Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007

Kazalo

4016. Odlok o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava, stran 10576.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Svet Občine Vipava na 8. redni seji dne 19. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava
1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji in postopki dodelitve enkratnih denarnih pomoči v Občini Vipava.
2. člen
Do enkratnih denarnih pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Vipava, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kot kriterij za dodelitev enkratne denarne pomoči se upošteva, da je prosilec brez lastnega dohodka oziroma oseba z lastnim dohodkom ki do 20% presega minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvo.
Pri dodelitvi enkratne denarne pomoči se upošteva tudi mnenje strokovne službe Centra za socialno delo.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku enkratna denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno.
Pri določanju višine enkratne denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27., 27.a., 27.b, 27.c, 27.č, 27.d, 28. in 28.a členu Zakona o socialnem varstvu.
4. člen
Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu je upravičen novorojenec-ka s stalnim bivališčem v Občini Vipava.
Višino denarne pomoči določi Svet Občine Vipava s sprejemom odloka o proračunu za posamezno leto.
Vlogo za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu vložijo starši otrok. Finančna služba občine izplača denarno pomoč na podlagi rojstnega lista otroka na njegovo hranilno knjižico.
5. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
– premostitev trenutne materialne ogroženosti,
– delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli,
– kritje stroškov šole v naravi osnovnošolcem,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
– doplačilu stroškov zdravljenja odvisnikov.
Izjemoma se lahko dodeli enkratno denarno pomoč tudi v primerih težje bolezni upravičenca oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti.
6. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša najmanj 20 odstotkov denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja področje socialnega varstva (v nadaljevanju denarna pomoč) in največ 100 odstotkov denarne pomoči. Višina enkratne denarne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.
7. člen
Pri odločanju o dodelitvi enkratne denarne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
Pri odmeri enkratne denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki upravičenca in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu.
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Upravičenec mora vlogi za dodelitev enkratne denarne pomoči priložiti naslednja dokazila:
– na vpogled osebne dokumente upravičenca in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, ki jih zatem občinska uprava fotokopira,
– potrdila o dohodkih in prejemkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči (zdravniški izvidi, potrdila o nesposobnosti za pridobitno delo, potrdila iz matične knjige umrlih, potrdila o šolanju otrok ipd.).
Enkratno denarno pomoč iz pete alinee 5. člena lahko uveljavlja oseba po 6 mesecih neprekinjenega zdravljenja ob predložitvi potrdila, kdaj se je to zdravljenje začelo.
8. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča občinska uprava Občine Vipava na podlagi tega pravilnika.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu “Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči” pri občinski upravi Občine Vipava.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Občinska uprava Občine Vipava preveri podatke iz vloge in dokazil v roku 30 dni odloči o upravičenosti do enkratne denarne pomoči s sklepom. Zoper ta sklep organa občinske uprave Občine Vipava je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. O pritožbi zoper sklep občinske uprave Občine Vipava, odloča župan Občine Vipava.
9. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Vipava.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0007/2007
Vipava, dne 19. julija 2007
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost