Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4350. Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku, stran 11881.

Na podlagi devetega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: vročevalci), ter vsebino sporočil pri vročanju in vročilnic.
2. člen
Ministrstvo za pravosodje upravlja z evidenco vročevalcev po prejšnjem členu, ki vsebuje:
– zaporedno številko in datum vpisa v evidenco,
– firmo oziroma osebno ime in sedež vročevalca,
– osebno ime, EMŠO in naslov vseh oseb, ki pri vročevalcu opravljajo vročanje.
2. PRAVILA ZA DELOVANJE VROČEVALCEV
3. člen
Vročevalec mora opravljati vročanje skladno z določili zakona o pravdnem postopku in v skladu s pravili, določenimi v tem pravilniku. Svoje dolžnosti mora opravljati redno in vestno.
4. člen
Vročevalec mora imeti pri opravljanju vročanja pri sebi osebni in identifikacijski dokument, ki izkazuje, da lahko opravlja vročanje, kar mora na zahtevo naslovnika pisanja ali osebe, kateri sme v skladu z zakonom izročiti pisanje namesto naslovniku, le-tej pokazati.
5. člen
Vročevalec vodi evidenco zadev, v katerih opravlja vročanje po odredbi sodišča v skladu z drugim odstavkom 132. člena Zakona o pravdnem postopku.
Evidenca se vodi v posebni knjigi ali s podporo računalnika, vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko zadeve,
– datum prejema zadeve,
– navedbo sodišča, ki je odredilo vročitev, z opravilno številko zadeve,
– navedbo naslovnika in pisanja, ki naj se vroči,
– datum in način vročitve (ali je bilo pisanje vročeno neposredno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali neposredna vročitev ni bila uspešno opravljena, pa je v skladu z določili zakona o pravdnem postopku nastopila domneva vročitve),
– v primeru, da vročitve sploh ni bilo mogoče opraviti, razlog za to, in datum, ko je zadeva vrnjena sodišču.
6. člen
Podatke v evidencah mora vročevalec hraniti najmanj 10 let od dneva, ko je zadeva vpisana v evidenco. Po izteku tega roka oziroma v primeru izbrisa vročevalca iz evidence oseb za vročanje mora vročevalec evidenco izročiti Ministrstvu za pravosodje.
3. VSEBINA SPOROČIL PRI VROČANJU IN VROČILNIC V PRAVDNEM POSTOPKU
7. člen
Če sodišče odredi vročitev v skladu s 140. in 141. členom zakona o pravdnem postopku, uporabi oseba, ki vroča, pri opravljanju vročanja Obrazec VRO – št. 1 in Obrazec VRO – št. 2.
Če sodišče odredi osebno vročitev v skladu s 142. členom zakona o pravdnem postopku, uporabi oseba, ki vroča, Obrazec VRO – št. 3, Obrazec VRO – št. 4 in Obrazec VRO – št. 5.
Obrazci so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
8. člen
V predlogu za odreditev vročitve po vročevalcu lahko stranka, ki predlaga takšno vročitev, določi natančnejša navodila glede vročitve oziroma morebitne posebnosti pri vročitvi.
Če vročevalec ugotovi, da vročitve ni mogoče opraviti skladno z odredbo sodišča, mora pisanje nemudoma vrniti sodišču skupaj z zapisnikom, v katerem opiše poskušena dejanja vročitve in razloge za neuspešno vročitev.
Po uspešno opravljeni vročitvi mora vročevalec o tem nemudoma obvestiti sodišče in priložiti vsa ustreza obvestila.
4. PLAČILO
9. člen
Vročevalec je za vročitev upravičen do plačila in povrnitvi stroškov za svoje delo, v skladu s sklenjeno pogodbo.
O plačilu in povrnitvi stroškov odloči sodišče.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo vročanje na podlagi posebnega dovoljenja ministra, pristojnega za pravosodje, prenehajo za posamezno sodišče opravljati dejavnost vročanja v pravdnem postopku, ko posamezno sodišče zagotovi opravljanje dejavnosti vročanja v pravdnem postopku po pravnih in fizičnih osebah, izbranih v postopku javnega naročanja po zakonu, ki ureja javno naročanje.
11. člen
Evidenco iz 2. člena tega pravilnika vzpostavi Ministrstvo za pravosodje najpozneje v 30 dneh po zaključku javnega naročila.
12. člen
Register pooblaščenih vročevalcev, ki ga je Ministrstvo za pravosodje upravljalo na podlagi dosedanjih predpisov, se nadalje upravlja kot register vročevalcev v kazenskem postopku.
13. člen
Postopki, kjer je bila vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti vročanja vložena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 32/00) in Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 87/03).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-185/2007
Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2007-2011-0081
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje