Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007

Kazalo

3306. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007, stran 8556.

Na podlagi 50.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06) izdaja minister za javno upravo
N A V O D I L O
za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007
1. člen
(Namen zbiranja sredstev za odpravo nesorazmerij)
Zbrana sredstva na namenskih postavkah v državnem proračunu, proračunih lokalnih skupnosti in finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije so namenjena za odpravljanje nesorazmerij v osnovnih plačah v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
2. člen
(Namenske postavke in nosilci namenskih postavk)
(1) Nosilec namenske postavke za državni proračun je Ministrstvo za javno upravo (proračunska postavka: 5633 – Usklajevanje plačnih nesorazmerij).
(2) Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije zbira namenska sredstva na posebnem podračunu.
(3) Seznam nosilcev namenskih postavk (v nadaljnjem besedilu: financerji) je v prilogi 1 teh navodil in je njihov sestavni del.
3. člen
(Obveznosti financerjev za zbiranje namenskih sredstev)
(1) Financer na namenski postavki zbira sredstva dogovorjenega dela uskladitve plač, ki so namenjena odpravi nesorazmerij, in sicer v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja posamezen financer.
(2) Na namenski postavki v državnem proračunu se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja državni proračun Republike Slovenije.
(3) Na namenski postavki v proračunu posamezne lokalne skupnosti se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja posamezni proračun lokalne skupnosti.
(4) Na namenski postavki v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije se v pripadajočem obsegu izkazujejo sredstva za izvajalce katerim programe zdravstvenih storitev plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in za službo zavoda.
(5) Pripadajoča sredstva na posameznih namenskih postavkah iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se zbirajo oziroma izkazujejo za obdobje, dogovorjeno med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
4. člen
(Zavezanci za obračun sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah)
(1) Zavezanci za obračun sredstev so dolžni v skladu s 5., 6.,7., 8., 9. in 10. členom teh navodil izdelati obračun višine sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah.
(2) Seznam zavezancev za obračun sredstev je v prilogi 1 teh navodil in je njihov sestavni del.
5. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za neposredne proračunske uporabnike za obdobje januar 2007–junij 2007 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)
Za obdobje januar 2007–junij 2007 je obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse neposredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg obračunanih plač (bruto/bruto) za mesec december 2006.
Obračun se nanaša na sedem mesecev in je prikazan v Obrazcu 1.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za službo zavoda. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
6. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za posredne proračunske uporabnike za obdobje januar 2007–junij 2007 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)
Za obdobje januar 2007–junij 2007 je obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse posredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za mesec december 2006, ki so del transferja za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.
Obračun se nanaša na sedem mesecev in je prikazan v Obrazcu 2.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
7. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za izvajalce zdravstvenih storitev za obdobje januar 2007–junij 2007 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)
Za obdobje januar 2007–junij 2007 obračuna Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije obseg pripadajočih sredstev na podlagi v programe zdravstvenih storitev vkalkuliranih sredstev za plače, in sicer v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za izračun namenskih sredstev so vkalkulirane mesečne plače (bruto/bruto) za december 2006, v ocenjenem deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obračun temelji na podatkih o vkalkuliranih plačah na dan izračuna.
Obračun se nanaša na šest mesecev in je prikazan v Obrazcu 3.
8. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za neposredne proračunske uporabnike za obdobje julij 2007–december 2007 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005, 2006 in 2007)
Za obdobje julij 2007–december 2007 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse neposredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. julijem 2007 v višini uskladitve plač za 3,01%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg obračunanih plač (bruto/bruto) za mesec junij 2007.
Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 4.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za službo zavoda. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
9. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za posredne proračunske uporabnike za obdobje julij 2007–december 2007 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005, 2006 in 2007)
Za obdobje julij 2007–december 2007 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse posredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. julijem 2007 v višini uskladitve plač za 3,01%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za mesec junij 2007, ki so del transferja za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.
Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 5.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
10. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za izvajalce zdravstvenih storitev za obdobje julij 2007–december 2007 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005, 2006 in 2007)
Za obdobje julij 2007-december 2007 obračuna Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije obseg pripadajočih sredstev na podlagi v programe zdravstvenih storitev vkalkuliranih sredstev za plače, in sicer v višini uskladitve plač za 3,01%. Osnova za izračun namenskih sredstev so vkalkulirane mesečne plače (bruto/bruto) za junij 2007, v ocenjenem deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obračun temelji na podatkih o vkalkuliranih plačah na dan izračuna.
Obračun se nanaša na šest mesecev in je prikazan v Obrazcu 6.
11. člen
(Poročanje zavezancev za obračun)
Predlagatelji finančnih načrtov na državni ravni in občine izpolnjene obrazce iz 5., 6., 8. in 9. člena teh navodil posredujejo do 31. avgusta 2007 na Ministrstvo za javno upravo.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije izpolnjene obrazce iz 5., 7., 8 in 10. člena teh navodil posreduje do 31. avgusta 2007 na Ministrstvo za javno upravo.
Zavezanci za obračun iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjene obrazce posredujejo na Ministrstvo za javno upravo tudi v elektronski obliki na naslov: ns2007.mju@gov.si.
Obrazci 1 do 6 in tehnična navodila za izpolnjevanje obrazcev so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na elektronskem naslovu: http://www.mju.gov.si/index.php?id=424 v poglavju PLAČE.
12. člen
(Obveščanje o stanju na namenskih postavkah)
Ministrstvo za javno upravo konec vsakega leta reprezentativnim sindikatom javnega sektorja pošlje poročilo o zbranih sredstvih za odpravo nesorazmerij v plačah v obliki priloženega poročila.
Ministrstvo za javno upravo poročilo o zbranih sredstvih na namenskih postavkah objavi na spletnih straneh ministrstva.
13. člen
(Začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-64/2007/2
Ljubljana, dne 2. julija 2007
EVA 2007-3111-0049
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
 
Soglašam!
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
 Priloga 1: Seznam nosilcev namenskih postavk in zavezancev
za obračun sredstev

+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
| Zap | Šifra |  Nosilci   |Zavezanci za obračun|  Obračun  |
| št | PU  |  namenskih  |   sredstev   | (obrazec št.)|
|   |    |  postavk   |          |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|   |    |        |          |       |
+---------------------------------------------------+--------------+
|1. NAMENSKA POSTAVKA PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU    |       |
+-----+-------+----------------+-----------------------------------+
|1  |31119 |MINISTRSTVO ZA |PREDLAGATELJI FINANČNIH NAČRTOV NA |
|   |    |JAVNO UPRAVO  |DRŽAVNI RAVNI           |
|   |    |(proračunska  |                  |
|   |    |postavka: 5633 –|                  |
|   |    |Usklajevanje  |                  |
|   |    |plačnih     |                  |
|   |    |nesorazmerij  |                  |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|2  |11118 |        |PREDSEDNIK REPUBLIKE|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |SLOVENIJE      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|3  |12114 |        |DRŽAVNI ZBOR    |1, 2, 4 in 5 |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|4  |12122 |        |DRŽAVNI SVET    |1, 2, 4 in 5 |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|5  |12130 |        |REPUBLIŠKA VOLILNA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |KOMISIJA      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|6  |12149 |        |VARUH ČLOVEKOVIH  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |PRAVIC       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|7  |12157 |        |INFORMACIJSKI    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |POOBLAŠČENEC    |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|8  |13110 |        |USTAVNO SODIŠČE   |1, 2, 4 in 5 |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|9  |13129 |        |RAČUNSKO SODIŠČE  |1, 2, 4 in 5 |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|10  |13145 |        |DRŽAVNA REVIZIJSKA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |KOMISIJA      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|11  |13153 |        |KOMISIJA ZA     |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |PREPREČEVANJE    |       |
|   |    |        |KORUPCIJE      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|12  |39110 |        |SLOVENSKA AKADEMIJA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |ZNANOSTI IN     |       |
|   |    |        |UMETNOSTI      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|13  |14117 |        |KABINET PREDSEDNIKA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |VLADE REPUBLIKE   |       |
|   |    |        |SLOVENIJE      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|14  |15113 |        |GENERALNI      |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |SEKRETARIAT VLADE  |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|15  |15172 |        |SLUŽBA VLADE ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |ZAKONODAJO     |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|16  |15229 |        |STATISTIČNI URAD  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |REPUBLIKE SLOVENIJE |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|17  |15237 |        |SLUŽBA VLADE    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |REPUBLIKE SLOVENIJE |       |
|   |    |        |ZA RAZVOJ      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|18  |15245 |        |SERVIS SKUPNIH SLUŽB|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |VLADE – LOGISTIKA  |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|19  |15288 |        |SLUŽBA VLADE    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |REPUBLIKE SLOVENIJE |       |
|   |    |        |ZA EVROPSKE ZADEVE |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|20  |15326 |        |URAD REPUBLIKE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |SLOVENIJE ZA    |       |
|   |    |        |MAKROEKONOMSKE   |       |
|   |    |        |ANALIZE IN RAZVOJ  |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|21  |15369 |        |SLUŽBA VLADE RS ZA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |LOKALNO SAMOUPRAVO |       |
|   |    |        |IN REGIONALNO    |       |
|   |    |        |POLITIKO      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|22  |15377 |        |URAD VLADE RS ZA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |SLOVENCE V ZAMEJSTVU|       |
|   |    |        |IN PO SVETU     |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|23  |16110 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |FINANCE       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|24  |17116 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |NOTRANJE ZADEVE   |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|25  |18112 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |ZUNANJE ZADEVE   |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|26  |19119 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |OBRAMBO       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|27  |20117 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |PRAVOSODJE     |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|28  |21113 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |GOSPODARSTVO    |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|29  |23116 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |KMETIJSTVO,     |       |
|   |    |        |GOZDARSTVO IN    |       |
|   |    |        |PREHRANO      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|30  |24112 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |PROMET       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|31  |25119 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |OKOLJE IN PROSTOR  |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|32  |26115 |        |MINISTRSTVO ZA DELO,|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |DRUŽINO IN SOCIALNE |       |
|   |    |        |ZADEVE       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|33  |27111 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |ZDRAVJE       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|34  |31119 |        |MINISTRSTVO ZA JAVNO|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |UPRAVO       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|35  |32115 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |VISOKO ŠOLSTVO,   |       |
|   |    |        |ZNANOST IN     |       |
|   |    |        |TEHNOLOGIJO     |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|36  |33111 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |ŠOLSTVO IN ŠPORT  |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|37  |35114 |        |MINISTRSTVO ZA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |KULTURO       |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|38  |41114 |        |VRHOVNO SODIŠČE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |REPUBLIKE SLOVENIJE |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|39  |44113 |        |VRHOVNO DRŽAVNO   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |TOŽILSTVO REPUBLIKE |       |
|   |    |        |SLOVENIJE      |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|40  |45144 |        |DRŽAVNO       |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |        |PRAVOBRANILSTVO   |       |
|   |    |        |REPUBLIKE SLOVENIJE |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|41  |62000 |        |UPRAVNE ENOTE    |1, 2, 4 in 5 |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+
|   |    |        |          |       |
+-----+-------+----------------+--------------------+--------------+


+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|Zap št| Šifra |  Nosilci  |Zavezanci za obračun|  Obračun  |
|   |  PU |  namenskih  |   sredstev   | (obrazec št.)|
|   |    |  postavk  |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|   |    |        |          |       |
+------------------------------------------------------------------+
|2. NAMENSKE POSTAVKE PRI PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI      |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|1   |75000 |OBČINA     |OBČINA AJDOVŠČINA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |AJDOVŠČINA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|2   |75019 |OBČINA     |OBČINA BELTINCI   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |BELTINCI    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|3   |75027 |OBČINA BLED  |OBČINA BLED     |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|4   |75035 |OBČINA BOHINJ |OBČINA BOHINJ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|5   |75043 |OBČINA     |OBČINA BOROVNICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |BOROVNICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|6   |75051 |OBČINA BOVEC  |OBČINA BOVEC    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|7   |75060 |OBČINA BRDA  |OBČINA BRDA     |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|8   |75078 |OBČINA     |OBČINA BREZOVICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |BREZOVICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|9   |75086 |OBČINA BREŽICE |OBČINA BREŽICE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|10  |75094 |OBČINA TIŠINA |OBČINA TIŠINA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|11  |75108 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA CELJE |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |CELJE     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|12  |75116 |OBČINA CERKLJE |OBČINA CERKLJE NA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |NA GORENJSKEM |GORENJSKEM     |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|13  |75124 |OBČINA     |OBČINA CERKNICA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |CERKNICA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|14  |75132 |OBČINA CERKNO |OBČINA CERKNO    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|15  |75140 |OBČINA     |OBČINA ČRENŠOVCI  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ČRENŠOVCI   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|16  |75159 |OBČINA ČRNA NA |OBČINA ČRNA NA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KOROŠKEM    |KOROŠKEM      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|17  |75167 |OBČINA     |OBČINA ČRNOMELJ   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ČRNOMELJ    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|18  |75175 |OBČINA     |OBČINA DESTRNIK   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |DESTRNIK    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|19  |75183 |OBČINA DIVAČA |OBČINA DIVAČA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|20  |75191 |OBČINA     |OBČINA DOBREPOLJE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |DOBREPOLJE   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|21  |75205 |OBČINA DOBROVA |OBČINA DOBROVA -  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |- POLHOV    |POLHOV GRADEC    |       |
|   |    |GRADEC     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|22  |75213 |OBČINA DOL PRI |OBČINA DOL PRI   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |LJUBLJANI   |LJUBLJANI      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|23  |75221 |OBČINA DOMŽALE |OBČINA DOMŽALE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|24  |75230 |OBČINA DORNAVA |OBČINA DORNAVA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|25  |75248 |OBČINA     |OBČINA DRAVOGRAD  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |DRAVOGRAD   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|26  |75256 |OBČINA DUPLEK |OBČINA DUPLEK    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|27  |75264 |OBČINA GORENJA |OBČINA GORENJA VAS -|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |VAS - POLJANE |POLJANE       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|28  |75272 |OBČINA     |OBČINA GORIŠNICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |GORIŠNICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|29  |75280 |OBČINA GORNJA |OBČINA GORNJA    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |RADGONA    |RADGONA       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|30  |75299 |OBČINA GORNJI |OBČINA GORNJI GRAD |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |GRAD      |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|31  |75302 |OBČINA GORNJI |OBČINA GORNJI    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PETROVCI    |PETROVCI      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|32  |75310 |OBČINA     |OBČINA GROSUPLJE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |GROSUPLJE   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|33  |75329 |OBČINA ŠALOVCI |OBČINA ŠALOVCI   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|34  |75337 |OBČINA     |OBČINA HRASTNIK   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |HRASTNIK    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|35  |75345 |OBČINA HRPELJE |OBČINA HRPELJE -  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |- KOZINA    |KOZINA       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|36  |75353 |OBČINA IDRIJA |OBČINA IDRIJA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|37  |75361 |OBČINA IG   |OBČINA IG      |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|38  |75370 |OBČINA ILIRSKA |OBČINA ILIRSKA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |BISTRICA    |BISTRICA      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|39  |75388 |OBČINA IVANČNA |OBČINA IVANČNA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |GORICA     |GORICA       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|40  |75396 |OBČINA IZOLA  |OBČINA IZOLA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|41  |75400 |OBČINA     |OBČINA JESENICE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |JESENICE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|42  |75418 |OBČINA     |OBČINA JURŠINCI   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |JURŠINCI    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|43  |75426 |OBČINA KAMNIK |OBČINA KAMNIK    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|44  |75434 |OBČINA KANAL  |OBČINA KANAL OB SOČI|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OB SOČI    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|45  |75442 |OBČINA     |OBČINA KIDRIČEVO  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KIDRIČEVO   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|46  |75450 |OBČINA KOBARID |OBČINA KOBARID   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|47  |75469 |OBČINA KOBILJE |OBČINA KOBILJE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|48  |75477 |OBČINA KOČEVJE |OBČINA KOČEVJE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|49  |75485 |OBČINA KOMEN  |OBČINA KOMEN    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|50  |75493 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA KOPER |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KOPER     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|51  |75507 |OBČINA KOZJE  |OBČINA KOZJE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|52  |75515 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA KRANJ |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KRANJ     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|53  |75523 |OBČINA     |OBČINA KRANJSKA GORA|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KRANJSKA GORA |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|54  |75531 |OBČINA KRŠKO  |OBČINA KRŠKO    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|55  |75540 |OBČINA KUNGOTA |OBČINA KUNGOTA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|56  |75558 |OBČINA KUZMA  |OBČINA KUZMA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|57  |75566 |OBČINA LAŠKO  |OBČINA LAŠKO    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|58  |75574 |OBČINA LENART |OBČINA LENART    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|59  |75582 |OBČINA LENDAVA |OBČINA LENDAVA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|60  |75590 |OBČINA LITIJA |OBČINA LITIJA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|61  |75604 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |LJUBLJANA   |LJUBLJANA      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|62  |75612 |OBČINA LJUBNO |OBČINA LJUBNO    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|63  |75620 |OBČINA     |OBČINA LJUTOMER   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |LJUTOMER    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|64  |75639 |OBČINA LOGATEC |OBČINA LOGATEC   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|65  |75647 |OBČINA LOŠKA  |OBČINA LOŠKA DOLINA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |DOLINA     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|66  |75655 |OBČINA LOŠKI  |OBČINA LOŠKI POTOK |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |POTOK     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|67  |75663 |OBČINA LUČE  |OBČINA LUČE     |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|68  |75671 |OBČINA     |OBČINA LUKOVICA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |LUKOVICA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|69  |75680 |OBČINA     |OBČINA MAJŠPERK   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |MAJŠPERK    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|70  |75698 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |MARIBOR    |MARIBOR       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|71  |75701 |OBČINA MEDVODE |OBČINA MEDVODE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|72  |75710 |OBČINA MENGEŠ |OBČINA MENGEŠ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|73  |75728 |OBČINA METLIKA |OBČINA METLIKA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|74  |75736 |OBČINA MEŽICA |OBČINA MEŽICA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|75  |75744 |OBČINA MIREN - |OBČINA MIREN -   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KOSTANJEVICA  |KOSTANJEVICA    |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|76  |75752 |OBČINA     |OBČINA MISLINJA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |MISLINJA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|77  |75760 |OBČINA MORAVČE |OBČINA MORAVČE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|78  |75779 |OBČINA     |OBČINA MORAVSKE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |MORAVSKE    |TOPLICE       |       |
|   |    |TOPLICE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|79  |75787 |OBČINA MOZIRJE |OBČINA MOZIRJE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|80  |75795 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA MURSKA|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |MURSKA SOBOTA |SOBOTA       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|81  |75809 |OBČINA MUTA  |OBČINA MUTA     |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|82  |75817 |OBČINA NAKLO  |OBČINA NAKLO    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|83  |75825 |OBČINA NAZARJE |OBČINA NAZARJE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|84  |75833 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA NOVA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |NOVA GORICA  |GORICA       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|85  |75841 |OBČINA     |OBČINA ŠEMPETER -  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŠEMPETER -   |VRTOJBA       |       |
|   |    |VRTOJBA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|86  |75850 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA NOVO |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |NOVO MESTO   |MESTO        |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|87  |75868 |OBČINA ODRANCI |OBČINA ODRANCI   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|88  |75876 |OBČINA ORMOŽ  |OBČINA ORMOŽ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|89  |75884 |OBČINA     |OBČINA OSILNICA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OSILNICA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|90  |75892 |OBČINA PESNICA |OBČINA PESNICA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|91  |75906 |OBČINA PIRAN  |OBČINA PIRAN    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|92  |75914 |OBČINA PIVKA  |OBČINA PIVKA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|93  |75922 |OBČINA     |OBČINA PODČETRTEK  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PODČETRTEK   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|94  |75930 |OBČINA     |OBČINA PODVELKA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PODVELKA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|95  |75949 |OBČINA     |OBČINA POSTOJNA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |POSTOJNA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|96  |75957 |OBČINA     |OBČINA PREDDVOR   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PREDDVOR    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|97  |75965 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA PTUJ |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PTUJ      |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|98  |75973 |OBČINA PUCONCI |OBČINA PUCONCI   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|99  |75981 |OBČINA RAČE - |OBČINA RAČE - FRAM |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |FRAM      |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|100  |75990 |OBČINA RADEČE |OBČINA RADEČE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|101  |76007 |OBČINA RADENCI |OBČINA RADENCI   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|102  |76015 |OBČINA RADLJE |OBČINA RADLJE OB  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OB DRAVI    |DRAVI        |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|103  |76023 |OBČINA     |OBČINA RADOVLJICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |RADOVLJICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|104  |76031 |OBČINA RAVNE  |OBČINA RAVNE NA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |NA KOROŠKEM  |KOROŠKEM      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|105  |76040 |OBČINA RIBNICA |OBČINA RIBNICA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|106  |76058 |OBČINA     |OBČINA ROGAŠOVCI  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ROGAŠOVCI   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|107  |76066 |OBČINA ROGAŠKA |OBČINA ROGAŠKA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |SLATINA    |SLATINA       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|108  |76074 |OBČINA ROGATEC |OBČINA ROGATEC   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|109  |76082 |OBČINA RUŠE  |OBČINA RUŠE     |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|110  |76090 |OBČINA SEMIČ  |OBČINA SEMIČ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|111  |76104 |OBČINA SEVNICA |OBČINA SEVNICA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|112  |76112 |OBČINA SEŽANA |OBČINA SEŽANA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|113  |76120 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |SLOVENJ GRADEC |SLOVENJ GRADEC   |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|114  |76139 |OBČINA     |OBČINA SLOVENSKA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |SLOVENSKA   |BISTRICA      |       |
|   |    |BISTRICA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|115  |76147 |OBČINA     |OBČINA SLOVENSKE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |SLOVENSKE   |KONJICE       |       |
|   |    |KONJICE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|116  |76155 |OBČINA STARŠE |OBČINA STARŠE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|117  |76163 |OBČINA SVETI  |OBČINA SVETI JURIJ |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |JURIJ     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|118  |76171 |OBČINA ŠENČUR |OBČINA ŠENČUR    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|119  |76180 |OBČINA ŠENTILJ |OBČINA ŠENTILJ   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|120  |76198 |OBČINA     |OBČINA ŠENTJERNEJ  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŠENTJERNEJ   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|121  |76201 |OBČINA ŠENTJUR |OBČINA ŠENTJUR   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|122  |76210 |OBČINA ŠKOCJAN |OBČINA ŠKOCJAN   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|123  |76228 |OBČINA ŠKOFJA |OBČINA ŠKOFJA LOKA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |LOKA      |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|124  |76236 |OBČINA     |OBČINA ŠKOFLJICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŠKOFLJICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|125  |76244 |OBČINA ŠMARJE |OBČINA ŠMARJE PRI  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PRI JELŠAH   |JELŠAH       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|126  |76252 |OBČINA ŠMARTNO |OBČINA ŠMARTNO OB  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OB PAKI    |PAKI        |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|127  |76260 |OBČINA ŠOŠTANJ |OBČINA ŠOŠTANJ   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|128  |76279 |OBČINA ŠTORE  |OBČINA ŠTORE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|129  |76287 |OBČINA TOLMIN |OBČINA TOLMIN    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|130  |76295 |OBČINA     |OBČINA TRBOVLJE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |TRBOVLJE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|131  |76309 |OBČINA TREBNJE |OBČINA TREBNJE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|132  |76317 |OBČINA TRŽIČ  |OBČINA TRŽIČ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|133  |76325 |OBČINA     |OBČINA TURNIŠČE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |TURNIŠČE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|134  |76333 |MESTNA OBČINA |MESTNA OBČINA    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |VELENJE    |VELENJE       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|135  |76341 |OBČINA VELIKE |OBČINA VELIKE LAŠČE |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |LAŠČE     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|136  |76350 |OBČINA VIDEM  |OBČINA VIDEM    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|137  |76368 |OBČINA VIPAVA |OBČINA VIPAVA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|138  |76376 |OBČINA VITANJE |OBČINA VITANJE   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|139  |76384 |OBČINA VODICE |OBČINA VODICE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|140  |76392 |OBČINA VOJNIK |OBČINA VOJNIK    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|141  |76406 |OBČINA VRHNIKA |OBČINA VRHNIKA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|142  |76414 |OBČINA     |OBČINA VUZENICA   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |VUZENICA    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|143  |76422 |OBČINA ZAGORJE |OBČINA ZAGORJE OB  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OB SAVI    |SAVI        |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|144  |76430 |OBČINA ZAVRČ  |OBČINA ZAVRČ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|145  |76449 |OBČINA ZREČE  |OBČINA ZREČE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|146  |76457 |OBČINA     |OBČINA ŽELEZNIKI  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŽELEZNIKI   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|147  |76465 |OBČINA ŽIRI  |OBČINA ŽIRI     |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|148  |76473 |OBČINA     |OBČINA BENEDIKT   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |BENEDIKT    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|149  |76481 |OBČINA     |OBČINA BISTRICA OB |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |BISTRICA OB  |SOTLI        |       |
|   |    |SOTLI     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|150  |76490 |OBČINA BLOKE  |OBČINA BLOKE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|151  |76503 |OBČINA     |OBČINA BRASLOVČE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |BRASLOVČE   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|152  |76511 |OBČINA CANKOVA |OBČINA CANKOVA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|153  |76520 |OBČINA     |OBČINA CERKVENJAK  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |CERKVENJAK   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|154  |76538 |OBČINA DOBJE  |OBČINA DOBJE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|155  |76546 |OBČINA DOBRNA |OBČINA DOBRNA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|156  |76554 |OBČINA     |OBČINA DOBROVNIK  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |DOBROVNIK   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|157  |76562 |OBČINA     |OBČINA DOLENJSKE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |DOLENJSKE   |TOPLICE       |       |
|   |    |TOPLICE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|158  |76570 |OBČINA GRAD  |OBČINA GRAD     |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|159  |76589 |OBČINA HAJDINA |OBČINA HAJDINA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|160  |76597 |OBČINA HOČE - |OBČINA HOČE -    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |SLIVNICA    |SLIVNICA      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|161  |76600 |OBČINA HODOŠ  |OBČINA HODOŠ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|162  |76619 |OBČINA HORJUL |OBČINA HORJUL    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|163  |76627 |OBČINA     |OBČINA JEZERSKO   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |JEZERSKO    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|164  |76635 |OBČINA KOMENDA |OBČINA KOMENDA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|165  |76643 |OBČINA KOSTEL |OBČINA KOSTEL    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|166  |76651 |OBČINA     |OBČINA KRIŽEVCI   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KRIŽEVCI    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|167  |76660 |OBČINA LOVRENC |OBČINA LOVRENC NA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |NA POHORJU   |POHORJU       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|168  |76678 |OBČINA     |OBČINA MARKOVCI   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |MARKOVCI    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|169  |76686 |OBČINA MIKLAVŽ |OBČINA MIKLAVŽ NA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |NA DRAVSKEM  |DRAVSKEM POLJU   |       |
|   |    |POLJU     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|170  |76694 |OBČINA MIRNA  |OBČINA MIRNA PEČ  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PEČ      |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|171  |76708 |OBČINA     |OBČINA OPLOTNICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OPLOTNICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|172  |76716 |OBČINA     |OBČINA PODLEHNIK  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PODLEHNIK   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|173  |76724 |OBČINA POLZELA |OBČINA POLZELA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|174  |76732 |OBČINA PREBOLD |OBČINA PREBOLD   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|175  |76740 |OBČINA     |OBČINA PREVALJE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PREVALJE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|176  |76759 |OBČINA     |OBČINA RAZKRIŽJE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |RAZKRIŽJE   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|177  |76767 |OBČINA RIBNICA |OBČINA RIBNICA NA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |NA POHORJU   |POHORJU       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|178  |76775 |OBČINA SELNICA |OBČINA SELNICA OB  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OB DRAVI    |DRAVI        |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|179  |76783 |OBČINA     |OBČINA SODRAŽICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |SODRAŽICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|180  |76791 |OBČINA SOLČAVA |OBČINA SOLČAVA   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|181  |76805 |OBČINA SVETA  |OBČINA SVETA ANA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ANA      |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|182  |76813 |OBČINA SVETI  |OBČINA SVETI ANDRAŽ |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ANDRAŽ V    |V SLOVENSKIH GORICAH|       |
|   |    |SLOVENSKIH   |          |       |
|   |    |GORICAH    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|183  |76821 |OBČINA TABOR  |OBČINA TABOR    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|184  |76830 |OBČINA     |OBČINA TRNOVSKA VAS |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |TRNOVSKA VAS  |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|185  |76848 |OBČINA TRZIN  |OBČINA TRZIN    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|186  |76856 |OBČINA VELIKA |OBČINA VELIKA POLANA|1, 2, 4 in 5 |
|   |    |POLANA     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|187  |76864 |OBČINA VERŽEJ |OBČINA VERŽEJ    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|188  |76872 |OBČINA VRANSKO |OBČINA VRANSKO   |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|189  |76880 |OBČINA ŽALEC  |OBČINA ŽALEC    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|190  |76899 |OBČINA ŽETALE |OBČINA ŽETALE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|191  |76902 |OBČINA     |OBČINA ŽIROVNICA  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŽIROVNICA   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|192  |76910 |OBČINA     |OBČINA ŽUŽEMBERK  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŽUŽEMBERK   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|193  |76937 |OBČINA ŠMARTNO |OBČINA ŠMARTNO PRI |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |PRI LITIJI   |LITIJI       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|194  |76945 |OBČINA APAČE  |OBČINA APAČE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|195  |76953 |OBČINA     |OBČINA CIRKULANE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |CIRKULANE   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|196  |76961 |OBČINA     |OBČINA KOSTANJEVICA |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |KOSTANJEVICA  |NA KRKI       |       |
|   |    |NA KRKI    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|197  |76970 |OBČINA MAKOLE |OBČINA MAKOLE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|198  |76988 |OBČINA     |OBČINA MOKRONOG -  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |MOKRONOG -   |TREBELNO      |       |
|   |    |TREBELNO    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|199  |76996 |OBČINA     |OBČINA POLJČANE   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |POLJČANE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|200  |77003 |OBČINA RENČE - |OBČINA RENČE -   |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |VOGRSKO    |VOGRSKO       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|201  |77011 |OBČINA     |OBČINA SREDIŠČE OB |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |SREDIŠČE OB  |DRAVI        |       |
|   |    |DRAVI     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|202  |77020 |OBČINA STRAŽA |OBČINA STRAŽA    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|203  |77046 |OBČINA SVETI  |OBČINA SVETI TOMAŽ |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |TOMAŽ     |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|204  |77054 |OBČINA     |OBČINA ŠMARJEŠKE  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŠMARJEŠKE   |TOPLICE       |       |
|   |    |TOPLICE    |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|205  |77062 |OBČINA GORJE  |OBČINA GORJE    |1, 2, 4 in 5 |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|206  |77070 |OBČINA LOG -  |OBČINA LOG -    |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |DRAGOMER    |DRAGOMER      |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|207  |77089 |OBČINA REČICA |OBČINA REČICA OB  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |OB SAVINJI   |SAVINJI       |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|208  |77100 |OBČINA     |OBČINA ŠENTRUPERT  |1, 2, 4 in 5 |
|   |    |ŠENTRUPERT   |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+
|   |    |        |          |       |
+------+-------+---------------+--------------------+--------------+


+------+--------+--------------+--------------------+--------------+
| Zap | Šifra |  Nosilci  |Zavezanci za obračun|  Obračun  |
| št |  PU  | namenskih  |   sredstev   |(obrazec št.) |
|   |    |  postavk  |          |       |
+------+--------+--------------+--------------------+--------------+
|   |    |       |          |       |
+------------------------------------------------------------------+
|3. NAMENSKA POSTAVKA PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE    |
|REPUBLIKE SLOVENIJE                        |
+------+--------+--------------+--------------------+--------------+
|1   |27405  |ZAVOD    ZA|ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO|1, 3, 4 in 6 |
|   |    |ZDRAVSTVENO  |ZAVAROVANJE RS   |       |
|   |    |ZAVAROVANJE RS|          |       |
+------+--------+--------------+--------------------+--------------+