Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4919. Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, stran 13434.

Na podlagi 22. in 24. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obvezna pravila pri izvajanju ribolova tako, da podrobneje določa:
– splošne pogoje za izvajanje ribolova;
– vrste, veljavnost in obliko ribolovne dovolilnice;
– evidenco izdanih ribolovnih dovolilnic in evidenco uplena;
– čas in način ribolova;
– dovoljene in prepovedane vabe ter obvezen dodatni pribor;
– ravnanje z ujetimi ribami;
– najmanjše lovne mere in varstvene dobe;
– dovoljen dnevni uplen.
2. člen
(splošni pogoji)
(1) Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave ter v skladu s sprejetim letnim programom ribiškega upravljanja.
(2) Ribe je dovoljeno loviti na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice.
3. člen
(vrste ribolovnih dovolilnic)
(1) Ribolovne dovolilnice so:
– dnevne;
– nočne.
(2) Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas ribolova so enodnevne, večdnevne in letne.
(3) Nočne ribolovne dovolilnice za nočni čas ribolova so samo za čas ene noči.
4. člen
(veljavnost ribolovne dovolilnice)
(1) Veljavna ribolovna dovolilnica vsebuje naslednje podatke:
– vrsto ribolovne dovolilnice;
– zaporedno številko;
– ime in priimek imetnika ribolovne dovolilnice;
– rok veljavnosti za večdnevne ali letne ribolovne dovolilnice;
– datum oziroma čas za katerega velja ribolovna dovolilnica;
– ribolovni revir, oziroma ribolovne revirje, za katere je ribolovna dovolilnica izdana;
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti, najmanjše mere in varstvene dobe za te ribe;
– dovoljen način in tehnika ribolova;
– dovoljene vabe;
– dovoljen uplen;
– način vračanja ribolovne dovolilnice;
– ime izdajatelja;
– žig in podpis izvajalca ribiškega upravljanja.
(2) Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik.
5. člen
(oblika ribolovne dovolilnice)
(1) Letna ribolovna dovolilnica se izda v obliki knjižice v velikosti najmanj 7 x 10 cm z natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko vpisujejo.
(2) Ostale ribolovne dovolilnice se izda v velikosti najmanj 14 x10 cm z natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko vpisujejo.
(3) Ribolovna dovolilnica mora imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpisuje dnevni uplen in zaznamki ribiškega čuvaja.
(4) Večdnevne in letne ribolovne dovolilnice morajo imeti natisnjeno rubriko kamor se vpiše skupni ulov po prenehanju veljavnosti.
6. člen
(evidenca izdanih ribolovnih dovolilnic)
Izvajalec ribiškega upravljanja vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnicah s podatki:
– vrsto ribolovne dovolilnice;
– zaporedno številko dovolilnice;
– datum izdaje;
– ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice ter točen naslov;
– rok veljavnosti;
– ribolovni revir za katerega je bila izdana;
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti;
– podpis izdajatelja.
7. člen
(evidenca uplena)
(1) Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisovati uplen.
(2) Izvajalec ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu je dolžan zagotoviti vračanje ribolovnih dovolilnic z evidentiranim uplenom.
8. člen
(čas ribolova)
(1) Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
(2) Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.
(3) Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca.
(4) Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.
9. člen
(nočni ribolov)
(1) Nočni ribolov je dovoljen le v določenem obdobju in na posebej določenih mestih.
(2) Obdobje in mesta, kjer se dovoljuje nočni ribolov so določena v ribiškogojitvenih načrtih.
10. člen
(ribolovni načini)
(1) Ribolov je dovoljen le z ribiško palico.
(2) Na ribiški palici je lahko naveza le z eno vabo.
(3) Ribolov se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je ribolov krapovcev na tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom, dovoljen z več ribiškimi palicami v skladu s pravili Ribiške zveze Slovenije.
(5) Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja le z eno ribiško palico.
11. člen
(ribolovne tehnike)
(1) Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje, talni ribolov in ribolov na vlek iz čolna.
(2) Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem.
(3) Ribolov postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov postrvi, ščuke, smuča in bolena v jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z uporabo drugih ribolovnih tehnik.
12. člen
(dovoljene vabe)
(1) Ribolov lipana v tekočih vodah je dovoljen le z umetno muho z enim trnkom enojčkom brez zalusti narejeno s tehniko vezanja.
(2) Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov tujerodnih vrst postrvi v jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).
(4) Ribolov sulca, ščuke, smuča in bolena v tekočih vodah je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov smuča in bolena v jezerih, vodnih zbiralnikih in ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora.
(6) Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora.
(7) V delih ribolovnih voda, kjer je z ribiškogojitvenim načrtom določen sistem »ujemi in spusti«, je dovoljen ribolov le z umetnimi vabami s trnkom enojčkom brez zalusti.
13. člen
(prepovedane vabe)
Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:
– živih živali;
– živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave;
– vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi.
14. člen
(obvezen dodatni pribor)
Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean, klešče).
15. člen
(ravnanje z ujetimi ribami)
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na tekmovanjih v lovu rib s plovcem, uporabljajo posebne mreže v skladu s pravili Ribiške zveze Slovenije.
16. člen
(najmanjše lovne mere in varstvene dobe)
Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe so:
I. V Donavskem povodju:
----------------------------------------------------------------------------
                         Najmanjša  Varstvena doba
                         mera v cm
----------------------------------------------------------------------------
1.  Sulec – Hucho hucho               70    15. 2.–30. 9.
2.  Potočna postrv – Salmo trutta fario       25    1. 10.–28. 2.
3.  Jezerska postrv – Salmo trutta lacustris     40   1. 10. – 31. 3.
4.  Lipan – Thymallus thymallus           30    1. 12.–15. 5.
5.  Ščuka – Esox lucius               50    1. 2.–30. 4.
6.  Smuč – Sander lucioperca             50    1. 3.–31. 5.
7.  Som – Silurus glanis               60    1. 5.–30. 6.
8.  Bolen – Aspius aspius              40    1. 5.–30. 6.
9.  Linj – Tinca tinca                30    1. 5.–30. 6.
10. Podust – Chondrostoma nasus           35    1. 3.–31. 5.
11. Platnica – Rutilus pigus             35    1. 3.–31. 5.
12. Klen – Leuciscus cephalus            30    1. 5.–30. 6.
13. Klenič – Leuciscus leuciscus           20    1. 5.–30. 6.
14. Mrena – Barbus barbus              30    1. 5.–30. 6.
15. Pohra – Barbus balcanicus            20    1. 5.–30. 6.
16. Ogrica – Vimba vimba               30    1. 5.–30. 6.
17. Ploščič – Abramis brama             30    1. 5.–30. 6.
18. Androga – Blicca bjoerkna            25    1. 5.–30. 6.
19. Jez – Leuciscus idus               35    1. 3.–31. 5.
20. Menek – Lota lota                30    1. 12.–31. 3.
21. Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus     /    1. 4.–30. 6.
22. Rdečeoka – Rutilus rutilus            /    1. 4.–30. 6.
23. Čep – Zingel zingel               20    1. 3.–31. 5.
24. Navadni ostriž – Perca fluviatilis        /    1. 3.–31. 5.
25. Navadni koreselj – Carassius carassius      /    1. 5.–30. 6.
26.  Pisanec – Phoxinus Phoxinus           /    1. 4.–30. 6.
27. Zelenika – Abramus alburnus            /    1. 4.–30. 6.
28. Šarenka – Oncorhynchus mykiss           /    1. 12.–28. 2.
29. Potočna zlatovčica – Salvelinus fontinalis    /    1. 12.–28. 2.
30. Jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus     /    1. 12.–28. 2.
----------------------------------------------------------------------------
II. V Jadranskem povodju:
1.  Soška postrv – Salmo marmoratus         40    1. 10.–31. 3.
2.  Jadranski lipan – Thymallus thymallus
   adriaticus                   30    1. 12.–15. 5.
3.  Ščuka – Esox lucius               50    1. 2.–30. 4.
4.  Linj – Tinca tinca               30    1. 5.–30. 6.
5.  Navadni koreselj – Carassius carassius      /    1. 5.–30. 6.
6.  Štrkavec – Leuciscus cephalus cabeda      30    1. 5.–30. 6.
7.  Grba – Barbus plebejus             30    1. 5.–30. 6.
8.  Mrenič – Barbus caninus             /    1. 5.–30. 6.
9.  Rdečeperka – Scardinius erithrophtalmus     /    1. 4.–30. 6.
10.  Navadni ostriž – Perca fluviatilis        /    1. 3.–30. 6.
11.  Potočna postrv – Salmo trutta in križanci    /    1. 12.–31. 3.
12.  Šarenka – Oncorhynchus mykiss          /    1. 12.–31. 3.
13.  Potočna zlatovčica – Salvelinus fontinalis    /    1. 12.–31. 3.
14.  Jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus     /    1. 12.–31. 3.
15.  Lipan – Thymallus thymallus           /    1. 12.–31. 3.
16.  Podust – Chondrostoma nasus           18          /
----------------------------------------------------------------------------
17. člen
(način določanja najmanjših lovnih mer in varstvenih dob)
Ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti.
18. člen
(dovoljen uplen)
(1) Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib, od tega največ pet krapovcev, tri postrvi s predpisano najmanjšo lovno mero, dva lipana ter enega sulca, ščuko, smuča in bolena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen uplen ene ribe z maso nad 5 kg oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.
(3) Ko se doseže dovoljeni uplen, se ribolov zaključi.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk (Uradni list RS, št. 14/93, 20/93 – popr.).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-228/2007
Ljubljana, dne 15. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0154
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti