Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006, stran 11689.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in na podlagi 15. ter 100. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji dne 6. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna v letu 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2006 izkazuje:
+----------+----------------------------------+----------------+
|A)    |Bilanca prihodkov in odhodkov   |      V SIT|
+----------+----------------------------------+----------------+
|I.    |Skupaj prihodki          |   311.003.000|
+----------+----------------------------------+----------------+
|II.    |Skupaj odhodki          |   360.886.000|
+----------+----------------------------------+----------------+
|III.   |Proračunski presežek (I-II)    |   –49.883.000|
+----------+----------------------------------+----------------+
|B)    |Račun finančnih terjatev in naložb|        /|
+----------+----------------------------------+----------------+
|IV.    |Prejeta vračila danih posojil in |        /|
|     |prodaja kapitalskih deležev    |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|V.    |Dana posojila in povečanje    |        /|
|     |kapitalskih deležev        |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|VI.    |Prejeta minus dana posojila in  |        /|
|     |spremembe kapitalskih deležev   |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|C)    |Račun financiranja        |        /|
+----------+----------------------------------+----------------+
|VII.   |Zadolževanje proračuna      |   48.850.000|
+----------+----------------------------------+----------------+
|VIII.   |Odplačilo dolga          |        /|
+----------+----------------------------------+----------------+
|IX.    |  Neto zadolževanje proračuna  |   48.850.000|
|     |(VII-VIII)            |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
|X.    |Zmanjšanje sredstev na računu   |    1.033.000|
|     |(III+VI+IX)            |        |
+----------+----------------------------------+----------------+
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2006 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/07
Sodražica, dne 6. septembra 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.