Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2007 z dne 24. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2007 z dne 24. 8. 2007

Kazalo

4056. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana, stran 10802.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 206. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 - Uradni list RS, št. 110/02), 21. člena Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD - Uradni list RS, št. 126/03), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB in 21/06 odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) ter strokovnih podlag, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, je Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. izredni seji dne 14. 8. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana
1. člen
Enote dediščine imajo zaradi kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Sveta Ana, zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Odlok v svojih določbah določa:
- evidenčno številko dediščine (EŠD)
- vrsto spomenika
- občino
- naselje
- lokacijo
- utemeljitev razglasitve
- opis varstvenega režima
- opis vplivnega območja spomenika
- merilo
- opis varstvenega režima za vplivno območje.
3. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:
1. Arheološki spomeniki:
Rožengrunt - Rimsko gomilno grobišče
Zgornja Ročica - Gomila
Zgornja Ročica - Rimsko gomilno grobišče
Zgornja Ščavnica - Rimska gomila
Zgornja Ščavnica - Rimsko gomilno grobišče
Žice - Gomila »Ledinek«
Žice - Rimsko gomilno grobišče.
2. Etnološki spomeniki:
Dražen vrh - Domačija Kapl
Dražen vrh - Domačija Perko
Zgornja Ščavnica - Domačija Grafonž
Zgornja Ščavnica - Krajžljarjeva hiša
Žice - Hudičeva hiša.
3. Umetnostno zgodovinski spomeniki:
Krivi vrh - Znamenje Pomorski križ
Rožengrunt - Kapela Marijinega obiskovanja
Sveta Ana v Slov. goricah - Cerkev Svete Ane.
4. Zgodovinski spomeniki:
Zgornja Ščavnica - Evangeličansko pokopališče
Vsebinsko so enote dediščine opisane v prilogi tega odloka.
4. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenikov ali njihovih delov in vplivnega območja spomenikov ter za vsak poseg so potrebni predhodni kulturno-varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje zavoda.
5. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti izda na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 ZGO-1 in 126/03 ZVPOPKD) in akta o razglasitvi spomenika lastniku odločbo o varstvu spomenika lokalnega pomena.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Rok za izdajo odločb je eno (1) leto po uveljavitvi tega odloka.
6. člen
Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu v merilih 1:1000 ali 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in občinska uprava Občine Sveta Ana.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat RS za kulturno dediščino.
8. člen
S tem odlokom prenehajo veljati določbe Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92, 13/98), ki se nanašajo na območje Občine Sveta Ana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62001-02/2007
Sveta Ana, dne 14. avgusta 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost