Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4921. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja, stran 13441.

Na podlagi 51. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in vsebino strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (v nadaljnjem besedilu: izpit), program praktičnega usposabljanja, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita, izdajanje potrdil o izpitu, vodenje evidence o izpitih, plačilo izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(obseg izpita)
Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih ribiški čuvaj neposredno uporablja pri opravljanju ribiškočuvajske službe, ki so določene v tem pravilniku.
3. člen
(vsebina izpita)
Izpit obsega naslednje vsebine:
– predpise iz področja sladkovodnega ribištva, varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda;
– osnove gospodarjenja v ribiških okoliših;
– osnove biologije in ribogojstva;
– dolžnosti ribiškega čuvaja;
– pooblastila ribiškega čuvaja;
– delovanje ribiškega čuvaja;
– ukrepanje ob poginu rib ali ob drugih vplivih na vode;
– sodelovanje z drugimi pristojnimi službami.
4. člen
(praktično usposabljanje)
(1) Kandidat mora pred opravljanjem izpita opraviti praktično usposabljanje.
(2) Praktično usposabljanje se opravlja pod vodstvom osebe, ki jo določi nosilec javnega pooblastila za opravljanje strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila) in traja najmanj 6 ur.
(3) Potrdilo o usposabljanju izda kandidatu nosilec javnega pooblastila.
(4) Praktični del usposabljanja zajema spoznavanje z različnimi primeri in dogodki ter načinu ukrepanja pri opravljanju ribiškočuvajske službe ter obsega:
– reševanje praktičnih primerov ukrepanja v primeru nedovoljenih dejanj v ribiškem okolišu;
– izdelava pisnih izdelkov, ki so potrebni pri opravljanju ribiškočuvajske službe (zapisniki, poročila, opažanja itd.).
5. člen
(podrobnejša vsebina izpita in praktičnega usposabljanja)
(1) Podrobnejša vsebina izpita in praktičnega usposabljanja je določena s programom, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Nosilec javnega pooblastila je dolžan kandidatu za opravljanje izpita zagotoviti najmanj 4 ure teoretičnega usposabljanja ter vso potrebno literaturo in pravne vire, ki so potrebni za opravljanje izpita.
6. člen
(izpitna komisija)
(1) Na predlog nosilca javnega pooblastila imenuje člane izpitne komisije iz vrst strokovnjakov z izobrazbo in izkušnjami iz področja sladkovodnega ribištva, uprave, varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Član izpitne komisije mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri glede na vsebino programa.
7. člen
(določitev izpitne komisije ter zapisnikarja)
(1) Nosilec javnega pooblastila med imenovanimi člani izpitne komisije določi predsednika, dva člana izpitne komisije in zapisnikarja ter določi izpitni rok in kraj opravljanja izpita.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti člane izpitne komisije in zapisnikarja o izboru, izpitnem roku in kraju opravljanja izpita vsaj petnajst dni pred izpitnim rokom.
8. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
9. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so imenovani.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji obvestiti nosilca javnega pooblastila.
(3) Minister lahko razreši imenovanega člana izpitne komisije, če ta ne opravlja dolžnosti, določenih s tem pravilnikom.
10. člen
(prijava na izpit)
(1) Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri nosilcu javnega pooblastila.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti kandidata za izpit o času in kraju usposabljanja, izpitnem roku ter kraju izpita.
(3) Kandidata za opravljanje izpita se o času in kraju izpita obvesti najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom.
11. člen
(opravljanje izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Pred pričetkom pisnega dela izpita predsednik izpitne komisije ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Pisni del izpita obsega test in pisno nalogo.
(4) Test obsega 20 vprašanj, od katerih sta vsaj dve vprašanji iz posamezne vsebine, ki je predpisana v 3. členu tega pravilnika ter pisno nalogo iz praktičnega dela vsebin, ki je predpisana v četrtem odstavku 4. člena tega pravilnika.
(5) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorom najmanj enega člana izpitne komisije, ustni del pa pred izpitno komisijo.
12. člen
(ocena pisnega dela)
Uspeh kandidata pri pisnem delu izpita oceni izpitna komisija na predlog člana, ki je pripravil in pregledal pisni test.
13. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk.
(2) Ustni in pisni del izpita se opravljata na isti dan.
(3) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu na ustnem delu izpita, se morajo nanašati na posamezne vsebine iz 3. in 4. člena tega pravilnika.
14. člen
(trajanje izpita, javnost izpita in razglasitev izida izpita)
(1) Pisni del izpita traja največ 120 minut, ustni del pa največ 20 minut.
(2) Izpit je javen.
(3) Izpitna komisija na podlagi ocene posameznih delov izpita odloči ali je kandidat izpit uspešno opravil.
(4) Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata.
15. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, lahko takoj po razglasitvi izida izpita poda pri zapisnikarju ugovor ustno na zapisnik.
(2) O upravičenosti ugovora odloči večina članov imenovane komisije iz 6. člena tega pravilnika.
(3) V primeru upravičenosti ugovora na izid izpita se kandidatu omogoči ponovno opravljanje izpita brez dodatnih stroškov v naslednjem izpitnem roku.
16. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit uspešno opravil, se izda potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo o opravljenem izpitu se izda na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva opravljenega izpita.
17. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
18. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Nosilec javnega pooblastila vodi za vsakega kandidata zbirko dokumentov, ki vsebujejo prijavo k izpitu, zahtevana potrdila, obvestilo o dnevu in kraju opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
(2) Zbirka dokumentov o kandidatih se hrani dve leti od dneva opravljanja izpita.
(3) Podatke za evidenco o opravljenih izpitih mora nosilec javnega pooblastila poslati v ribiški kataster najkasneje v 14 dneh od izdaje potrdila o opravljenem izpitu.
19. člen
(evidenca izpitov)
(1) Evidenca o opravljenih izpitih se vodi v ribiškem katastru za namen ugotavljanja usposobljenosti za opravljanje ribiškočuvajske službe.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– zaporedno evidenčno številko;
– številko izpita;
– ime in priimek kandidata;
– identifikacijsko številko kandidata;
– kraj rojstva kandidata;
– datum in kraj opravljanja izpita.
(3) Podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
20. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članoma izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini, ki jo določi nosilec javnega pooblastila.
(2) Za kandidate plača stroške praktičnega usposabljanja in opravljanja izpita izvajalec ribiškega upravljanja oziroma kandidat sam po ceniku, ki ga določi nosilec javnega pooblastila.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-229/2007
Ljubljana, dne 15. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0153
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 PRILOGA 1
  PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA RIBIŠKEGA ČUVAJA

  I. TEORETIČNI DEL

  1. Predpisi s področja varstva narave, voda in sladkovodnega
ribištva
  1.1 Predpisi s področja sladkovodnega ribištva
  1.2 Predpisi s področja varstva okolja
  1.3 Predpisi s področja ohranjanja narave, zlasti poznavanje
osnov varstva rastlin in živali, varstva habitatov, izdaje
dovoljenj in soglasij, določb o habitatnih tipih, posebnih
varstvenih območij in ekološko pomembnih območij.
  1.4 Predpisi s področja upravljanja voda

  2. Osnove gospodarjenja v ribiških okoliših
  2.1 Splošno o ureditvi upravljanja v ribiškem okolišu
  2.2 Izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših
  2.3 Ribiškogojitveno načrtovanje, poročanje v ribištvu in
ribiški kataster
  2.4 Sonaravna vzreja avtohtonih rib
  2.5 Poribljavanja v ribiških okoliših

  3. Osnove biologije in ribogojstva
  3.1 Osnove biologije rib
  3.2 Osnove ribogojstva

  4. Dolžnosti ribiškega čuvaja
  4.1 Pojem ribiškega čuvaja
  4.2 Naloge in dolžnosti ribiškega čuvaja
  4.3 Sankcioniranje krivolovcev
  4.4 Prepovedi in zapovedi pri izvajanju športnega ribolova
  4.5 Ukrepanje ribiškega čuvaja

  5. Pooblastila ribiškega čuvaja
  5.1 Splošno o pooblastilih
  5.2 Pooblastila ribiškega čuvaja
  5.3 Legitimiranje
  5.4 Pregled ribolovnega pribora, vabe, ribolovne opreme in
ulova
  5.5 Začasen odvzem priprav za ribolov in trajen odvzem
protipravno ujetih rib
  5.6 Prodaja ribolovnih dovolilnic
  5.7 Fotografiranje in snemanje
  5.8 Pravica do nošenja orožja

  6. Delovanje ribiškega čuvaja
  6.1 Organizacija dela v ribiškočuvajskem okolišu
  6.2 Taktika dela ribiškega čuvaja
  6.3 Metodika dela ribiškega čuvaja

  7. Ukrepi ob poginu rib ali drugih vplivih na vode
  7.1 Vrsta vplivov na vode
  7.2 Vpliv onesnaževanja na vode
  7.3 Znaki onesnaževanja voda
  7.4 Ukrepi in dolžnosti ribiškega čuvaja ob onesnaženju voda
ali poginu rib
  7.5 Odškodninski zahtevki

  8. Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami
  8.1 Ribiški čuvaji kot prekrškovni organi z vidika ribiške
inšpekcije
  8.2 Sodelovanje s pristojnimi službami s področja varstva
okolja in voda
  8.3 Sodelovanje s policijo v primeru kaznivega dejanja

  II. PRAKTIČNI DEL

  1. Reševanje praktičnega primera ukrepanja v primeru
nedovoljenih dejanj v ribiškem okolišu

  2. Priprava in pisanje različnih pisnih izdelkov
  2.1 Poročilo o ugotovitvah ribiškega čuvaja
  2.2 Pisna prijava disciplinski komisiji
  2.3 Poročilo o prekršku
  2.4 Ovadba policiji ali na državno tožilstvo
  2.5 Zapis o poravnavi
  2.6 Zapisnik ob poginu rib

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti