Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007

Kazalo

4008. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru, stran 10558.

Na podlagi 57. člena in tretjega odstavka 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN
Ob uporabi veljavnega Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru (Uradni list RS, št. 52/05) se je izkazalo, da ima ureditveni načrt precej pomanjkljivosti, da so nekatere rešitve nedosledne, da so nekateri pogoji za gradnjo zapisani tako, da je možnih več tolmačenj ter da so določene vsebine ostale neobdelane.
V času od sprejetja UN se je spremenilo tudi lastništvo nekaterih parcel, na katerih so po UN predvidene novogradnje, posledično so spremenjeni programi novih lastnikov, ki želijo tudi nekoliko drugačne rešitve novih objektov. Ker UN nima dovolj obdelanih toleranc za gradnjo in urejanje, na podlagi veljavnega UN ni možno pridobiti gradbenih dovoljenj za posege, ki odstopajo od rešitev v UN.
Zaradi navedenega je potrebno UN spremeniti in dopolniti.
2. Območje
Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale na celotno območje veljavnega UN v obsegu 9,05 ha.
Meja območja na severu poteka vzdolž SZ roba Ceste Prekomorskih brigad, vzdolž S roba dostopne ceste do bolnice, V roba p. št. 2760/3, SV roba p. št. 2761, SV in JV roba p. št. 2770/1, preko parcele št. 2772/4 do p. št. 2772/10, po njenem SZ, SV in JV robu, preko p. št. 2772/4, vzdolž SV roba p. št. 3389/1, S roba p. št. 2884, 2780/1, SV roba p. št. 2780/1, S in SV roba p. št. 2785, preko Ulice padlih borcev, vzdolž SV roba p. št. 2793/2, 2793/1, V roba p. št. 2797, 2804, 2883/1, vzdolž SZ roba Vrtojbice do Ceste Goriške fronte, vzdolž Z roba ceste do križišča s povezovalno cesto mimo pošte, vzdolž J roba povezovalne ceste, Z roba Vrtojbenske ceste do Bratuževa ulice, vzdolž J roba Bratuževe ulice in preko ulice, vzdolž JZ roba p. št. 3074/2, 3074/1, 3072/1, JZ in SZ roba p. št. 3072/3, JZ roba p. št. 3059, 3051/4 do in preko ulice do Zdravstvenega doma, vzdolž SZ roba te ulice, vzdolž JZ roba Ceste Prekomorskih brigad do križišča Ceste Prekomorskih brigad, Znidarčičeve ulice in Goriške ceste, vključujoč križišče.
Vse naštete parcele se nahajajo v k.o. Šempeter.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev UN je predvidena v novembru 2007, priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN v februarju 2008, obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev UN v aprilu 2008.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev UN ter podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev UN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Pisarna Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
3. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
5. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1;
6. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
7. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b; za oskrbo z vodo in za kanalizacijo;
8. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
9. Kabelska televizija Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
10. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana;
11. Občina Šempeter-Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 11.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljalec sprememb in dopolnitev UN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev UN prevzame Občina Šempeter - Vrtojba, ki tudi vodi postopek priprave in sprejema.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35051-1/2007-1
Šempeter pri Gorici, dne 7. maja 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti