Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2007 z dne 27. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2007 z dne 27. 9. 2007

Kazalo

4348. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007, stran 11876.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 16/07) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
----------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              v EUR
----------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70-71-72-73-74-78)       3.921.254
    TEKOČI PRIHODKI (70-71)             2.624.165
70   DAVČNI PRIHODKI (700-703-704)          2.246.702
    700 Davki na dohodek in dobiček         1.834.644
    703 Davki na premoženje              290.713
    704 Domači davki na blago in storitve       121.345
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710-711-712-714)        377.463
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                    205.168
    711 Takse in pristojbine              5.425
    712 Globe in druge denarne kazni           130
    714 Drugi nedavčni prihodki            166.740
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)           399.077
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     229.535
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev        169.542
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)             898.012
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij             898.012
II.  SKUPAJ ODHODKI (40-41-42-43-45)         4.728.933
40   TEKOČI ODHODKI (400-401-402-409)         837.384
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       209.750
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                      35.951
    402 Izdatki za blago in storitve         562.284
    409 Rezerve                    29.399
41   TEKOČI TRANSFERI (410-411-412-413)        829.786
    410 Subvencije                   24.812
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   353.882
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                     217.594
    413 Drugi tekoči domači transferi         233.498
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           2.895.503
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     2.895.503
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431-432)         166.260
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                    142.266
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                    23.994
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)
    (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)      –807.679
III./1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – 7102)
    – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez
    prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
    brez plačil obresti)               –838.984
III./2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70-71)-
    (40-41) (tekoči prihodki minus tekoči
    odhodki in tekoči transferi)           956.995
----------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750-751-752)           155
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750)               155
    750 Prejeta vračila danih posojil           155
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELŽEV (IV.–V)              155
----------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500-501)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                      0
    500 Domače zadolževanje                 0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.-IV.-VII.-II.-V.-VIII.)            –807.524
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.-X.-IX.)          807.679
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
    PRETEKLEGA LETA                  914.589
----------------------------------------------------------------
                                «
2. člen
V 3. členu se na koncu prvega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.«
V 3. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana ni pritožbe.«
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se dodata sedma in osma alineja, ki se glasita:
»– taksa za obremenjevanje vode,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.«
4. člen
V 8. členu se črta zadnji stavek, ki se glasi:
»Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.«
V 8. členu se doda zadnji odstavek, ki se glasi:
»Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
Za projekte z ocenjeno vrednostjo nad 100.000 EUR sprejme DIIP občinski svet. V primeru, da DIIP-a občinskemu svetu ne predlaga župan, mora župan dati mnenje k predlogu.
Za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR sprejme DIIP župan. V predlogu za uvrstitev projekta, za katerega je DIIP sprejel župan, v načrt razvojnih programov, je potrebno predstaviti bistvene elemente sprejetega DIIP.
Ostalo investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2006
Žirovnica, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost