Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3924. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, stran 10320.

Na podlagi 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 ter Uradni list RS, št. 30/98 - v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 27/07 z dne 26. 3. 2007 uradno prečiščeno besedilo, - v nadaljevanju: »Energetski zakon«) in 14. člena Statuta Občine Šempeter Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je občinski svet na 8. seji 19. julija 2007 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba) dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja).
Izvajalec lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec) mora v javnem interesu izvajati obveznosti javne službe, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost dobave energije, zagotavljanje dobave energije in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene dobavljenega plina oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:
- Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo;
- izvajalec: sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
- sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja;
- uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali v distribucijsko omrežje oddaja zemeljski plin;
- trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin.
3. člen
(območje izvajanja javnih služb)
Javna služba se izvaja na območju Občine Šempeter Vrtojba in je opredeljena v Pogodbi o koncesiji.
II. DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA TER IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA
4. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:
- zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina,
- obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
- ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
- zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
- zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem z omrežji, katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
- zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
- napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
Dejavnost sistemskega operaterja izvaja pravna oseba.
5. člen
(čas trajanja izvajanja javne službe)
Pravica izvajanja javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja se podeli za obdobje največ 35 let.
6. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju lokalne gospodarske javne službe, poleg javnih pooblastil na podlagi zakona ter tistih, ki jih določa ta odlok, tudi naslednja javna pooblastila:
- daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno z Energetskim konceptom občine Šempeter Vrtojba in predpisi o urejanju prostora,
- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izdaja sistemska obratovalna navodila,
- na podlagi soglasja občinskega sveta izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
- daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja izvajalec.
7. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine in način njenega obračunavanja ter plačevanja določa Agencija za energijo v skladu z Energetskim zakonom.
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z zakonom, Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi.
8. člen
(drugi prihodki sistemskega operaterja)
Sistemski operater pridobiva dohodke tudi od priključitev na omrežje in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.
9. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki dve (2) leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:
- manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
- potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
- napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet) let.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda v roku 6 mesecev po objavi tega odloka sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
- tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s plinom,
- način zagotavljanja sistemskih storitev,
- postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih stanjih,
- tehnične in druge pogoje za priključitev na omrežje,
- tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora sistemski operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.
11. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme v 6 mesecih po objavi tega odloka po javnem pooblastilu sistemski operater v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. Splošne pogoje morata pred objavo potrditi Agencija za energijo ter občinski svet.
Splošni pogoji za dobavo in odjem plina morajo obsegati tudi:
- ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in odjemalcem;
- pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov;
- različne možnosti plačila dobave plina;
- postopke odločanja o pritožbah odjemalcev;
- razloge za ustavitev dobave gospodinjskemu odjemalcu iz razlogov navedenih v šesti alineji prvega odstavka 76. člena Energetskega zakona;
- način, na katerega lahko tarifni odjemalec pridobi podatke o tarifi in ceni vzdrževalnih del;
- postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja;
- postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
12. člen
(program ukrepov)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
13. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe plina.
14. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih in o uporabnikih ter oboje posredovati občini, v kolikor to občina zahteva.
15. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenim s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija do vseh končnih odjemalcev zemeljskega plina.
Distribucijsko omrežje sestavljajo primarni in sekundarni plinovodi, priključni plinovodi, merilne in merilno regulacijske postaje, odorirne naprave, naprave za katodno zaščito, naprave za daljinski prenos podatkov ter drugi objekti in naprave, ki so namenjene oskrbi uporabnikov z zemeljskim plinom. Distribucijsko omrežje zgradi, upravlja in vzdržuje sistemski operater.
Priključni plinovod je plinovod za dovod zemeljskega plina od glavnega plinovoda do izstopnega mesta z vključno glavno plinsko zaporno pipo na koncu priključnega plinovoda za posamezno zgradbo.
16. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v koncesijski pogodbi ter pod pogojem, da mu višina omrežnine to omogoča v takšni meri, da se mu bistveno ne poslabša konkurenčni položaj v primerjavi z ostalimi primerljivimi sistemskimi operaterji.
17. člen
(oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe)
Javna služba se lahko opravlja v vseh organizacijskih oblikah, predvidenih v zakonu o gospodarskih javnih službah.
V primeru oddaje izvajanja gospodarske javne službe koncesionarju, se v koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi določi:
- da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi distribucijsko omrežje ter objekte in naprave, ki so potrebni za delovanje distribucijskega omrežja;
- da pri gradnji distribucijskega omrežja, objektov in naprav občina lahko sodeluje kot soinvestitor pri gradnji distribucijskega omrežja;
- da ostane infrastruktura (distribucijsko omrežje, objekti in naprave) v lasti koncesionarja ali občine oziroma se prenese na občino ob prenehanju koncesijskega razmerja;
- dolžnost koncesionarja, da odčitava števce porabe plina;
- dolžnost organizacije vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov.
Izvajalec pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju določenem v 3. členu tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima sistemski operater pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določenimi s predpisi in splošnimi akti, razen v primeru zaradi premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.
18. člen
(postopek izbire izvajalca)
Izbira izvajalca javne službe se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, z upoštevanjem nacionalnega energetskega programa, energetskih bilanc ter lokalnega energetskega koncepta.
19. člen
(upravljavski in organizacijski ukrepi)
Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega zakona, razen v primeru, če ima sistemski operater manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.
20. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba plina)
Na območju občine je obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in obvezna uporaba plina urejena z zakoni in občinskimi predpisi. Občina se lahko odloči za obvezno priključitev na distribucijsko omrežje v primeru, da to stori z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev, če je to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije ekološkega stanja okolja, ki temeljijo na določilih Zakona o varstvu okolja in lokalnega energetskega koncepta.
21. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)
Uporabnik distribucijskega omrežja mora imeti z izvajalcem javnih služb sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.
22. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi določeni organi, predvsem energetski inšpektorji ter Agencija za energijo.
III. PREHODNE DOLOČBE
23. člen
(ločenost pravnih oseb)
Z dnem 1. 7. 2007 mora izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja zagotoviti, da se dejavnost sistemskega operaterja distribucije zemeljskega plina in dejavnost dobave plina opravljata v samostojnih pravnih osebah, razen če ima sistemski operater manj kot 100.000 priključenih odjemalcev. V takšnem primeru zadošča ločeno računovodsko spremljanje obeh dejavnosti.
24. člen
(sprememba predpisov)
Z izvajalcem gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina se po uveljavitvi tega odloka na podlagi soglasja občinskega sveta sklene aneks h koncesijski pogodbi.
IV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/93).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2007-10
Šempeter pri Gorici, dne 19. julija 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti