Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007

Kazalo

3344. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Žirovnica, stran 8620.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04) je župan Občine Žirovnica dne 29. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Žirovnica
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
Občina Žirovnica je v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) pričela s pripravo Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO) v letu 2006.
Nov zakon, ki ureja področje urejanja prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt), je bil sprejet dne 30. 3. 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007. Do uveljavitve ZPNačrt Občina Žirovnica ni javno razgrnila predloga SPRO, zato se vsi postopki za pripravo Občinskega prostorskega načrta nadaljujejo v skladu z določbami ZPNačrt.
Prva prostorska konferenca je bila dne 29. 3. 2006.
Program priprave SPRO je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/06 dne 1. 9. 2006.
Vloge za izdajo smernic za pripravo SPRO so bile poslane nosilcem urejanja prostora 25. 9. 2006. Smernice nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene v oktobru 2006.
Upoštevane obstoječe strokovne podlage in drugi akti:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89, 2/90, 22/04 in Uradni list RS, št. 24/90, 28/90, 31/90, 51/98, 65/99),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98, 55/01, 71/05, 5/06 - uradno prečiščeno besedilo, 121/06 – popravki in 43/07),
– Varstvo kulturne dediščine, Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žirovnica, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Kranj, oktober 2001,
– Varstvo naravnih vrednot v Občini Žirovnica, Naravovarstvene smernice za pripravo prostorskega plana Občine Žirovnica, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Kranj, junij 2001,
– Projekt sanacije in doinstalacije HE Moste, Savske elektrarne Ljubljana, IBE, avgust 1997,
– Biološka conacija območja Berje pri Bledu, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, december 2004,
– Študija možnosti okoljske prilagoditve izravnalnega bazena doinstalirane HE Moste, IBE, Ljubljana, maj 2005,
– Regionalni razvojni program Gorenjske 2002–2006, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BCS Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, marec 2002,
– Dolgoročni razvojni program Občine Žirovnica, Nov´na razvoj d.o.o. Razvoj lokalnih skupnosti, Ravne na Koroškem, Žirovnica, oktober 2000,
– Program investicij v Občini Žirovnica do leta 2015,
– Predlog sprememb programa investicij in načrta razvojnih programov v Občini Žirovnica do leta 2015,
– Program razvoja kmetijstva v Občini Žirovnica 2003–2007, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Žirovnica, december 2003,
– Načrt razvoja človeških virov z dolgoročno analizo potreb na trgu dela na Gorenjskem, RRA Gorenjske – BCS Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, november 2003,
– Študija izvedljivosti malih kmetijsko-predelovalnih obratov na Gorenjskem, RRA Gorenjske, Razvojna agencija Sora d.o.o., Škofja Loka, november 2003,
– Idejni projekt z dodelavo idejnih rešitev za kanalizacijski zbiralnik do ČN za območje Občine Žirovnica in njihovo vrednotenje, AR-s.p., Projektiranje hidrotehničnih objektov, št. K-180/01, februar 2002,
– Regionalni razvojni program Gorenjske 2007–2013, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BCS Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, oktober 2006,
– Obvoznica Vrba na Gorenjskem, povezava ceste R3-638/1131 z R3-637/1459 in G1-8/0207.
Obvezne strokovne podlage (po ZUreP-1) izdelane za OPN:
– Analiza stanja in teženj v prostoru,
– Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru,
– Analiza primernosti,
– Študija ranljivosti,
– Analiza pobud in predlogov fizičnih oseb,
– Pregled možnosti umestitve doma kulture z obvoznico (Vrba).
Postopek za sprejem OPN se nadaljuje v skladu z določbami ZPNačrt. Občinski prostorski načrt se pripravi in sprejme kot enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine in vsebuje tako strateški kot izvedbeni del.
2. OBMOČJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OPN se izdela za celotno območje Občine Žirovnica.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za izvedbo OPN bodo temeljile na osnovi že izdelanih strokovnih podlag (naštete v točki 1.)
Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve, če se bo v postopku priprave OPN izkazalo, da je treba na nivoju OPN nekatera strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
4. ROKI ZA PRIPRAVO OPN
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava OPN po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo OPN se bo izvajal postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek sprejemljivosti izvedbe po Zakonu o ohranjanju narave.
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Faza v postopku     |Nosilec    |Rok izvedbe     |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Sklep o pričetku     |župan     |maj 2007      |
|priprave OPN       |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Izdelava osnutka OPN   |načrtovalec  |začet. oktobra 2007 |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Pridobivanje smernic in |pripravljavec |sredina novembra  |
|mnenja ali je za OPN   |        |2007        |
|potrebno izvesti     |        |          |
|celovito presojo vplivov |        |          |
|na okolje        |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in   |pripravljavec |december 2007    |
|javna obravnava OPN in  |        |          |
|okoljskega poročila   |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Stališča do pripomb   |načrtovalec,  |sredina januarja  |
|             |pripravljavec |2008        |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Izdelava predloga OPN  |načrtovalec,  |sredina februarja  |
|             |pripravljavec |2008        |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Pridobivanje mnenj,   |pripravljavec |marec 2008     |
|mnenje ministra za    |        |          |
|prostor o skladnosti OPN |        |          |
|in mnenje o       |        |          |
|sprejemljivosti vplivov |        |          |
|OPN na okolje      |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Pridobitev sklepa MOP o |pripravljavec |maj 2008      |
|potrditvi OPN      |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|Sprejem odloka o OPN na |pripravljavec |konec maja 2008   |
|občinskem svetu in    |        |          |
|objava v uradnem glasilu |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
Na dan objave tega sklepa še niso objavljeni in uveljavljeni podzakonski akti, ki jih predvideva ZPNačrt in urejajo vsebino in obliko OPN. V primeru, da se podzakonski akti ne bodo sprejemali v rokih kot jih določa ZPNačrt, se terminski plan prilagodi novim časovnim okvirjem.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V POSTOPKU PRIPRAVE OPN
a) Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Žirovnica, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save poda izhodišča za varstvo okolja lokalnega pomena;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
11. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
12. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega prometa;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
15. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
20. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
21. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih ustanov osnovnega šolstva ter razvoja športa;
22. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
23. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
b) Nosilci javnih pooblastil:
24. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
25. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj poda izhodišča za ohranjanje narave;
26. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
27. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko–gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje poda izhodišča za razvoj kmetijstva na lokalnem nivoju;
28. ELES Elektro – Slovenija d.o.o. Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
29. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. poda izhodišča za razvoj elektrarn;
30. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
31. Telekom Slovenije d.d. poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
32. Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
33. JEKO-IN d.o.o., javno komunalno podjetje, sektor komunala, poda izhodišča za področje čiščenja odpadnih voda;
34. JEKO-IN d.o.o., javno komunalno podjetje, sektor vodovod, poda izhodišča za področje vodooskrbe;
35. Plinstal d.d., Jesenice, poda izhodišča za področje distribucije zemeljskega plina;
36. UPC Telemach širokopasovne komunikacije, d.o.o. poda izhodišča za področje kabelske televizije;
c) Drugi udeleženci (druge občine, društva):
37. Občina Žirovnica poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja in čiščenja odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega pomena;
38. Ribiška družina Jesenice poda izhodišča za področje ribištva;
39. Lovska družina Stol, Moste, poda izhodišča za področje lovstva.
Nosilci urejanja prostora, ki so smernice za izdelavo SPRO podali v predpisanem roku so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost;
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo;
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo;
9. Javna agencija za Železniški promet Republike Slovenije;
10. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska;
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo;
15. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj;
16. Ministrstvo za kulturo;
17. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
18. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled;
19. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj;
20. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko–gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje;
21. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.;
22. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d, obrat Žirovnica;
23. Telekom Slovenije d.d.;
24. Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana;
25. JEKO-IN d.o.o., Javno komunalno podjetje.
Smernice so dane za izdelavo Strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica, za Prostorski red občine, ki bi bil izvedbeni akt, pa niso zaprošene, tako da bo potrebno zaprositi še za smernice za izvedbeni del OPN.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPN, ki ga občina pripravi na podlagi stališč do pripomb, in ki MOP pošlje nosilcem urejanja prostora, pa morajo nosilci urejanja prostora v 21 dneh po prejemu vloge izdati mnenje, ali predlog upošteva njihove smernice. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da nimajo pripomb in da je mnenje dano.
6. OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OPN
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0035/2007
Breznica, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost