Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007

Kazalo

3984. Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil, stran 10519.

Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L št. 57 z dne 2. 3. 1992, str. 27), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L št. 327 z dne 4. 12. 2002, str. 8), določa vozila, na katerih mora biti največja hitrost omejena s posebno homologirano napravo za omejevanje hitrosti (v nadaljnjem besedilu: omejilnik hitrosti), in hitrosti, na katere mora biti omejilnik hitrosti nastavljen, glede na kategorijo vozila. Ta pravilnik določa tudi organizacije, pooblaščene za vgradnjo, nastavljanje in kontrolo delovanja omejilnikov hitrosti.
(2) V tem pravilniku pomeni izraz »omejilnik hitrosti« samostojno napravo, prigrajeno na motor vozila, katere naloga je omejevanje največje hitrosti vozila, kot tudi sistem, integriran v konstrukcijo vozila, ki ima enako funkcijo.
(3) Kategorije vozil v tem pravilniku so kategorije, določene v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04 in 17/07).
2. člen
(1) S homologiranim omejilnikom hitrosti mora biti največja hitrost omejena na:
– motornih vozilih za prevoz oseb, ki imajo več kot osem sedežev poleg vozniškega sedeža (kategoriji M2 in M3), in
– motornih vozilih za prevoz tovora, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone (kategoriji N2 in N3).
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za:
– vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost je manjša od največje dovoljene hitrosti za to vrsto vozil,
– vojaška, policijska in gasilska vozila ter vozila civilne zaščite,
– vozila, ki se uporabljajo za znanstvena preskušanja na cestah, in
– vozila, ki se uporabljajo izključno v mestnem linijskem prevozu.
3. člen
Vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko uporabljajo na cestah le, če je njihov omejilnik hitrosti nastavljen tako, da ne morejo preseči največje dovoljene hitrosti glede na kategorijo vozila, in sicer:
100 km/h – za motorna vozila za prevoz oseb (kategoriji M2 in M3) in
90 km/h – za motorna vozila za prevoz tovora (kategoriji N2 in N3).
4. člen
Vsa vozila, katerih največja hitrost je omejena z omejilnikom hitrosti, morajo imeti v vozniškem delu nameščeno lahko opazno in dobro vidno posebno nalepko, ki opozarja voznika na nastavljeno največjo hitrost.
5. člen
Vgrajen omejilnik hitrosti sme nastaviti na določeno hitrost le proizvajalec vozila oziroma njegov pooblaščeni servis oziroma pooblaščeni servis proizvajalca omejilnika hitrosti.
6. člen
(1) Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se mora opraviti po njegovi vgradnji in nastavitvi, po njegovem popravilu, spremembi števila impulzov poti ali obsega koles ter po posegu v tisti del naprave za dovajanje goriva motorju, na katerega omejilnik hitrosti neposredno deluje.
(2) Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti lahko izvajajo le delavnice za nameščanje, preverjanje in popravilo zapisovalne opreme, ki imajo odobritev Direkcije Republike Slovenije za ceste v skladu z Zakonom o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/07), ki ob tem namestijo v vozilo tudi nalepki iz 4. člena in Priloge III tega pravilnika ter izdajo poročilo o kontroli omejilnika hitrosti, katerega vsebina je določena v Prilogi II tega pravilnika. Pri tem omejilnik hitrosti opremijo s plombami.
(3) Periodično preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se izvaja sočasno s kontrolo delovanja tahografa in v istih intervalih. Če vozilo nima vgrajenega tahografa, se kontrola delovanja omejilnika hitrosti opravlja na dve leti. Ob periodičnem preverjanju namesti delavnica iz prejšnjega odstavka v vozilo nalepko iz Priloge III tega pravilnika.
7. člen
Pravilnost delovanja omejilnika hitrosti se preveri s simuliranjem hitrosti. Pri tem se upošteva odstopanje samega omejilnika hitrosti, kot tudi tahografa, saj vozilo ne sme preseči predpisane hitrosti.
8. člen
(1) Vsa vozila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so morala biti ob uveljavitvi tega pravilnika že opremljena s homologiranim omejilnikom hitrosti, morajo imeti omejilnik hitrosti pravilno nastavljen in preverjen najkasneje do prvega rednega tehničnega pregleda po 1. avgustu 2007 tako, da bodo vsa ta vozila ustrezala zahtevam tega pravilnika do 1. avgusta 2008.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja:
– za vozila kategorije M3 z največjo maso večjo od 10 ton in vozila kategorije N3, ki so bila v Republiki Sloveniji prvič registrirana po 30. septembru 1996;
– za vozila kategorije M2, vozila kategorije M3 z največjo maso do vključno 10 ton in vozila kategorije N2, ki so bila prvič registrirana po 30. septembru 2001.
(3) Vozila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, v katera zaradi tehničnih razlogov ni mogoče vgraditi omejilnika hitrosti, morajo imeti o tem potrdilo. Tako potrdilo lahko izda le pooblaščeni servis proizvajalca vozila oziroma omejilnika hitrosti.
9. člen
(1) Naknadno vgradnjo in nastavitev homologiranih omejilnikov hitrosti sme opraviti le pooblaščeni servis proizvajalca vozila, na katerega se omejilnik vgradi, oziroma pooblaščeni servis proizvajalca omejilnika hitrosti, ki v primeru vgradnje omejilnika izda o tem lastniku vozila ustrezno potrdilo. Vsebina potrdila je določena v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Na vozilo se lahko vgradi samo omejilnik hitrosti, ki je homologiran po tehnični specifikaciji TSV 147 oziroma po enakovrednem predpisu.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil (Uradni list RS, št. 45/04 in 90/04).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-75/2007
Ljubljana, dne 1. avgusta 2007
EVA 2006-2411-0048
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
              PRILOGA I


  POROČILO O VGRADNJI IN/ALI NASTAVITVI(*) HOMOLOGIRANEGA
OMEJILNIKA HITROSTI

  Poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  0   DELAVNICA, KI JE VGRADILA IN NASTAVILA(*) OMEJILNIK
     HITROSTI
  0.1 Naziv delavnice
  0.2 Naslov delavnice

  1   VOZILO
  1.1 Znamka in tip (trgovska oznaka)
  1.2 Izvedenka
  1.3 Identifikacijska številka vozila
  1.4 Registrska številka vozila
  1.5 Kategorija vozila
  1.6 Mere pnevmatik
  1.7 Efektivni obseg pnevmatik
  1.8 Nazivna napetost električne instalacije
  1.9 Najvišja dovoljena hitrost vozila

  2   TAHOGRAF
  2.1 Znamka in tip (popolna oznaka)
  2.2 Številka tahografa
  2.3 Številka homologacije
  2.4 Konstanta tahografa

  3   OMEJILNIK HITROSTI
  3.1 Znamka in tip (popolna oznaka)
  3.2 Številka omejilnika
  3.3 Številka homologacije
  3.4 Nastavljena hitrost
  3.5 »v« signal (C3/B7) (Hall)
  3.6 Število impulzov poti

  4   Kraj in datum vgradnje in/ali nastavitve omejilnika
     hitrosti

  5   Ime odgovorne osebe

  6   Podpis

  7   Žig pooblaščene delavnice

      _________________


To poročilo mora delavnica iz 6. člena pravilnika obvezno
hraniti najmanj tri leta!

(*) Neustrezno črtati
              PRILOGA II


            POROČILO O KONTROLI
           OMEJILNIKA HITROSTI (*)

  Poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  0   DELAVNICA, KI JE OPRAVILA KONTROLO OMEJILNIKA HITROSTI
  0.1 Naziv delavnice
  0.2 Naslov delavnice
  0.3 Kontrola opravljena:
   – po prvi vgradnji
   – po popravilu oziroma zamenjavi
    (vozila/tahografa/omejilnika hitrosti)(**)
   – periodična kontrola

  1   VOZILO
  1.1 Znamka in tip (trgovska oznaka)
  1.2 Izvedenka
  1.3 Identifikacijska številka vozila
  1.4 Registrska številka vozila
  1.5 Kategorija vozila
  1.6 Mere pnevmatik
  1.7 Efektivni obseg pnevmatik

  2   TAHOGRAF
  2.1 Znamka in tip (popolna oznaka)
  2.2 Številka tahografa
  2.3 Številka homologacije
  2.4 Konstanta tahografa

  3   OMEJILNIK HITROSTI
  3.1 Znamka in tip (popolna oznaka)(***)
  3.2 Številka omejilnika(***)
  3.3 Številka homologacije(***)
  3.4 Nastavljena hitrost
  3.5 »v« signal (C3/B7) (Hall)
  3.6 Število impulzov poti

  4   Rezultati kontrole
     (vpisati vse ugotovitve in izmerjene vrednosti)

  5   Omejilnik hitrosti ustreza/ne ustreza(**) zahtevam

Pravilnika o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij
vozil
     (Uradni list RS, št. 74/07).

  6   Kraj in datum kontrole omejilnika hitrosti

  7   Ime odgovorne osebe

  8   Podpis

  9   Žig pooblaščene delavnice

      _________________


Kopijo tega poročila mora izdajatelj obvezno hraniti najmanj
tri leta!


(*) Če se poročilo izdaja istočasno s poročilom o kontroli
tahografa, se podatki, ki se nanašajo na omejilnik hitrosti
dodajo poročilu o kontroli tahografa in se posebno poročilo o
omejilniku hitrosti ne izda.
(**) Neustrezno črtati
(***) Če jih je mogoče ugotoviti na enostaven način.
             PRILOGA III


             NALEPKA V VOZILU


  Nalepka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

  1 -  ime in naslov ali znak pooblaščene
     delavnice, ki je izdala nalepko;
  2 -  nastavljena hitrost v obliki: »v(set) = ….. km/h«;
  3 -  število impulzov poti v obliki: »W = ….. imp/km«;
  4 -  obseg kolesa v obliki: »l = ….. mm«;
  5 -  datum izdaje in
  6 -  zadnjih osem znakov identifikacijske številke vozila.

  
   _________________