Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4369. Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, stran 11918.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) in 9. ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture,
d) podlage za odmero komunalnega prispevka,
e) grafične priloge.
(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. 84/06) (v tekstu OLN). Za izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture po OLN je izdelan projekt komunalne infrastrukture Drožanjska (št. 2488/N-07/K, feb. 2007).
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo. Upoštevana je naslednja infrastruktura: ceste, vodovod, kanalizacija, električna napeljava, javna razsvetljava ter javne površine. Površine obračunskega območja in dolžine posameznih vrst infrastrukture so naslednje:
+----------------------------------------------+--------------+
|       Infrastruktura         |   Količina |
+----------------------------------------------+--------------+
|Celotna površina območja (m2)         |   30.070,80|
+----------------------------------------------+--------------+
|Stavbna zemljišča (m2)            |   23.061,11|
+----------------------------------------------+--------------+
|Javne površine (m2)              |   7.009,69|
+----------------------------------------------+--------------+
|Neto stanovanjska površina (m2)        |   5.033,79|
+----------------------------------------------+--------------+
|Vodovod (m)                  |    420,00|
+----------------------------------------------+--------------+
|Kanalizacija fekalna in meteorna (m)     |    930,00|
+----------------------------------------------+--------------+
|Ceste (m)                   |    715,00|
+----------------------------------------------+--------------+
|Nizkonapetostno električno omrežje in TP (m) |    820,00|
+----------------------------------------------+--------------+
|Javna razsvetljava – trasiranje in kabli (m) |    820,00|
+----------------------------------------------+--------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
Vrednost infrastrukture za izračun komunalnega prispevka je vsota stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz projekta za gradbeno dovoljenje. Stroški priprave dokumentacije in gradnje posameznih vrst infrastrukture z upoštevanjem sofinanciranja so naslednji:
+---------------------------------------------+----------------+
|     Infrastruktura, projekti      |  Znesek (EUR)|
+---------------------------------------------+----------------+
|Vodovod                   |    44.140,1|
+---------------------------------------------+----------------+
|Kanalizacija fekalna in meteorna       |    297.242,9|
+---------------------------------------------+----------------+
|Projektna dokumentacija kom. infrastrukture |    34.635,0|
+---------------------------------------------+----------------+
|Ceste                    |    348.749,2|
+---------------------------------------------+----------------+
|Projektna dokumentacija OLN Drožanjska    |    15.064,0|
+---------------------------------------------+----------------+
|Nizkonapetostno električno omrežje in TP   |    20.328,9|
+---------------------------------------------+----------------+
|Javna razsvetljava – trasiranje in kabli   |    35.936,5|
+---------------------------------------------+----------------+
|Geološke raziskave              |     3.303,0|
+---------------------------------------------+----------------+
|Program opremljanja             |     1.497,0|
+---------------------------------------------+----------------+
|Regionalne spodbude             |       0,0|
+---------------------------------------------+----------------+
|SKUPAJ brez sofinanciranja          |    800.896,7|
+---------------------------------------------+----------------+
|Zmanjšanje – sofinanciranje SVLR       |   –158.836,0|
+---------------------------------------------+----------------+
|SKUPAJ                    |    642.060,7|
+---------------------------------------------+----------------+
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote in sicer na površino stavbnega zemljišča (gradbene parcele) in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (C(pi)) in neto stanovanjske površine (C(ti)) je naslednja:
+---------------------------------------------------+----------+
|            Ime            |  EUR/m2|
+---------------------------------------------------+----------+
|Komunalni prispevek na enoto stavbnega zemljišča – |     |
|C(pi)                       |   27,84|
+---------------------------------------------------+----------+
|Komunalni prispevek na enoto neto stanovanjske   |     |
|površine – C(ti)                  |  127,55|
+---------------------------------------------------+----------+
(4) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz tabele, faktorja D(pi) in D(ti) pa sta enaka 0,5.
6. člen
(osnova za indeksacijo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan veljavnosti tega odloka in se indeksirajo za posamezno leto.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava določeno komunalno infrastrukturo, na katero se bodo po izgradnji s pričetkom v letu sprejema tega odloka, predvideni po terminskem planu, investitorji lahko priključili.
(2) Za vso nepredvideno novo infrastrukturo se izdela nov program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove infrastrukture.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje neto tlorisno površino objekta;
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje te infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.
(2) Investitorju, ki je zemljišče kupil od lastnika, ki je že plačal komunalni prispevek oziroma je ta prispevek poravnal na način, določen v pogodbi o komunalnem opremljanju, ki jo je pred tem sklenil z Občino Sevnica, se izda odločba o oprostitvi plačila komunalnega prispevka.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj obravnavanega obračunskega območja.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta v obračunskem območju, če se povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbene konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = ((D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)) * i) *K(olaj)
pri čemer je:
KP   – komunalni prispevek
i    – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini
    programa opremljanja zemljišč za gradnjo
C(pi)  – cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
C(ti)  – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
D(pi)  – delež površine parcele pri izračunu
D(ti)  – delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej) – faktor dejavnosti
K(olaj) – faktor olajšav
(4) Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so določeni v tem odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja za obravnavano zemljišče in stavbo.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = (D(ti) * C(ti) * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * K(dej) * i) * K(olaj)
(6) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka.
(7) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(8) Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+--------------+-------------------------------------+---------+
|Vrsta objekta |Dejavnost              | Faktor |
|       |                   |(K(dej)) |
+--------------+-------------------------------------+---------+
|111, 112   |Stanovanjske stavbe         |  1,0  |
+--------------+-------------------------------------+---------+
|122      |Upravne in pisarniške stavbe     |  1,0  |
+--------------+-------------------------------------+---------+
|123      |Trgovske in druge stavbe za     |     |
|       |storitvene dejavnosti        |  1,5  |
+--------------+-------------------------------------+---------+
|124      |Stavbe za promet in stavbe za    |     |
|       |izvajanje elektronskih komunikacij  |  1,0  |
+--------------+-------------------------------------+---------+
|126      |Stavbe splošnega družbenega pomena  |  0,9  |
+--------------+-------------------------------------+---------+
|1274     |Druge nestanovanjske stavbe     |  1,0  |
+--------------+-------------------------------------+---------+
VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(olajšave)
Mladim družinam, za kar se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen pred izdajo odločbe o komunalnem prispevku, in mladim investitorjem (starost prosilca do 35 let) se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 11. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave (K(olaj)) 0,5. Pojem mlade družine določa Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07 – sprem. in dop.).
13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objekte:
– javna gospodarska infrastruktura,
– gasilski domovi,
– za lastne potrebe Občine Sevnica in se financirajo iz občinskega proračuna.
IX. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja, dokaže, da je za to infrastrukturo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
(4) Občina lahko izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka tudi po uradni dolžnosti ob prodaji zemljišč, pri čemer kot osnovo za odmero komunalnega prispevka uporabi podatke o velikosti objektov iz OLN. Končni obračun višine komunalnega prispevka se izvede po postopku iz prvega odstavka tega člena, v katerem se upošteva že plačan komunalni prispevek.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi pogoji upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih individualnih priključkov.
16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna namenjena za gradnjo komunalne infrastrukture.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Sevnica.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost