Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4161. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4162. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
4163. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo
4164. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o metodologiji oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih storitev in omrežij
4165. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
4166. Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom
4167. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem

MINISTRSTVA

4168. Pravilnik o boleznih živali
4169. Pravilnik o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav
4170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
4171. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4172. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
4173. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4174. Dopolnitev priloge k Statutu Univerze v Ljubljani

OBČINE

Brežice

4175. Odlok o razglasitvi Kelharjevega toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
4176. Sklep o začetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del kareja K

Celje

4177. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4178. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Lendava

4179. Pravilnik o sofinanciranju programov spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za programsko obdobje 2007–2013

Metlika

4180. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka, Metlika

Moravske Toplice

4181. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4182. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Moravske Toplice v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Naklo

4183. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo

Polzela

4184. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013

Puconci

4185. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Puconci

Slovenska Bistrica

4186. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Šentrupert

4187. 1. Rebalans proračuna Občine Šentrupert za leto 2007

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti