Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2007 z dne 27. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2007 z dne 27. 9. 2007

Kazalo

4332. Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov za sprejem Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, stran 11843.

Na podlagi 98. člena v zvezi s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o nadaljevanju in dokončanju postopkov za sprejem Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana
1.
Uvodne določbe
S tem sklepom se ureja nadaljevanje in dokončanje postopkov za sprejem Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: SPR MOL) in Prostorskega reda Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: PR MOL), ki sta se začela v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljevanju: ZUreP-1) na podlagi programov priprave, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 109/05, in ki ob uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) še nista bila javno razgrnjena.
Po 98. členu ZPNačrt se postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo po tem zakonu kot postopki za sprejem občinskega prostorskega načrta. V skladu s 54. členom ZPNačrt, ki omogoča, da se strateški del občinskega prostorskega načrta sprejema kot samostojen prostorski akt, se postopek za sprejem SPR MOL nadaljuje kot postopek za sprejem občinskega strateškega prostorskega načrta z nazivom Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: SPN MOL). Postopek za sprejem PR MOL pa se nadaljuje kot postopek za sprejem izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta z nazivom Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: IPN MOL).
2.
Ocena stanja postopkov
V postopkih priprave SPR MOL in PR MOL so bile na podlagi obeh programov priprave v času do uveljavitve ZPNačrt opravljene naslednje faze:
– za oba prostorska akta je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala odločbi, da je treba izvesti postopke celovite presoje vplivov na okolje,
– dne 14. 9. 2005 so bile sosednje občine obveščene o pripravi obeh prostorskih aktov ter povabljene na prvo prostorsko konferenco,
– dne 29. 9. 2005 je bila izvedena prva prostorska konferenca,
– izdelane so bile v programu priprave predvidene strokovne podlage in rešitve ter pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora,
– SPR MOL in PR MOL (vključno z urbanistično in krajinsko zasnovo MOL) sta bila v zaključni fazi priprave kot osnutka, ki še nista bila javno razgrnjena,
– v zaključni fazi izdelave sta bili okoljski poročili za oba prostorska akta.
Na podlagi opravljenih faz priprave SPR MOL in PR MOL iz prejšnjega odstavka te točke sta se po uveljavitvi ZPNačrt postopka nadaljevala kot priprava dopolnjenih osnutkov SPN MOL in IPN MOL v skladu z 48. členom ZPNačrt. To je bilo potrjeno z Dogovorom o partnerskem sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za okolje in prostor pri pripravi prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana – glavnega mesta ter o drugih zadevah urejanja prostora, št. 350-66/07 z dne 12. 7. 2007.
3.
Smernice in strokovne rešitve
V nadaljevanju postopkov za sprejem SPN MOL in IPN MOL se upoštevajo smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene po ZUreP-1 do uveljavitve ZPNačrt.
Prav tako se v nadaljevanju postopka upoštevajo vsa gradiva in strokovne rešitve, izdelane v okviru priprave SPR MOL in PR MOL. Kot dodatna strokovna podlaga pa bo izdelan urbanistični načrt v skladu z ZPNačrt ter po potrebi dopolnitve že izdelanih strokovnih rešitev.
4.
Roki za pripravo SPN MOL in IPN MOL
Predvideni roki za izvedbo posameznih faz v okviru nadaljevanja postopkov za sprejem SPN MOL in IPN MOL so:
-----------------------------------------------------------
 1. priprava dopolnjenega osnutka SPN MOL  september 2007
 2. priprava okoljskega poročila za SPN MOL september 2007
 3. potrditev okoljskega poročila SPN MOL  september 2007
  na MOP (15 dni)
 4. seznanitev Mestnega sveta MOL z     oktober 2007
  dopolnjenim osnutkom SPN MOL
 5. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka  oktober 2007
  SPN MOL in okoljskega poročila za SPN
  MOL
 6. proučitev pripomb in predlogov z javne  tri mesece po
  razgrnitve dopolnjenega osnutka SPN MOL javni
  in priprava stališč           razgrnitvi
 7. priprava dopolnjenega osnutka odloka o  december 2007
  IPN MOL
 8. priprava okoljskega poročila za IPN MOL december 2007
 9. potrditev okoljskega poročila za IPN
  MOL na MOP (15 dni)           december 2007
10. sprejem dopolnjenih osnutkov odlokov o
  SPN MOL in o IPN MOL na Mestnem svetu
  MOL                   januar 2008
11. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
  odloka o IPN MOL in okoljskega poročila februar–marec
  za IPN MOL                2008
12. proučitev pripomb in predlogov z javne  štiri mesece
  razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka  po javni
  o IPN MOL in priprava stališč      razgrnitvi
13. priprava predlogov odlokov o SPN MOL in
  o IPN MOL za posredovanje Ministrstvu
  za okolje in prostor v skladu z 51.
  členom ZPNačrt              julij 2008
14. postopek na Ministrstvu za okolje in
  prostor (pridobitev mnenj nosilcev
  urejanja prostora, potrditev predloga
  IPN MOL)                 75 dni
15. sprejem predlogov odlokov o SPN MOL in
  o IPN MOL na Mestnem svetu MOL      oktober 2008*
16. objava odlokov o SPN MOL in IPN MOL v
  Uradnem listu RS             november 2008*
  * v primeru, da minister, pristojen za
  okolje, v zakonsko predvidenem roku
  sprejme sklep o potrditvi IPN MOL
-----------------------------------------------------------
V prejšnjem odstavku navedeni predvideni roki od vključno točke 11 dalje so okvirni in so odvisni od zahtevnosti in obsega pripomb in predlogov z javne razgrnitve, ki jih bo treba strokovno obdelati pred pripravo predloga IPN MOL.
5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-5/2005-35
Ljubljana, dne 21. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.