Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4368. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2007, stran 11917.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2007
1. člen
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 69/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2007 je določen
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          (v evrih)
-------------------------------------------------------------
skupina/podskupine kontov            proračun leta
                             2007
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       16.231.999
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            11.416.013
70  DAVČNI PRIHODKI                9.735.898
   700 Davki na dohodek in dobiček        9.137.810
   703 Davki na premoženje             487.038
   704 Domači davki na blago in storitve      111.050
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.680.115
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    435.000
   711 Takse in pristojbine             14.000
   712 Denarne kazni                 9.807
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    214.323
   714 Drugi nedavčni prihodki          1.006.985
72  KAPITALSKI PRIHODKI              1.601.472
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     41.812
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev      1.559.660
73  PREJETE DONACIJE                    0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine             0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              3.214.514
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           2.958.493
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                      256.021
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         17.916.312
40  TEKOČI ODHODKI                 3.857.996
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      727.981
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     102.209
   402 Izdatki za blago in storitve        2.621.779
   403 Plačila domačih obresti           100.568
   409 Rezerve                   305.459
41  TEKOČI TRANSFERI                5.322.121
   410 Subvencije                  377.664
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 2.704.718
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   253.139
   413 Drugi tekoči domači transferi       1.986.600
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             7.535.045
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     7.535.045
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            1.201.150
   430 Investicijski transferi proračunskim
   upor.                       8.346
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    944.840
   432 Investicijski transferi proračunskim
   upor.                      247.964
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         –1.684.313
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
skupina/podskupine kontov            proračun leta
                             2007
-------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              0
  750 Prejeta vračila danih posojil            0
  751 Prodaja kapitalskih deležev             0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije          0
V.) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442                  0
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV                         0
  440 Dana posojila                    0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in
  naložb                         0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova          0
  privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              0
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
skupina/podskupine kontov            proračun leta
                             2007
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               1.251.878
50  ZADOLŽEVANJE                  1.251.878
   500 Domače zadolževanje            1.251.878
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)              231.003
55  ODPLAČILA DOLGA                 231.003
   550 Odplačila domačega dolga           231.003
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)            –663.438
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         1.020.875
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     1.684.313
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2006
9009 splošni sklad za drugo             663.438
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0051/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.