Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007

Kazalo

3320. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, del območja urejanja CT 22 Cankarjeva cesta in del območja urejanja CT 14 Prešernova cesta, stran 8590.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, del območja urejanja CT 22 Cankarjeva cesta in del območja urejanja CT 14 Prešernova cesta
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega prostorskega podrobnega načrta (OPPN) za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, del območja urejanja CT 22 Cankarjeva cesta in del območja urejanja CT 14 Prešernova cesta.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev in del območja urejanja CT 22 Cankarjeva cesta, funkcionalna enota 1, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02 in 69/03).
Po določilih dokumenta so dopustna tekoča in investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije objektov, s katerimi se ne spreminjajo konstrukcijski elementi. Novogradnje niso dopustne.
Srbska pravoslavna cerkvena občina v Ljubljani želi svojo dejavnost na obstoječi lokaciji dopolniti ter ob obstoječi Pravoslavni cerkvi zgraditi župnišče s parkirnimi površinami.
Glede na to, da območje leži v osrednjem delu mestnega središča neposredno ob parku Tivoli, v okolju z mnogimi kakovostnimi arhitekturami in ureditvami zunanjega prostora, je bila sprejemljivost pobude preverjena z javnim urbanistično arhitekturnim natečajem. Le-ta je pokazal, da je pobuda utemeljena. Izbrana natečajna rešitev odgovarja potrebam Srbske pravoslavne cerkvene občine v Ljubljani in je hkrati skladna s prostorskimi možnostmi, urbanistično arhitekturnimi usmeritvami in spomeniško varstvenimi zahtevami.
Obstoječi urbanistični dokument ne omogoča realizacijo investicijske namere, zato je treba izdelati nov urbanistični dokument.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor, ki ga omejuje na zahodu Tivolska cesta, na vzhodu Prešernova cesta, na jugu iztek Cankarjeve ceste in na severu izvoz Prešernove ceste na Tivolsko cesto. Obsega območje Pravoslavne cerkve z urejenimi parkovnimi površinami v velikosti približno 6 400 m2 (zemljišča parc. št. 2134, 2135, 2136 in 2137 vse v k.o. Ajdovščina). Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje)
9. RS, Ministrstvo za obrambo (Direktorat za upravne zadeve, Sektor za civilno obrambo)
10. Telekom Slovenije d.d.
11. Javna razsvetljava d.d.
12. Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišč.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovna rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN je pridobljena z javnim natečajem za pridobitev najboljše urbanistično arhitekturne rešitve.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-16/2007-1
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.