Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4891. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveta Ana, stran 13352.

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) predlagam sprejem
P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora Občine Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov odbora kot organa občine.
2. člen
Sedež nadzornega odbora je na Sv. Ani št. 17. Nadzorni odbor ima svoj pečat, ki je okrogle oblike. V sredini pečata je grb Občine Sveta Ana, okoli katerega je napis Občina Sveta Ana nadzorni odbor.
3. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in vezan na ustavo ter republiško in lokalno (občinsko) zakonodajo. Na slednji temelji tudi razmerje do drugih občinskih organov, to je občinskega sveta in župana.
4. člen
Delo nadzornega odbora je javno v skladu s tem poslovnikom. Po predhodni presoji nadzorni odbor lahko javnost izključi.
5. člen
Nadzorni odbor dela na sejah, katere se sklicujejo najmanj 4krat letno; zaradi nujnih primerov pa tudi večkrat.
6. člen
Nadzornega odbora ali njegovega člana ni mogoče razrešiti zaradi mnenja, podanega v času opravljanja funkcije pooblaščenca (20. člen) ter pri delu in odločanju nadzornega odbora (36. člen).
7. člen
Vabljeni porabniki sredstev proračuna (sredstev javne porabe) in strokovni delavci občinskega urada so dolžni prisostvovati oziroma poročati na sejah nadzornega odbora.
II. ORGANIZACIJA NADZORNEGA ODBORA
8. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki so izvoljeni za dobo štirih let.
9. člen
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
10. člen
Vsak član ima pravico odstopiti, kot je določeno v 103. členu Poslovnika sveta Občine Sveta Ana.
11. člen
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme odbor z večino glasov vseh članov.
12. člen
Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščeni član.
13. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe in zapisnike nadzornega odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– izdela predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo.
14. člen
Nadzorni odbor imenuje sekretarja odbora za mandatno obdobje nadzornega odbora izmed strokovnih delavcev občinske uprave.
Sekretar opravlja naslednja dela:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko-tehnična opravila za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in skrbi za pisno odpravo sklepov nadzornega odbora,
– vodi evidenco aktivnosti članov,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravlja naloge, za katere ga zadolži odbor ali predsednik nadzornega odbora.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
15. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sveta Ana,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
1. Postopek
16. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v občini. Stranka v postopku je uporabnik sredstev občinskih financ (stranka v nadzorovanju, to je nadzorovana stranka).
17. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno. Nadzorni odbor izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki in pooblaščenim članom nadzornega odbora.
18. člen
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim programom tako, da bodo na daljši rok zajeti vsi uporabniki (občinskih) proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
19. člen
Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po lastni presoji na osnovi:
– sklepa občinskega sveta,
– sklepa župana.
Občasne nadzore pa lahko nadzorni odbor določi po lastni presoji s sprejemom sklepa na osnovi:
– pobud posameznih članov občinskega sveta,
– pobud posameznih članov nadzornega odbora,
– pobud civilne iniciative,
– govoric, mnenj, sumov itd.
20. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora oziroma v skladu s 18. in 19. členom tega pravilnika, zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitve vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organa ali organizacije z odgovornimi osebami).
21. člen
Nadzorni odbor od nadzorovane stranke sme in mora:
– zahtevati potrebna obvestila in poročila,
– zahtevati poslovno dokumentacijo,
– opraviti pregled poslovne dokumentacije.
22. člen
Nadzorovana stranka mora v predpisanem času dostaviti nadzornemu odboru kopije zahtevanih dokumentov oziroma, če se nadzorni odbor tako odloči, tudi omogočiti nemoten pregled dokumentacije in sredstev v prostorih nadzorovane stranke.
23. člen
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do take mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.
24. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
25. člen
O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo (predhodnega) poročila.
26. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge veljavne listine in zapisnik, predhodno poročilo, ev. ugovor in dokončno poročilo.
27. člen
Poročilo pooblaščencev obravnava nadzorni odbor in na podlagi tega oblikuje predhodno poročilo in ga posreduje nadzorovani stranki. Stranka lahko v roku 15 dni od dneva prejema predhodnega poročila pri nadzornem odboru vloži pisni ugovor, o katerem le ta odloči v nadaljnjih 15 dneh.
28. člen
Nadzorni odbor mora o ugovoru odločati v petnajstih dneh po njegovem prejemu. Če je ugovor zavrnjen ali do ugovora ni prišlo, sprejme nadzorni odbor dokončno poročilo, ki je identično predhodnemu poročilu. Če pa je ugovoru ugodeno delno ali v celoti, nadzorni odbor o razveljavljenem delu ponovi postopek nadzora. Izvod dokončnega poročila pošlje predsednik nadzorovani osebi, občinskemu svetu, županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
29. člen
Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, nadzorni odbor v poročilu o predmetu nadziranja lahko poda mnenje, ki je lahko:
– pozitivno brez pridržkov,
– pozitivno s pridržkom ali
– negativno.
Mnenje s pridržkom ali negativno mnenje morata biti obrazložena.
30. člen
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo proračunskih sredstev v bodoče.
31. člen
Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano stranko, da odpravi morebitna protipredpisna dejanja in ravnanja. Če nadzirana stranka opozorila ne upošteva, se to navede v poročilu.
32. člen
Predsednik nadzornega odbora predloži končno poročilo občinskemu svetu in županu. V primeru suma kaznivega dejanja ali prekrška pa tudi predlog za pregon pristojnim organom.
33. člen
Nadzorni odbor je dolžan pri svojem delu varovati tajne podatke nadzorovane stranke.
34. člen
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
35. člen
Strokovno pomoč pri delu nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava s svojimi ali zunanjimi strokovnjaki.
2. Način dela
36. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, katere sklicuje predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov odbora.
37. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem naj se odloča.
38. člen
Če predsednik po prejemu zahteve ne skliče v 20 dneh redne in v 5 dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi večine članov.
39. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom 7 dni pred sejo pošlje članom odbora. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo.
40. člen
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
41. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa član, ki ga pooblasti predsednik oziroma če predsednik ne pooblasti nikogar, potem sejo vodi najstarejši član nadzornega odbora. Če sejo skliče vlagatelj zahteve (38. člen), jo tudi vodi.
42. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati o njih. Evidenco udeležbe članov vodi sekretar nadzornega odbora.
43. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko prisotne tudi druge osebe. Prisotne so lahko le na vabilo predsednika ali z njegovim soglasjem.
44. člen
Nadzorni odbor ima za svoje delovanje v proračunu Občine Sveta Ana zagotovljena finančna sredstva. Višino sredstev oblikuje nadzorni odbor in jo predlaga za vsakoletni proračun Občine Sveta Ana.
45. člen
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora v skladu s tarifo občinskega sveta. Prav tako pripada nadomestilo članu nadzornega odbora, če se kot predstavnik nadzornega odbora udeleži seje občinskega sveta.
3. Potek seje
46. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora: zabeležijo se opravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.
Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda. Dnevni red v celoti da predsednik na glasovanje. Nato se preide k sprejemanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb, ali je bil sprejet po dopolnilih. Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake predlagatelj lahko poda obrazložitev. Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma po neuspešnem opominu vzame besedo. O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev. Če so potrebni za razpravo nadaljnji materiali, se razprava nadaljuje po pridobitvi teh.
47. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
– seja ni več sklepčna,
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
4. Odločanje
48. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino glasov vseh članov. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje. Glasovanje je javno ali tajno.
Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se zabeleži v zapisniku.
49. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu formulacije predlogov. Čim je nek predlog sprejet, je glasovanje končano.
50. člen
Nadzorni odbor lahko sklene, da se odloči s tajnim glasovanjem in za vsako glasovanje pripravi 3 enako velike glasovnice z žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA«(na desni strani), »PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed. Tajno glasovanje izvedeta sekretar in predsednik odbora, slednji tudi objavi rezultate glasovanja. Oba pa podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja.
5. Zapisnik
51. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu s poudarkom na:
– udeležencih na seji,
– spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,
– obravnavanih predlogih in sprejetih sklepih.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.
52. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi sekretar. Člani odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči in sekretar.
53. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po ustreznem aktu občinskega sveta.
54. člen
Celotno gradivo se hrani v arhivu občinskega sveta.
V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
55. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
57. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila Statuta Občine Sveta Ana in poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana.
58. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora, sprejet na redni seji 31. 8. 1999.
59. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu v Nadzornem odboru Občine Sveta Ana in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01102-003/2006
Sveta Ana, dne 15. oktobra 2007
Predsednica
Nadzornega odbora
Občine Sveta Ana
Marinka Nikl Trojner l.r.

AAA Zlata odličnost