Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4922. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, stran 13445.

Na podlagi 51. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in vsebino strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita, izdajanje potrdil o izpitu, vodenje evidenc o izpitih, plačilo izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(obseg izpita)
Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih ribiški gospodar potrebuje za izvrševanje ribiškogojitvenega načrta in izvajanje ostalih nalog v ribiškem okolišu, ki so določene v tem pravilniku.
3. člen
(vsebina izpita)
Izpit obsega naslednje vsebine:
– osnove biologije rib;
– osnove ribogojstva;
– bolezni rib in predpise s tega področja;
– ekologijo rib in življenjskih združb v vodah;
– vplive na vodno okolje ter ukrepe ob poginih rib;
– predpise iz področja sladkovodnega ribištva, varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda;
– ribiško upravljanje v ribiških okoliših;
– ribiški kataster;
– načrtovanje v ribištvu;
– poročanje v ribištvu.
4. člen
(podrobnejša vsebina izpita)
(1) Podrobnejša vsebina izpita je določena s programom, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Nosilec javnega pooblastila za opravljanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila) je dolžan kandidatu za opravljanje izpita zagotoviti najmanj deset ur teoretičnega usposabljanja ter vso potrebno literaturo in pravne vire, ki so potrebni za opravljanje izpita.
5. člen
(izpitna komisija)
(1) Na predlog nosilca javnega pooblastila imenuje člane izpitne komisije iz vrst strokovnjakov z izobrazbo in izkušnjami iz področja sladkovodnega ribištva, varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Član izpitne komisije mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri glede na vsebino programa.
6. člen
(določitev izpitne komisije ter zapisnikarja)
(1) Nosilec javnega pooblastila med imenovanimi člani izpitne komisije določi predsednika, dva člana izpitne komisije in zapisnikarja ter določi izpitni rok in kraj opravljanja izpita.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti člane izpitne komisije in zapisnikarja o izboru, izpitnem roku in kraju opravljanja izpita vsaj petnajst dni pred izpitnim rokom.
7. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
8. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so imenovani.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji obvestiti nosilca javnega pooblastila.
(3) Minister lahko razreši imenovanega člana izpitne komisije, če ta ne opravlja dolžnosti, določenih s tem pravilnikom.
9. člen
(prijava na izpit)
(1) Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri nosilcu javnega pooblastila.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti kandidata za izpit o času in kraju usposabljanja, izpitnem roku ter kraju izpita.
(3) Kandidata za opravljanje izpita se o času in kraju izpita obvesti najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom.
10. člen
(opravljanje izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Pred pričetkom pisnega dela izpita predsednik izpitne komisije ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Pisni del izpita obsega 20 vprašanj, od katerih sta vsaj dve vprašanji iz posamezne vsebine, ki je predpisana v 3. členu tega pravilnika.
(4) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorom najmanj enega člana izpitne komisije, ustni del pa pred izpitno komisijo.
11. člen
(ocena pisnega dela)
Uspeh kandidata pri pisnem delu izpita oceni izpitna komisija na predlog člana, ki je pripravil in pregledal pisni test.
12. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita zbral najmanj 60% točk.
(2) Ustni in pisni del izpita se opravljata na isti dan.
(3) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu na ustnem delu izpita, se morajo nanašati na posamezne vsebine iz 3. člena tega pravilnika.
13. člen
(trajanje izpita, javnost izpita in razglasitev izida izpita)
(1) Pisni del izpita traja največ 90 minut, ustni del pa največ 15 minut.
(2) Izpit je javen.
(3) Izpitna komisija na podlagi ocene posameznih delov izpita odloči ali je kandidat izpit uspešno opravil.
(4) Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata.
14. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, lahko takoj po razglasitvi izida izpita poda pri zapisnikarju ugovor ustno na zapisnik.
(2) O upravičenosti ugovora odloči večina članov imenovane izpitne komisije iz 5. člena tega pravilnika.
(3) V primeru upravičenosti ugovora na izid izpita se kandidatu omogoči ponovno opravljanje izpita brez dodatnih stroškov v naslednjem izpitnem roku.
15. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit uspešno opravil, se izda potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo o opravljenem izpitu se izda na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva opravljenega izpita.
16. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
17. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Nosilec javnega pooblastila vodi za vsakega kandidata zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavo k izpitu, zahtevana potrdila, obvestilo o dnevu in kraju opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
(2) Zbirka dokumentov o kandidatih se hrani dve leti od dneva opravljanja izpita.
(3) Podatke za evidenco o opravljenih izpitih mora nosilec javnega pooblastila poslati v ribiški kataster najkasneje v 14 dneh od izdaje potrdila o opravljenem izpitu.
18. člen
(evidenca izpitov)
(1) Evidenca o opravljenih izpitih se vodi v ribiškem katastru za namen ugotavljanja usposobljenosti za opravljanje dela ribiškega gospodarja v ribiškem okolišu.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– zaporedno evidenčno številko;
– številko izpita;
– ime in priimek kandidata;
– identifikacijsko številko kandidata;
– kraj rojstva kandidata;
– datum in kraj opravljanja izpita.
(3) Podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
19. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članoma izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini, ki jo določi nosilec javnega pooblastila.
(2) Za kandidate plača stroške opravljanja izpita izvajalec ribiškega upravljanja oziroma kandidat sam po ceniku, ki ga določi nosilec javnega pooblastila.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-231/2007
Ljubljana, dne 15. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0151
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 PRILOGA 1

  PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA RIBIŠKE GOSPODARJE

  I. TEORETIČNI DEL
  1. Osnove biologije rib
  1.1 Ribe v živalskem sistemu
  1.2 Morfologija rib
  1.3 Fiziologija rib
  2. Osnove sladkovodnega ribogojstva
  2.1 Zgodovina in pomen ribogojstva
  2.2 Vzreja hladnovodnih vrst rib (pogoji, načini vzreje)
  2.3 Faze vzreje in ribogojni postopki (odbira plemenk,
smukanje, valjenje, štetje iker, vzreja zaroda in mladic, vzreja
konzuma, sortiranje, krmljenje in transport
  2.4 Vzreja toplovodnih vrst rib (pogoji in načini vzreje)
  2.5 Faze vzreje in ribogojni postopki (priprava ribnikov,
odbira plemenk, smukanje, valjenje, vzreja zaroda in mladic,
sortiranje, krmljenje, odlov, zimovanje in transport)
  2.6 Vzreja hladnovodnih vrst rib za repopulacijo
  2.7 Vzreja toplovodnih vrst rib za repopulacijo
  2.8 Sonaravna vzreja v gojitvenih potokih

  3. Bolezni rib
  3.1 Splošno o boleznih v intenzivni vzreji in v odprtih vodah
  3.2 Opazovanje rib in znaki ob pojavu bolezni
  3.3 Znaki ob zadušitvah in zastrupitvah
  3.4 Predpisi s področja bolezni rib
  4. Ekologija rib in življenjskih združb v vodah
  4.1 Osnove ekologije celinskih voda
  4.2 Kroženje in pretok snovi v celinskih vodah –
eutrofikacija
  4.3 Razdelitev celinskih voda
  4.4 Življenjske združbe v celinskih vodah
  4.5 Problematika vnosa in prenosa tujih vrst
  4.6 Vplivi na ribje populacije

  5. Vplivi na vodno okolje
  5.1 Vrste vplivov
  5.2 Vrste onesnaževanja in posledice
  5.3 Ukrepanje ob poginih rib
  6. Predpisi
  6.1 Predpisi s področja sladkovodnega ribištva
  6.2 Predpisi s področja varstva okolja
  6.3 Predpisi s področja ohranjanja narave, zlasti poznavanje
osnov varstva rastlin in živali, varstva habitatov, izdaje
dovoljenj in soglasij, določb o habitatnih tipih, posebnih
varstvenih območij in ekološko pomembnih območij
  6.4 Predpisi s področja upravljanja voda
  7. Ribiško upravljanje
  7.1 Splošno o ribiškem upravljanju
  7.2 Dejavnosti ribiškega upravljanja
  7.3 Poribljavanja in njihov pomen

  8. Ribiški kataster
  8.1 Osnove in način delovanja
  8.2 Ribiška območja, okoliši, revirji, izločene vode
  8.3 Dokumenti ribiškega katastra
  8.4 Podatki ribiškega katastra
  8.5 Pomen podatkovne baze
  9. Načrtovanje v ribištvu
  9.1 Splošno o načrtovanju
  9.2 Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju
  9.3 Ribiškogojitveni načrt
  9.4 Letni program izvajanja ribiškega upravljanja
  10. Poročanje v ribištvu
  10.1 Letno poročilo o izvajanju ribiškega upravljanja v
ribiškem okolišu
  10.2 Ostala poročila v ribištvu

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti