Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3949. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica), stran 10397.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica) – v nadaljevanju: PUP.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07). Po navedenem dokumentu so v območju dopustne le rekonstrukcije obstoječih objektov z možnostjo izrabe podstrešij, novogradnje niso dopustne. Območje je namenjeno stanovanjem.
V delu območja CS 7/18 Zarnikova ulica, funkcionalna enota 1, želi Sveti sedež Vatikan, Apostolska Nunciatura, urediti prostore Nunciature tako, da se poruši obstoječi objekt na naslovu Zrinjskega cesta 13 in zgradi nov, večji, ki se ga poveže z obstoječim objektom na naslovu Ulica stare pravde 6.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in razvojnimi namerami investitorjev, izdelati je potrebno spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo omogočile uresničitev nameravanih gradenj.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP je v severnem vogalu območja CS 7/18 Zarnikova ulica. Na severovzhodu je omejeno z Ulico stare pravde, na severozahodu z Zrinjskega cesto, na jugovzhodu in jugozahodu pa meji na zemljišči sosednjih objektov na naslovu Ulica stare pravde 8 in Zrinjskega cesta 15. Območje obsega cca. 3.000 m2.
Območje sprememb in dopolnitev PUP se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. Snaga d.o.o.
12. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP se bo pridobilo z izdelavo variantnih rešitev.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev PUP je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Št. 430-8/2007-100
Ljubljana, dne 26. julija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.