Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3929. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, stran 10329.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
1. člen
V Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06), se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. poseg v okolje (v nadaljnjem besedilu: poseg) je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drug poseg v okolje, ki vključuje poseg v naravo ali krajino, vključno s tistim, ki se nanaša na izkoriščanje mineralnih virov;
2. prag posega je določena površina, dolžina, prostornina, zmogljivost ali druga veličina, pri kateri je poseg dosegel ali presegel obseg in izpolnil pogoje, da je zanj presoja vplivov na okolje obvezna;
3. varovana območja so območja, na katerih so za posamezne vrste posegov določeni strožji pragovi, in sicer:
– zavarovana območja, naravne vrednote, območja Natura 2000 in potencialna območja Natura 2000 ter ekološko pomembna območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
– vodovarstvena območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda,
– območja, varovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine;
4. sprememba posega je sprememba ali razširitev posega, ki spremeni glavne tehnične značilnosti, površino, dolžino, prostornino, zmogljivost ali drugo veličino posega;
5. proizvodna zmogljivost je največja zmogljivost naprave, ki se šteje za poseg po tej uredbi. Proizvodnjo zmogljivost opredeli proizvajalec naprave in jo zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave. Proizvodna zmogljivost naprave se izraža v količini proizvoda, ki nastane v 24 urah obratovanja naprave, ali v 1 uri obratovanja, če naprava ne more obratovati neprekinjeno 24 ur;
6. bruto tlorisna površina je v skladu s standardom SIST ISO 9836 tlorisna površina vseh etaž stavbe ali gradbenega inženirskega objekta. Tlorisna površina posamezne etaže je opredeljena z navpično projekcijo zunanjih dimenzij stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na ravni te etaže;
7. avtocesta ali hitra cesta je cesta, ki je v skladu s predpisom, ki ureja javne ceste, kategorizirana kot avtocesta oziroma hitra cesta.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, so določene v Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za kakršnokoli spremembo posega iz prejšnjega odstavka, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, izveden ali v izvedbi, če sprememba posega:
– sama po sebi dosega ali presega prag, določen za tak poseg v Prilogi I te uredbe, razen če gre za poseg iz 2. točke Priloge I te uredbe,
– za 50 MW presega proizvodnjo toplote posega pred njegovo spremembo, če gre za poseg iz točk 2.1 in 2.2 Priloge I te uredbe,
– za 50 odstotkov presega proizvodno zmogljivost posega pred njegovo spremembo, če gre za poseg, za katerega v Prilogi I te uredbe prag ni določen,
– za 1 km presega dolžino posega pred njegovo spremembo na varovanem območju ali 5 km zunaj varovanega območja, če gre za glavno železniško progo iz točke 7.1 Priloge I te uredbe ali avtocesto ali hitro cesto iz točke 7.2 Priloge I te uredbe.
(3) Če se spremembe posega iz prejšnjega odstavka izvajajo postopoma, je presoja vplivov na okolje obvezna pri tisti spremembi, ki skupaj s prejšnjimi doseže ali preseže obseg, določen v prejšnjem odstavku.
(4) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za spremembo posega iz Priloge I te uredbe, ki pred spremembo za tak poseg določenega praga ne dosega, če ga zaradi spremembe doseže ali preseže.
(5) V primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se presoja vplivov na okolje izvede za poseg v celoti, tako da se upoštevajo kumulativni učinki obstoječega posega in njegove spremembe.«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če poseg dosega ali presega predpisani prag, so določene v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Prag za posamezno vrsto posega iz prejšnjega odstavka temelji na merilih, določenih v Prilogi III, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za kakršnokoli spremembo posega iz prvega odstavka tega člena, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, izveden ali v izvedbi, če sprememba sama po sebi dosega ali presega prag, ki je za poseg določen v Prilogi II te uredbe.
(4) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi v primeru spremembe posega iz Priloge II te uredbe, ki pred spremembo za takšen poseg določenega praga ne dosega, če ga zaradi spremembe doseže ali preseže, razen za posege, ki so bili dovoljeni ali izvedeni pred uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se presoja vplivov na okolje izvede za poseg v celoti, tako da se upoštevajo kumulativni učinki obstoječega posega in njegove spremembe.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je poseg iz prvega odstavka 3. člena te uredbe namenjen izključno ali večinoma za razvijanje in preskušanja novih metod ali izdelkov in ne bo obratoval več kot dve leti, lahko ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi vloge nosilca posega odloči, da za ta poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o nameravanem posegu in njegovih glavnih značilnostih ter o njegovem namenu ter predvidenem trajanju.
(3) Ministrstvo lahko odloči, da za poseg iz prvega odstavka tega člena presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, če na podlagi meril iz Priloge III te uredbe ugotovi, da poseg iz prejšnjega odstavka ne bo pomembno negativno vplival na okolje.«.
5. člen
6. člen se črta.
6. člen
(1) Priloga se nadomesti z novo Prilogo I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za novo Prilogo I se dodata novi Priloga II in Priloga III, ki sta sestavni del te uredbe.
7. člen
(1) Postopki izdaje okoljevarstvenega soglasja za posege, ki so se začeli na podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06), in za katere po določbah te uredbe presoja vplivov na okolje ni obvezna, ki do dneva uveljavitve te uredbe še niso bili končani, se ustavijo.
(2) Za posege, določene s to uredbo, za katere v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06) presoje vplivov na okolje ni bilo treba izvesti, pa je na dan uveljavitve te uredbe zanje že začet postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, se postopek presoje vplivov in pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja ne izvede.
(3) Za dokončanje postopkov priprave planov, za katere je bil pred uveljavitvijo te uredbe sprejet program priprave, se uporabljajo določbe Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-78/2007/5
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2511-0117
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti