Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4920. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, stran 13437.

Na podlagi 51. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 56. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in vsebino strokovnega izpita za ribogojca (v nadaljnjem besedilu: izpit), program praktičnega usposabljanja, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita, izdajanje potrdil o izpitu, vodenje evidenc o izpitih, plačilo izpitne komisije ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(obseg izpita)
Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih ribogojec neposredno uporablja pri gojitvi rib za poribljavanje voda, ki so določene v tem pravilniku.
3. člen
(vsebina izpita)
Izpit obsega naslednje vsebine:
– zgodovino in osnove ribogojstva;
– predpise iz področja sladkovodnega ribištva in gojitve rib;
– predpise iz področja varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda;
– gojitev rib;
– ribogojne postopke za hladnovodne vrste rib;
– ribogojne postopke za toplovodne vrste rib;
– vzrejo rib za prehrano;
– vzrejo rib za poribljavanje;
– bolezni rib in predpise s tega področja.
4. člen
(praktično usposabljanje)
(1) Kandidat mora pred opravljanjem izpita opraviti praktično usposabljanje.
(2) Praktično usposabljanje se opravlja v ribogojnici, ki jo določi nosilec javnega pooblastila za opravljanje strokovnega izpita za ribogojca (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila) in traja najmanj 40 ur.
(3) Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju izda kandidatu nosilec javnega pooblastila.
(4) Praktični del usposabljanja zajema spoznavanje z ribogojskimi opravili, ki jih ribogojec neposredno uporablja pri delu v ribogojstvu in obsega:
– odlov plemenk;
– smukanje;
– valjenje;
– krmljenje;
– transport;
– poribljavanje;
– čiščenje ribogojnih objektov;
– postopke zdravstvene preventive;
– zdravljenje rib.
5. člen
(podrobnejša vsebina izpita in program praktičnega usposabljanja)
(1) Podrobnejša vsebina izpita in praktično usposabljanje sta določena s programom, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Nosilec javnega pooblastila je dolžan kandidatu za opravljanje izpita zagotoviti najmanj 8 ur teoretičnega usposabljanja ter vso potrebno literaturo in pravne vire, ki so potrebni za opravljanje izpita.
6. člen
(izpitna komisija)
(1) Na predlog nosilca javnega pooblastila imenuje člane izpitne komisije iz vrst strokovnjakov z izobrazbo in izkušnjami iz področja ribogojstva, varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Član izpitne komisije mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri glede na vsebino programa.
7. člen
(določitev izpitne komisije ter zapisnikarja)
(1) Nosilec javnega pooblastila med imenovanimi člani izpitne komisije določi predsednika, dva člana izpitne komisije in zapisnikarja ter določi izpitni rok in kraj opravljanja izpita.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti člane izpitne komisije in zapisnikarja o izboru, izpitnem roku in kraju opravljanja izpita vsaj petnajst dni pred izpitnim rokom.
8. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
9. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar morajo opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so imenovani.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, obvestiti nosilca javnega pooblastila.
(3) Minister lahko razreši imenovanega člana izpitne komisije, če ta ne opravlja dolžnosti, določenih s tem pravilnikom.
10. člen
(prijava na izpit)
(1) Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri nosilcu javnega pooblastila.
(2) Nosilec javnega pooblastila obvesti kandidata za izpit o času in kraju usposabljanja, izpitnem roku ter kraju izpita.
(3) Kandidata za opravljanje izpita se o času in kraju izpita obvesti najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom.
11. člen
(opravljanje izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Pred pričetkom pisnega dela izpita predsednik izpitne komisije ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Pisni del izpita obsega 20 vprašanj od katerih sta vsaj dve vprašanji iz posamezne vsebine, ki je predpisana v 3. členu tega pravilnika.
(4) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorom najmanj enega člana izpitne komisije, ustni del pa pred izpitno komisijo.
12. člen
(ocena pisnega dela)
Uspeh kandidata pri pisnem delu izpita oceni izpitna komisija na predlog člana, ki je pripravil in pregledal pisni test.
13. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk.
(2) Ustni in pisni del izpita se opravljata na isti dan.
(3) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri ustnem delu izpita, se morajo nanašati na vsebine iz 3. člena tega pravilnika.
14. člen
(trajanje izpita, javnost izpita in razglasitev izida izpita)
(1) Pisni del izpita traja največ 90 minut, ustni del pa največ 15 minut.
(2) Izpit je javen.
(3) Izpitna komisija na podlagi ocene posameznih delov izpita odloči ali je kandidat izpit uspešno opravil.
(4) Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata.
15. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, lahko takoj po razglasitvi izida izpita poda pri zapisnikarju ugovor ustno na zapisnik.
(2) O upravičenosti ugovora odloči večina članov imenovane izpitne komisije iz 6. člena tega pravilnika.
(3) V primeru upravičenosti ugovora na izid izpita se kandidatu omogoči ponovno opravljanje izpita brez dodatnih stroškov v naslednjem izpitnem roku.
16. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit uspešno opravil, se izda potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo o opravljenem izpitu se izda na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva opravljenega izpita.
17. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
18. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Nosilec javnega pooblastila vodi za vsakega kandidata zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavo k izpitu, zahtevana potrdila, obvestilo o dnevu in kraju opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
(2) Zbirka dokumentov o kandidatih se hrani dve leti od dneva opravljanja izpita.
(3) Podatke za evidenco o opravljenih izpitih mora nosilec javnega pooblastila poslati v ribiški kataster najkasneje v 14 dneh od izdaje potrdila o opravljenem izpitu.
19. člen
(evidenca o opravljenih izpitih)
(1) Evidenca o opravljenih izpitih se vodi v ribiškem katastru za namen ugotavljanja usposobljenosti za opravljanje ribogojske dejavnosti.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– zaporedno evidenčno številko;
– številko izpita;
– ime in priimek kandidata;
– identifikacijsko številko kandidata;
– kraj rojstva kandidata;
– datum in kraj opravljanja izpita.
(3) Podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
20. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članoma izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini, ki jo določi nosilec javnega pooblastila.
(2) Za kandidate plača stroške praktičnega usposabljanja in opravljanja izpita izvajalec ribiškega upravljanja oziroma kandidat sam po ceniku, ki ga določi nosilec javnega pooblastila.
21. člen
(priznavanje izpita)
(1) Osebi, ki ima doseženo najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in je imela v izobraževalnem programu tudi temo iz ribogojstva se šteje, da ima ustrezna znanja in se ji prizna izpit za ribogojca.
(2) Potrdilo o priznanem izpitu za ribogojca izda nosilec javnega pooblastila.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-232/2007
Ljubljana, dne 15. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0150
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 PRILOGA 1
  PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA RIBOGOJCE

  I. TEORETIČNI DEL

  1. Zgodovina ribogojstva, osnove ribogojstva
  1.1 Opis ribogojstva v svetu in v Sloveniji
  1.2 Abiotski in biotski dejavniki, ki vplivajo na gojitev rib
  1.3 Biologija, anatomija in fiziologija rib

  2. Predpisi na področju gojitve rib
  2.1 Predpisi s področja sladkovodnega ribištva
  2.2 Predpisi s področja varstva okolja
  2.3 Predpisi s področja ohranjanja narave
  2.4 Predpisi s področja upravljanja voda
  2.5 Predpisi s področja živinoreje
  2.6 Predpisi s področja bolezni rib

  3. Gojitev rib
  3.1 Izbira lokacije ribogojnice
  3.2 Gojitev hladnovodnih vrst rib
  3.3 Gojitev toplovodnih vrst rib

  4. Ribogojni postopki za gojitev hladnovodnih vrst rib
  4.1 Selekcija – izbira plemenk, pogoji potrebni za plemenke
  4.2 Smukanje
  4.3 Oploditev
  4.4 Valjenje iker
  4.5 Gostota rib v bazenih
  4.6 Vzdrževanje bazenov
  4.7 Transport rib
  4.8 Hranjenje rib (vrste hrane, načini hranjenja)

  5. Ribogojni postopki za gojitev toplovodnih vrst rib
  5.1 Selekcija – odbira plemenk, pogoji potrebni za plemenke
  5.2 Drstni ribniki
  5.3 Valjenje iker
  5.4 Vzreja zaroda
  5.5 Prezimovanje
  5.6 Odlovi rib – izpust, lovilne jame
  5.7 Transport iker in rib
  5.8 Vzdrževanje ribnikov, čiščenje

  6. Vzreja rib za prehrano
  6.1 Vrste objektov
  6.2 Vrste rib
  6.3 Vrste hrane, sestava, skladiščenje, prehrambeni
koeficient

  7. Vzreja rib za poribljavanje
  7.1 Domorodne ribje vrste
  7.2 Poreklo rib
  7.3 Ribiška območja, okoliši in revirji ter izločene vode

  8. Bolezni rib
  8.1 Najbolj pogoste bolezni rib v Sloveniji
  8.2 Preventiva, opazovanje, kopanje, bariere, razkuževanje
opreme in objektov
  8.3 Zdravljenje, ukrepanje ob poginih


  II. PRAKTIČNI DEL

  1. Odlovi plemenk
  1.1 Odlovi plemenk v ribogojnici

  2. Smukanje
  2.1 Smukanje na terenu ali v ribogojnici

  3. Valjenje
  3.1 Kontrola valjenja
  3.2 Čas valjenja
  3.3 Prebiranje iker
  3.4 Štetje iker

  4. Hranjenje
  4.1 Količina hranjenja
  4.2 Ročno hranjenje
  4.3 Avtomatsko hranjenje

  5. Transport
  5.1 Transport iker: oprema, pogoji
  5.2 Transport rib: oprema pogoji

  6. Poribljavanje
  6.1 Poribljavanje gojitvenih potokov
  6.2 Poribljavanje športno ribolovnih voda

  7. Vzdrževanje čistoče v ribogojinih objektih
  7.1 Čiščenje bazenov

  8. Preprečevanje bolezni
  8.1 Opazovanje obnašanja rib
  8.2 Kopanje rib

  9. Zdravljenje bolezni rib
  9.1 Vrste zdravil in doziranje
  9.2 Ukrepi ob poginih

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti