Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4880. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 – I, stran 13337.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05, 60/07), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 10. seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 – I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Il. Bistrica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 16/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV         |      V EUR|
|    |IN ODHODKOV            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    13.114.663|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    8.537.287|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |    7.859.705|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK        |    6.950.592|
|    |IN DOBIČEK             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |     619.046|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO     |     290.067|
|    |IN STORITVE            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |706 DRUGI DAVKI          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     677.582|
|    |(710+711+712+713+714)       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU      |     389.531|
|    |IN DOHODKI OD PREM.        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |      15.590|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 DENARNE KAZNI         |      9.333|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE      |      32.966|
|    |BLAGA IN STORITEV         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |     230.162|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    2.215.923|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |    2.170.139|
|    |SREDSTEV              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE      |      45.784|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |       292|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |       292|
|    |VIROV               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    2.361.161|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI      |    1.426.990|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.   |     934.171|
|    |IZ SRED. PRORAČUNA EU       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    15.397.481|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |    3.115.382|
|    |(400+401+402+403+409)       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |     585.603|
|    |ZAPOSLENIM             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |      96.376|
|    |SOCIALNO VAR.           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO        |    2.337.535|
|    |IN STORITVE            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |      23.846|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  |      72.022|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |41 TEKOČI TRANSFERI        |    3.561.343|
|    |(410+411+412+413)         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 SUBVENCIJE           |      43.835|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM     |    1.829.536|
|    |IN GOSPODINJSTVOM         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN |     607.181|
|    |USTANOVAM             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI      |    1.080.791|
|    |TRANSFERI             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |    7.699.486|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA        |    7.699.486|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |    1.021.270|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 INVEST. TR. PRAVNIM      |     919.827|
|    |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO    |         |
|    |PR.UPOR.              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM    |     101.443|
|    |UPORABNIKOM            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |    –2.282.818|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |         |
|    |IN NALOŽB             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH     |        –|
|    |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.     |         |
|    |DELEŽEV (750+751+752)       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH      |         |
|    |DELEŽEV              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA       |         |
|    |PRIVATIZACIJE           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |V. DANA POSOJILA          |        –|
|    |IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 DANA POSOJILA         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN     |         |
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZ.        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJ.     |        –|
|    |IN SPR. KAP. DEL.(IV.-V.)     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)      |     491.420|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |     491.420|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    |     100.345|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |     100.345|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČ.   |    –1.891.743|
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)    |     391.075|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE         |    2.282.818|
|    |(VI+VII-VIII-IX)          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |    1.891.743|
|    |31.12. PRET. LETA         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
Zmanjšanje sredstev na računu (proračunski primanjkljaj) v višini 1.891.743,00 evrov (1.764.192 sredstva občinskega proračuna in 127.553 sredstva KS) se krije iz prenesenih sredstev leta 2006.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del, ki zajema finančne načrte Občine Ilirska Bistrica po funkcionalni, ekonomski in programski klasifikaciji so priloga k temu odloku.
Priloga k odloku so tudi načrti razvojnih programov za obdobje 2007–2010.
Odlok in vse priloge k odloku se objavijo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si.«
2. člen
9. člen Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 se spremeni tako, da glasi:
»V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2007 je opredeljena v višini 79.645,00 evrov, kar znaša 0,6% prihodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom … v višini 12.449,00 evrov, s tem, da župan lahko podeli za posamezni namen največ 626,00 evrov;
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise … za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva – skupaj 11.997,00 evrov; za te namene lahko župan uporabi največ 8.346,00 evrov;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu – 55.199,00 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.«
3. člen
19. člen Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 se spremeni tako, da glasi:
»Zadolženost občine na dan 1. 1. 2007 znaša 22,5%.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 491.420,00 evrov, in sicer za naslednje investicije:
+-------------------------------------------+------------------+
|Kanalizacija in ČN Hrušica         |   83.459 evrov|
+-------------------------------------------+------------------+
|Komunalna ureditev S- 13 (vodovodno in   |   103.338 evrov|
|kanalizacijsko omrežje)          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Vodovod Topolc               |   33.383 evrov|
+-------------------------------------------+------------------+
|Sanacija sanitarij in instalacij v OŠ   |   271.240 evrov|
|Dragotin Kette               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|SKUPAJ                   |   491.420 evrov|
+-------------------------------------------+------------------+
                                «
4. člen
22. člen Odloka o proračunu Občine Il. Bistrica za leto 2007 se spremeni tako, da glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.«
Št. 410-102/2006
Ilirska Bistrica, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.