Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007

Kazalo

4165. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, stran 11093.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07) se v 3. členu v 5. točki številka »1.2« nadomesti z besedilom »1.2, točka a«.
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki proizvaja toploto za ogrevanje stavb, če je njena vhodna toplotna moč večja od vhodne toplotne moči iz prvega odstavka prejšnjega člena in ni večja od 50 MW, in kurilna naprava, ki proizvaja toploto za izvajanje tehnoloških procesov (npr. priprava tople vode, pare ali vročega olja) ali posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materialov, proizvodnjo elektrike, če njena vhodna toplotna moč ni večja od 50 MW.«.
3. člen
V 8. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je za male kurilne naprave s kombiniranimi kurišči na plinasto gorivo, ki uporabljajo kot rezervno gorivo tekoče gorivo manj kot 300 ur na leto, v času uporabe tekočega goriva mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO(2), enaka 250 mg/m3.«.
4. člen
V 9. členu se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– masni pretok celotnih organskih snovi,«.
Dosedanje druga do šesta alinea postanejo tretja do sedma alinea.
5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v 1. točki v prvi alinei črta besedilo »odlagališčni plin.«.
6. člen
V 22. členu se v drugem odstavku v 3. točki druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– dušikove okside, za katere je mejna koncentracija 250 mg/m3 za tekoče gorivo, 150 mg/m3 za zemeljski plin in 200 mg/m3 za utekočinjeni naftni plin.«.
7. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do prilagoditve obstoječe srednje kurilne naprave določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisij snovi uporabljajo mejne vrednosti iz 10., 11. in 12. člena te uredbe, razen za:
– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija 250 mg/m3 za trdno gorivo, 170 mg/m3 za tekoče gorivo in 100 mg/m3 za plinasto gorivo,
– dušikove okside, za katere je mejna koncentracija 650 mg/m3 za trdno gorivo, 250 mg/m3 za ekstra lahko kurilno olje, 350 mg/m3 za težko kurilno olje in 200 mg/m3 za plinasto gorivo,
– žveplove okside, za katere je mejna koncentracija 1.700 mg/m3 za trdno gorivo, 1.700 mg/m3 za tekoče gorivo in 35 mg/m3 za plinasto gorivo,
– celotni prah pri uporabi trdnega goriva v srednih kurilnih napravah z vhodno toplotno močjo, manjšo od 5 MW, za katerega je mejna koncentracija enaka 150 mg/m3,
– celotni prah za rekonstruirano obstoječo srednjo kurilno napravo na biomaso, ki je začela obratovati pred 10. decembrom 1994, za katerega je mejna koncentracija enaka 150 mg/m3,
– celotni prah pri uporabi trdnega goriva in z vhodno toplotno močjo, večjo ali enako 5 MW, za katerega je mejna koncentracija enaka 50 mg/m3,
– ogljikov monoksid za rekonstruirano obstoječo srednjo kurilno napravo na biomaso, ki je začela obratovati pred 10. decembrom 1994, za katerega je mejna koncentracija enaka 1000 mg/m3 ter
– celotni organski ogljik, če se uporablja za gorivo naravni les v vseh oblikah, briketi iz biomase ali trdno gorivo iz odpadkov, za katerega je mejna koncentracija enaka 50 mg/m3.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA.
8. člen
Če so male ali srednje kurilne naprave na ekstra lahko kurilno olje z vhodno toplotno močjo, večjo od 120 KW in manjšo od 10 MW, in male kurilne naprave na plinasto gorivo dane na trg končnim uporabnikom pred 31. decembrom 2011, veljajo za koncentracijo dušikovih oksidov do prilagoditvenih rokov, določenih za obstoječe male in srednje kurilne naprave v drugi alinei prvega odstavka 22. člena uredbe, naslednje mejne koncentracije:
– 250 mg/m3 za tekoče gorivo, 150 mg/m3 za zemeljski plin in 200 mg/m3 za utekočinjeni naftni plin.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-83/2007/8
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2511-0177
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost