Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2007 z dne 24. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2007 z dne 24. 8. 2007

Kazalo

4038. Tarifa za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji, stran 10778.

Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 2/07 - ZNVP - UPB1) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev, v soglasju z Vlado Republike Slovenije
T A R I F O
za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji
1. člen
Ta tarifa določa:
1. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za odpiranje in vodenje računov vrednostnih papirjev pri članih klirinško depotne družbe;
2. nadomestila, ki bremenijo imetnike, za storitve prenosov vrednostnih papirjev med računi imetnikov;
3. nadomestila, ki bremenijo izdajatelje, za izdajo in vodenje registra imetnikov vrednostnih papirjev;
4. nadomestila za vpogled v delniško knjigo in register imenskih vrednostnih papirjev.
2. člen
Nadomestila, določena s to tarifo, so najvišja nadomestila, ki jih lahko uporabnikom storitev zaračunavajo člani klirinško depotne družbe (v nadaljnjem besedilu: člani KDD) in klirinško depotna družba (v nadaljnjem besedilu: KDD) za storitve iz 1. člena te tarife.
Člani KDD in KDD ne smejo za storitve, za katere so nadomestila določena s to tarifo, uporabnikom zaračunavati nikakršnih dodatnih nadomestil. Povračila stroškov, davščin ali drugih dajatev, ki se plačujejo pri opravljanju teh storitev, lahko člani KDD in KDD uporabnikom storitev zaračunavajo le, če skupni znesek nadomestila, povračil stroškov, davščin ali drugih dajatev ne presega zneska, določenega s to tarifo.
Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko KDD in člani KDD na nadomestila, določena s to tarifo, obračunajo davek na dodano vrednost, če se le-ta za opravljanje teh storitev obračunava in plačuje.
3. člen
Nadomestilo za odpiranje računa vrednostnih papirjev pri članu KDD se zaračunava, kadar član KDD imetniku vrednostnih papirjev na njegovo zahtevo odpre katerega od računov vrednostnih papirjev v skladu s pravili poslovanja KDD.
Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena znaša 13,77 €.
4. člen
Nadomestilo za vodenje računa vrednostnih papirjev, za račune vrednostnih papirjev, ki so jih imeli imetniki vrednostnih papirjev odprte pri članu KDD na začetku leta in na katerih je bilo stanje vrednostnih papirjev večje od nič, se zaračunava na začetku tekočega leta za tekoče leto. Kadar član KDD zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, zaračuna sorazmerni del nadomestila.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko član KDD imetniku zaračuna nadomestilo za vodenje računa tudi, če je stanje vrednostnih papirjev na računu enako nič, če mu je imetnik izrecno naročil, da računa ne zapre.
Nadomestila iz prvega odstavka tega člena znaša za imetnike - fizične osebe 6,51 € letno, za imetnike - pravne osebe pa 50,00 € letno.
Poleg nadomestila iz prvega odstavka tega člena lahko član KDD imetniku zaračuna izdajo izpiska obvestila o prometu in stanju na računu vrednostnih papirjev iz 162. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 - ZTVP-1-UPB2; v nadaljevanju: ZTVP-1) in dodatne izpiske iz drugega odstavka 163. člena ter drugega odstavka 170. člena ZTVP-1, če sta se zanje dogovorila.
Nadomestilo za izdajo izpiska iz prejšnjega odstavka tega člena znaša 2,80 € za zahtevo in 4,48 € za stran izpiska.
5. člen
Nadomestilo za storitve prenosov vrednostnih papirjev se zaračunava:
1. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa imetnika pri KDD na račun istega imetnika pri članu KDD, na podlagi naloga imetnika,
2. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri KDD, na podlagi naloga imetnika,
3. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri drugem članu KDD, na podlagi naloga imetnika,
4. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga imetnika,
5. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga drugega imetnika,
6. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti (DVP-OTC),
7. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga drugega imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti (DVP-OTC),
8. za storitev prenosa vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja.
Nadomestilo za storitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena znaša 2,20 €.
Nadomestilo za storitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se izračuna glede na količino vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa, na podlagi naslednje lestvice:
-------------------------------------------------------------
Število vrednostnih papirjev           Nadomestilo
-------------------------------------------------------------
do 499 lotov                     11,00 €
od 500 do 4.999 lotov                 14,87 €
od 5.000 do 9.999 lotov                23,40 €
nad 10.000 lotov                   48,75 €
-------------------------------------------------------------
Nadomestilo za storitev iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena znaša 6,60 € in 0,0374% veljavnega enotnega tečaja vrednostnega papirja, pomnoženega s številom vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa (6,60 € + 0,000374 x število vrednostnih papirjev x enotni tečaj), vendar skupaj ne manj kot 11,00 €.
Če se z vrednostnim papirjem iz prejšnjega odstavka tega člena, ki je predmet prenosa, ne trguje na organiziranem trgu, se nadomestilo za storitev izračuna glede na količino vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa, na podlagi naslednje lestvice:
-------------------------------------------------------------
Število vrednostnih papirjev           Nadomestilo
-------------------------------------------------------------
do 499 lotov                     11,00 €
od 500 do 4.999 lotov                 14,87 €
od 5.000 do 9.999 lotov                23,40 €
nad 10.000 lotov                   48,75 €
-------------------------------------------------------------
Nadomestilo za storitev iz 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena znaša 6,60 € in 0,0429% kupnine (6,60 € + 0,000429 x kupnina), vendar skupaj ne manj kot 11,00 €.
Nadomestilo za storitev iz 8. točke prvega odstavka tega člena znaša 9,18 € za posameznega dediča.
6. člen
Nadomestilo za izdajo in vodenje registra imetnikov vrednostnih papirjev se zaračunava kot enkratna pristopnina ob izdaji vrednostnih papirjev in kot nadomestilo za vodenje registra imetnikov vrednostnih papirjev, ki se zaračunava ob začetku posameznega obračunskega obdobja.
Enkratna pristopnina znaša 472,79 € za dolgoročne vrednostne papirje in 353,45 € za kratkoročne vrednostne papirje.
Letno nadomestilo za vodenje registra imetnikov delnic znaša 0,0121% osnovnega kapitala in 0,24 € na delničarja, vendar skupaj najmanj 716,07 €, za družbe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
- so uspešno izvedle postopek javne ponudbe delnic,
- so pridobile dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo delnic,
- so izvedle javno prodajo delnic v postopku lastninskega preoblikovanja,
- se z njihovimi delnicami trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Letno nadomestilo za vodenje registra imetnikov delnic znaša 0,0121% osnovnega kapitala in 0,17 € na delničarja, vendar skupaj najmanj 716,07 €, za družbe, ki niso družbe iz tretjega odstavka tega člena.
Letno nadomestilo za vodenje registra imetnikov dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se izračuna tako, da se znesek, izračunan na podlagi navedene lestvice, deli s številom let do zapadlosti. Znesek se izračuna iz naslednje lestvice:
------------------------------------------------------------
Nominalna vrednost izdaje    Nadomestila v  Ne manj kot
                 odstotku od
                vrednosti izdaje
------------------------------------------------------------
do 4.170.000,00 €          0,319%     716,07 €
od 4.170.001,00 € do        0,209%    13.311,63 €
20.860.000,00 €
od 20.860.001,00 € do        0,132%    43.607,08 €
41.725.000,00 €
od 41.725.001,00 € do        0,055%    55.082,62 €
208.645.000,00 €
nad 208.645.001,00 €        0,0275%   ne manj kot
                        114.755,47 €
                          in največ
                        183.608,75 €
------------------------------------------------------------
Nadomestilo za vodenje registra imetnikov kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se izračuna na podlagi naslednje lestvice:
------------------------------------------------------------
Nominalna         Nadomestila v     Ne manj kot
vrednost izdaje       odstotku od
             vrednosti izdaje
------------------------------------------------------------
do 4.170.000,00 €       0,0319%        716,07 €
od 4.170.001,00 € do     0,0209%       1.331,16 €
20.860.000,00 €
od 20.860.001,00 € do     0,0132%       4.360,71 €
41.725.000,00 €
od 41.725.001,00 € do     0,0055%       5.508,26 €
208.645.000,00 €
nad 208.645.001,00 €     0,00275%      ne manj kot
                       11.475,55 € in
                      največ 18.360,87
                              €
------------------------------------------------------------
Pri dolžniških vrednostnih papirjih, ki so nominirani v tuji valuti, se preračun nominalne vrednosti izdaje opravi po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan prejema popolnega naloga za izdajo v skladu z 11. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99, 75/02 - ZIZ-A, 47/04 - ZFZ in 114/06).
7. člen
Nadomestilo za vpogled v delniško knjigo in register imenskih vrednostnih papirjev se zaračunava za naslednje storitve:
1. izdaja rednega izpiska,
2. izpis delniške knjige na disketi,
3. izpis delniške knjige na papirju,
4. izpis 50 največjih imetnikov posameznega vrednostnega papirja,
5. izdaja zgodovinskega izpiska.
Nadomestilo iz 1. točke prvega odstavka tega člena znaša 2,80 €.
Nadomestilo iz 2. točke prvega odstavka tega člena znaša 8,35 € ob vložitvi zahteve in 167,54 € za posamezno delniško knjigo.
Nadomestilo iz 3. točke prvega odstavka tega člena znaša 8,35 € ob vložitvi zahteve in 7,53 € za stran izpisa.
Nadomestilo iz 4. točke prvega odstavka tega člena znaša 50,49 €.
Nadomestilo iz 5. točke prvega odstavka tega člena znaša 2,80 € ob vložitvi zahteve in 4,48 € za stran izpisa.
8. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 239-4/1-7/2007
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-1611-0125
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Tarifi za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji pod št. 42600-3/2006/8 z dne 20. 6. 2007.