Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007

Kazalo

4137. Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji, stran 11054.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 28. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših celinskih voda v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
2. člen
(predmet koncesije)
(1) Ribiško upravljanje se izvaja na podlagi koncesije v ribiških okoliših, ki so ustanovljeni z uredbo, ki določa ribiška območja in ribiške okoliše.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v ribiško upravljanje niso vključene izločene vode po predpisu, ki ureja določitev vod posebnega pomena, in komercialni ribniki ter ribogojni objekti, s podeljeno vodno pravico po predpisih o vodah.
3. člen
(način izvajanja koncesije)
Koncesija se mora izvajati v skladu z ribiškogojitvenim načrtom, predpisi s področja ribištva ter predpisi s področja ohranjanja narave, varstva okolja in upravljanja voda.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki mora poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je registrirana za opravljanje dejavnosti ribištva;
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti fizični osebi ali odgovorni osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, in je postala izvršljiva;
– da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi.
(2) Za izvajanje nalog v javnem interesu v ribiškem okolišu iz tretjega odstavka 28. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06; v nadaljnjem besedilu: zakon) mora koncesionar izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima ustrezen prostor za opravljanje administrativnih zadev;
– ima računalniško opremo, ki omogoča dostop do ribiškega katastra.
5. člen
(javne naloge koncesionarja)
Koncesionar mora zagotoviti izvajanje nalog v javnem interesu iz tretjega odstavka 28. člena zakona in izvajanje nalog s področja trajnostnega gospodarjenja z ribolovnimi viri tako, da zagotovi:
– sodelovanje pri pripravi ribiškogojitvenega načrta ter pripravo in sprejetje letnega programa izvajanja ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu,
– finančna sredstva za izvajanje javnih nalog,
– izvajanje elektroribolova za sonaravno vzrejo, intervencijske odlove rib in za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela,
– ribiškočuvajsko službo,
– ukrepe in dejavnosti za zaščito ribolovnih virov,
– dejavnosti, povezane ob poginu rib,
– vodenje in pošiljanje predpisanih evidenc,
– poročanje v skladu s predpisi,
– strokovno usposabljanje ribičev.
6. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za ribištvo.
(2) Pri izboru koncesionarja se upošteva višina ponujene koncesijske dajatve.
(3) Pri več ponudbah z enako višino ponujene koncesijske dajatve se pri izbiranju med njimi upoštevajo še naslednja merila:
– upravljanje z ribogojnimi objekti, ki so namenjeni vzreji vrst rib, ki so v ribiškogojitvenih načrtih predvidene za repopulacijo;
– število strokovno usposobljenih delavcev v ribištvu v skladu s 56. členom zakona.
(4) Določbe tega člena se ne porabljajo za pridobitev prve koncesije z uveljavljanjem prednostne pravice iz drugega odstavka 70. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: prednostna pravica).
7. člen
(višina koncesijske dajatve)
(1) Višina koncesijske dajatve v primeru uveljavitve prednostne pravice iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki je hkrati tudi izklicna cena v primeru, če se prednostna pravica ne uveljavlja, se izračuna na podlagi števila vseh razpoložljivih ribolovnih dni in vrednosti ribolovnih dni, določenih za vsak posamezni ribolovni revir posebej.
(2) Zavod za ribištvo Slovenije pripravi strokovne podlage za določitev:
– števila razpoložljivih ribolovnih dni za posamezni ribolovni revir, ki se določi v ribiškogojitvenem načrtu;
– faktorja za posamezen ribolovni revir, na podlagi kategorizacije ribolovnih revirjev z vidika športnega ribištva s tem, da faktor ne sme biti nižji od 2 in ne višji od 20.
(3) Vrednost ribolovnega dne za posamezen ribolovni revir izračuna Zavod za ribištvo Slovenije tako, da se statistična cena šarenke pomnoži s faktorjem za posamezni ribolovni revir in se v primeru lova ciprinidnih vrst rib zmanjša za 50 odstotkov.
(4) Faktor za posamezen ribolovni revir določi Zavod za ribištvo Slovenije na podlagi kategorizacije ribolovnih voda Republike Slovenije, ki je sestavni del ribiškega katastra.
(5) Višino koncesijske dajatve v primeru uveljavitve prednostne pravice, ki je hkrati tudi izklicna cena v primeru, če se prednostna pravica ne uveljavlja, določi minister, pristojen za ribištvo, za obdobje veljavnosti ribiškogojitvenega načrta in se plačuje za tekoče leto v višini 10 odstotkov izračunane vrednosti v skladu s tem členom.
8. člen
(znižanje koncesijske dajatve)
Ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, se lahko koncesijska dajatev ustrezno zmanjša, kar se natančneje uredi s koncesijsko pogodbo.
9. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje za pridobitev koncesije iz 4. člena te uredbe;
– dokumente, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj, da dokaže verodostojnost podatkov za določanje meril iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– merila za izbiro koncesionarja iz 6. člena te uredbe;
– izklicno ceno koncesijske dajatve, izračunano na podlagi 7. člena te uredbe;
– postopek za izbiro koncesionarja;
– čas in kraj oddaje prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom;
– osnutek koncesijske pogodbe.
10. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 45 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava za posamezni ribiški okoliš.
(3) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Če za posamezni ribiški okoliš ni nobene prijave, je javni razpis neuspešen samo za ribiški okoliš, za katerega do poteka razpisnega roka ni bila predložena veljavna prijava.
(5) Javni razpis se ponovi samo za ribiške okoliše, za katere ni bil uspešen.
(6) Če tudi ponovni javni razpis za ribiški okoliš ni uspešen, se ribiški okoliš začasno oziroma do podelitve koncesije dodeli v upravljanje Zavodu za ribištvo Slovenije, javni razpis pa se do podelitve koncesije ponovi vsako leto.
11. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(2) Odločba o izbiri koncesionarja se odpravi, če koncesionar v 60 dneh od njene dokončnosti ne sklene koncesijske pogodbe iz razlogov na njegovi strani.
(3) Če izbrani koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe iz razlogov na njegovi strani, se ne more prijaviti na naslednji javni razpis.
12. člen
(koncesijska pogodba)
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncendenta ministrstvo, pristojno za ribištvo.
13. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba mora vsebovati:
– natančno opredelitev ribiškega okoliša, za katerega se podeli koncesija;
– dejavnost, za katero je koncesionar registriran;
– začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
– višino in način plačevanja koncesijske dajatve;
– naloge v javnem interesu, ki jih mora opravljati koncesionar;
– obveznosti koncesionarja pri načrtovanju ribiškega upravljanja;
– obveznosti koncesionarja pri izvajanju ribiškega upravljanja;
– obveznosti koncesionarja ob morebitnem poginu rib v ribiškem okolišu;
– način vodenja predpisanih evidenc in poročanja;
– naloge glede strokovnega usposabljanja ribičev;
– obveznosti koncesionarja pri izdaji ribolovnih dovolilnic;
– obveznosti koncesionarja pri čuvanju ribiškega okoliša in sodelovanju z ribiškim inšpektorjem;
– pravice in obveznosti koncesionarja v primeru določitve izločene vode po predpisu, ki ureja določitev izločenih voda;
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– določbo, po kateri koncesionarju ni dovoljeno prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo;
– določbo, v kateri so opredeljeni primeri za odvzem koncesije za ribiški okoliš;
– pravice in obveznosti koncendenta in koncesionarja ob prenehanju koncesijske pogodbe in omejitvi koncesije;
– način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe;
– pravno varstvo;
– način ureditve pravic in obveznosti med koncendentom in koncesionarjem v primeru spremenjenih razmer;
– zavezo koncesionarja, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.
(2) Opis posameznega ribiškega okoliša in karta z njegovimi mejami v merilu 1:50.000 sta priloga koncesijske pogodbe.
14. člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom.
(2) Koncesija se omeji zlasti zaradi vodne pravice za rabo vode v ribogojnici in komercialnem ribniku po predpisih o vodah.
(3) Koncesija se odvzame v skladu z zakonom, če koncesionar ne izvaja koncesije skladno s pogoji koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se razdre le na podlagi sporazuma med koncendentom in koncesionarjem.
(5) Ne glede na razloge prenehanja koncesijskega razmerja mora koncesionar opravljati koncesijo do izbora novega koncesionarja.
(6) Koncesijsko razmerje na podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena preneha oziroma se omeji z upravno odločbo, ki jo izda koncendent.
15. člen
(škoda, povzročena zaradi izvajanja koncesije)
(1) Če zaradi izvajanja koncesije koncesionar povzroči škodo v ribiškem okolišu, mora sanacijo, vzpostavitev novega ali nadomestitev prejšnjega stanja ribiškega okoliša opraviti na lastne stroške.
(2) Za sanacijo, vzpostavitev novega ali nadomestitev prejšnjega stanja ribiškega okoliša iz prejšnjega odstavka izda minister upravno odločbo v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo ribiški inšpektorji.
17. člen
(prehodna določba)
Prvo koncesijsko obdobje se začne 1. januarja 2009.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2007/6
Ljubljana, dne 23. avgusta 2007
EVA 2007-2311-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost