Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4370. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj, stran 11921.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07) in 8. in 53. člena Statuta Občine Sevnica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 78/05) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Sevnica določi plovbni režim na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila;
– plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah;
– čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot čoln se šteje tudi splav in drugo podobno plovilo);
– športni veslaški čoln je plovilo, ki je namenjeno za športne in rekreacijske aktivnosti;
– raft je gumijasti športni veslaški čoln;
– plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo (bivališča, plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi, kopališčne ploščadi in podobno);
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora, skladiščenje, privez in podobno;
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez.
II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka Sava na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. Plovbno območje se deli na štiri cone:
1. CONA A zajema del akumulacijskega jezera HE Boštanj od pristana na Orehovem dolvodno do izliva Apneniškega potoka v reko Savo.
2. CONA B zajema del akumulacijskega jezera HE Boštanj od brvi čez reko Savo na Šmarčni dolvodno do pristana na Orehovem.
3. CONA C zajema območje od HE Vrhovo dolvodno do brvi čez reko Savo na Šmarčni.
4. CONA D zajema območje od izliva Apneniškega potoka v reko Savo dolvodno do HE Boštanj.
Plovbno območje je prikazano na karti, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
CONA A in CONA B: v njej je dovoljena plovba čolnov, športnih veslaških čolnov, raftov in jadralnih desk. V CONI B se plovba na območju izliva Podvinskega potoka in nadomestnega otoka izvaja 20 m od brežine nadomestnega otoka, bliže desni brežini reke Save.
CONA C in CONA D: v njej je plovba prepovedana za vsa plovila, razen za plovila za potrebe izvajanja javnih služb, varstva voda, vzdrževanja in upravljanja vodotoka, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije, zaradi obrambe države plovila za zaščito, reševanje in pomoč ter za intervencijska plovila upravljavca in vzdrževalca akumulacijskega bazena in HE Boštanj.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena, če so na plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine, ki dovoljujejo varno plovbo, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki plovbnega območja morajo pozanimati pri pristojnih službah iz tega odloka, upravljalcu akumulacijskega bazena in drugih službah, ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin, razen na območju pristanov in 50 metrov gorvodno in dolvodno od pristana, kjer je plovba možna do brežine.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA
5. člen
Skrbnik plovbnega območja je pristojni organ uprave Občine Sevnica, (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki vzdržuje plovbno območje skladno z zakonom, ki ureja plovbo po celinskih vodah (v nadaljevanju: zakon).
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
6. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo:
– čolni,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske.
Motorni čolni lahko plujejo na plovbnem območju pod pogoji iz uredbe Vlade Republike Slovenije, ki ureja uporabo plovil na tem območju reke Save.
Plovba se izvaja na lastno odgovornost.
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
7. člen
Na plovbnem območju reke Save po tem odloku je pristanišče na lokaciji pristana na Orehovem.
Druge lokacije za pristanišča in vstopno izstopna mesta ter natančnejše pogoje za njihovo ureditev določi Občinski svet Občine Sevnica upoštevajoč državni lokacijski načrt za HE Boštanj in naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave k tem odloku.
Pristanišča in vstopno izstopna mesta se uredi v pretežno leseni izvedbi, v smislu pontona. Na območju pristanov se predvidijo krajinske ureditve z zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
8. člen
Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni organ plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
Za dovoljenje se plača uporabnina, ki jo določi Občinski svet Občine Sevnica s sklepom.
Uporabnik priveznega mesta uporablja privezno mesto na lastno odgovornost.
9. člen
Ribiške organizacije ne plačujejo uporabnine za en privez za plovilo, s katerim se opravlja gojitev in varstvo rib ter ribiška čuvajska služba.
Javna gasilska služba PGD Sevnica ne plačuje uporabnine za en privez za plovilo, s katerim se opravlja naloga reševanja na vodi in iz nje.
Vseh pristojbin je prost upravljalec vodotoka po zakonu o vodah.
10. člen
Za športne veslaške čolne ni privezov in se morajo po končani plovbi umakniti na obalo.
Za potopljena in nasedla plovila ali plovila, ki so kako drugače nesposobna za plovbo, uporaba priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJALEC PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST
11. člen
Upravljalec pristanišča oziroma vstopno izstopnih mest je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (v nadaljevanju: upravljalec), ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti skladno z zakonom.
Upravljalec mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil.
Upravljalec podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih in pogoje ter način koriščenja pristaniških storitev. Upravljalec je dolžan pred uveljavitvijo akta in sprememb akta pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Sevnica.
Dolžnost upravljalca je, da na območju pristanišča odstrani vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
12. člen
Plovba je dovoljena v dnevnem času.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra.
13. člen
Plovba izven dnevnega časa je dovoljena na območju cone A v času prireditev na podlagi dovoljenja pristojnega organa.
V času prireditve na plovbnem območju, ki ga določi pristojni organ, ni dovoljena plovba plovilom, ki niso v zvezi z izvajanjem prireditve.
Plovba je prepovedana v času ribiških tekmovanj, ki so organizirana v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu. Organizator ribiškega tekmovanja je dolžan 14 dni pred tekmovanjem obvestiti skrbnika plovbnega območja in upravljalca pristanišča.
14. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za plovila za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka ter intervencijska plovila upravljalca in vzdrževalca akumulacijskega bazena in HE Boštanj.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
15. člen
Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil prepove pristojni organ na lastno pobudo ali na zahtevo upravljalca vodotoka ter upravljalca akumulacijskega bazena HE Boštanj zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, uravnavanja vodostaja (tudi v času rednega obratovanja) ter vzdrževalnih del na HE Boštanj, kolikor to vpliva na varnost plovbe, ter iz drugih utemeljenih razlogov.
Plovba je prepovedana v času povišanih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti plavja.
Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi na krajevno običajen način na stroške predlagatelja oziroma v primeru višje sile na stroške pristojnega organa.
Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest.
Sidranje v dno ali brežine akumulacijskega bazena ni dovoljeno.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE
16. člen
Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
Pristojni organ z dovoljenjem odredi primerno območje prireditvenega prostora, glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi soglasje upravljalca akumulacijskega bazena HE Boštanj.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL
17. člen
Javni prevoz oseb in stvari s plovili je dovoljen na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojna upravna enota. Javni prevoz oseb in stvari se lahko opravlja kot javni prevoz v linijski ali prosti plovbi. Prevoznik je dolžan opravljati javni prevoz oseb v linijski plovbi v naprej določeni liniji in po v naprej določenem voznem redu.
V pristanišču je dovoljeno oddajanje plovil. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samoosebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposobna opravljati plovilo.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
18. člen
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
19. člen
S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
20. člen
Monitoring drstišč na celotni akumulaciji HE Boštanj in pritokih opravlja Ribiška družina Sevnica v okviru rednega opravljanja svojih nalog.
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJALCEV PLOVIL TER PLAVAJOČIH NAPRAV
21. člen
Čolni in plavajoče naprave, za katere je z zakonom tako določeno, morajo biti v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe in plavajočih naprav pri pristojni upravni enoti.
Čoln oziroma plavajoča naprava se označi v skladu z veljavnimi predpisi.
Med plovbo mora biti na čolnu veljaven vpisni list.
22. člen
Čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za upravljanje čolna je bila ugotovljena na predpisan način in ji je bila o tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba imeti med upravljanjem čolna vedno pri sebi.
23. člen
Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele ali tovor), mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na njegove stroške odstrani pristojni organ.
XIII. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja organ občinske uprave Občine Sevnica, pristojen za nadzor.
Nadzor nad izvajanjem določb zakona o plovbi po celinskih vodah in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja inšpektor za plovbo po celinskih vodah in policija.
Nadzor nad izvrševanjem določb zakona o vodah in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni za vode.
Nadzor v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu opravljajo ribiški inšpektorji in ribiškočuvajske službe.
Nadzor v skladu z zakonom o ohranjanju narave in predpisi, izdani na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave in lovski inšpektorji
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
26. člen
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka.
27. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka.
XV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Do sprejetja uredbe Vlade Republike Slovenije iz drugega odstavka 6. člena tega odloka, plovba s čolni na motorni pogon v skladu s 66. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) ni dovoljena, razen za potrebe izvajanja javnih služb, varstva voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe države.
29. člen
Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno izstopnih mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi za plovila.
Za uporabo začasnih privezov se plačuje uporabnina.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2006
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost