(opravljanje izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Pred pričetkom pisnega dela izpita predsednik izpitne komisije ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Pisni del izpita obsega 20 vprašanj, od katerih sta vsaj dve vprašanji iz vsebine, ki je predpisana v 3. členu tega pravilnika.
(4) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorom najmanj enega člana izpitne komisije, ustni del pa pred izpitno komisijo.
12. člen
(ocena pisnega dela)
Uspeh kandidata pri pisnem delu izpita oceni izpitna komisija na predlog člana, ki je pripravil in pregledal pisni test.
13. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je na pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk.
(2) Ustni in pisni del izpita se opravljata na isti dan.
(3) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri ustnem delu izpita, se morajo nanašati na posamezne vsebine iz 3. člena tega pravilnika.
14. člen
(trajanje izpita, javnost izpita in razglasitev izida izpita)
(1) Pisni del izpita traja največ 90 minut, ustni del pa največ 15 minut.
(2) Izpit je javen.
(3) Izpitna komisija na podlagi ocene posameznih delov izpita odloči ali je kandidat izpit uspešno opravil.
(4) Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata.
15. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, lahko takoj po razglasitvi izida izpita poda pri zapisnikarju ugovor ustno na zapisnik.
(2) O upravičenosti ugovora odloči večina članov imenovane izpitne komisije iz 6. člena tega pravilnika.
(3) V primeru upravičenosti ugovora na izid izpita se kandidatu omogoči ponovno opravljanje izpita brez dodatnih stroškov v naslednjem izpitnem roku.
16. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit uspešno opravil, se izda potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo o opravljenem izpitu se izda na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva opravljenega izpita.
17. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je del zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
18. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Nosilec javnega pooblastila vodi za vsakega kandidata zbirko dokumentov, ki vsebujejo prijavo k izpitu, zahtevana potrdila, obvestilo o dnevu in kraju opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
(2) Zbirka dokumentov o kandidatih se hrani dve leti od dneva opravljanja izpita.
(3) Podatke za evidenco o opravljenih izpitih mora nosilec javnega pooblastila poslati v ribiški kataster najkasneje v 14 dneh od izdaje potrdila o opravljenem izpitu.
19. člen
(evidenca izpitov)
(1) Evidenca o opravljenih izpitih se vodi v ribiškem katastru za namen ugotavljanja usposobljenosti za izvajanje elektroribolova.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– zaporedno evidenčno številko;
– številko izpita;
– ime in priimek kandidata;
– identifikacijsko številko kandidata;
– kraj rojstva kandidata;
– datum in kraj opravljanja izpita.
(3) Podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
20. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članoma izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini, ki jo določi nosilec javnega pooblastila.
(2) Za kandidate plača stroške praktičnega usposabljanja in opravljanja izpita izvajalec ribiškega upravljanja oziroma kandidat sam po ceniku, ki ga določi nosilec javnega pooblastila.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-230/2007
Ljubljana, dne 15. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0152
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 PRILOGA 1

  PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA IZVAJALCA ELEKTRORIBOLOVA

  I. TEORETIČNI DEL

  1. Upravljanje z ribiškem okolišem
  1.1 Upravljanje z vodami v ribiškem okolišu in vloga
elektroribolova
  1.2 Osnove ribogojstva s poudarkom na sonaravni vzreji
(izlov, transport, vlaganje)
  1.3 Mehanizmi delovanja električnega toka na ribe in možne
posledice na ribah
  1.4 Predpisi, ki urejajo elektroribolov

  2. Osnove zakonitosti električnega toka in elektroribolova
  2.1 Zakonitosti električnega toka in elektroribolova
  2.2 Predstavitev elektroagregatov in pripomočkov za
elektroribolov
  2.3 Organizacija izvajanja elektroribolova
  3. Vpliv električnega toka na ljudi in prva pomoč
  3.1 Učinki električnega toka na človeka
  3.2 Poškodbe in bolezni, s katerimi se srečuje izvajalec
elektroribič
  3.3 Oskrba poškodovanca
  3.4 Oživljanje ponesrečenca
  3.5 Preventivni ukrepi za varno delo z elektroagregatom

  II. PRAKTIČNI DEL

  1. Izvajanje elektroribolova in spremljevalnih dejavnosti
  1.1 Priprava elektroagregata, pripomočkov za odlov in
organizacija elektroribolova
  1.2 Upravljanje z elektroagregati in odlovnimi pripomočki
  1.3 Izvajanje elektroribolova z upoštevanjem specifičnosti
vodnega okolja in vrste ter velikosti rib
  1.4 Transport in vlaganje rib v vode ter vodenje predpisanih
zapisnikov

  2. Prva pomoč
  2.1 Prva pomoč pri nesrečah z električnim tokom
  2.2 Prva pomoč pri drugih poškodbah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti