Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3173.  Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica, stran 8239.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na svoji 7. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in merila za podeljevanje štipendij dijakom in študentom v Občini Ivančna Gorica, postopek določitve višine štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
dijak: učenec gimnazije, poklicne in srednje šole,
študent: oseba na dodiplomskem izobraževanju,
štipendist: dijak ali študent, ki mu občina Ivančna Gorica na podlagi pogodbe izplačuje štipendijo v rednih mesečnih zneskih,
vlagatelj: dijak ali študent, ki prosi za dodelitev štipendije.
3. člen
Občina Ivančna Gorica dodeljuje štipendije dijakom in študentom kot pomoč pri njihovem rednem šolanju. Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu občine, podeljujejo pa se za tekoče študijsko leto.
II. OSNOVNI POGOJI ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
Pravico do štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica lahko uveljavijo dijaki ter študentje dodiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo status rednega dijaka oziroma študenta,
- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v občini Ivančna Gorica najmanj eno leto,
- ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso bili starejši od 18 let oziroma ob vpisu v visokošolsko in univerzitetno izobraževanje niso bili starejši od 26 let,
- niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
III. VIŠINA ŠTIPENDIJE
5. člen
Število štipendij ter višino za vsako šolsko leto posebej, na predlog župana, s sklepom določi občinski svet. Kolikor sklep o višini štipendije ni bil sprejet, velja do spremembe višina štipendije iz zadnjega šolskega leta.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto, v občinskem glasilu ali Uradnem listu RS in obenem na spletni strani Občine Ivančna Gorica, najkasneje 30 dni po začetku novega študijskega oziroma šolskega leta. Štipendije se podeljuje od začetka študijskega leta, začetega v tekočem letu.
Javni razpis za dodelitev štipendij v skladu z določili tega pravilnika ter odpiranje prijav izvaja občinska uprava. Vrednotenje izvede komisija za štipendiranje, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija ima tri člane, od tega mora biti en član iz vrst odbora za družbene dejavnosti, občinskega sveta ali sveta šole s področja Občine Ivančna Gorica.
7. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati pogoje ter merila za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rokovnik za vložitev prijave na javni razpis.
8. člen
Prijava na javni razpis obsega:
- izpolnjena vloga za pridobitev štipendije,
- potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
- dohodninsko odločbo staršev oziroma skrbnikov ter drugih članov iz skupnega gospodinjstva, ki so po zakonu o dohodnini dolžni oddati dohodninsko napoved,
- dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta oziroma dokazilo o uspehu v preteklem šolskem letu,
- dokazila o uspehih in priznanjih,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu vlagatelja, ki uveljavlja pravico (osebna izkaznica vlagatelja, potni list …),
- fotokopijo potrdila o davčni številki,
- fotokopijo potrdila o družinski skupnosti, naslovljenega na ime in priimek vlagatelja,
- fotokopijo bančne številke vlagatelja.
9. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. Na podlagi zbrane dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil komisija pripravi zapisnik ter predlog o podelitvi štipendij Občine Ivančna Gorica.
Omejeno število kandidatov bo izbranih po vrstnem redu glede na najvišje število doseženih točk. Ob izenačenem številu točk se štipendija dodeli kandidatu s slabšim socialno ekonomskim položajem. V primeru, da imata dva ali več kandidatov še vedno enako število točk, se o selekciji odloči na podlagi meril, in sicer po zaporedju, kot so navedena v 13. členu.
10. člen
O podelitvi štipendij Občine Ivančna Gorica odloča na predlog komisije za štipendiranje direktor Občinske uprave Občine Ivančna Gorica.
Občinska uprava s sklepom o izbiri obvesti kandidate v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Prijavljeni kandidati imajo v 15 dneh od prejema sklepa pravico vložiti pritožbo pri županu Občine Ivančna Gorica. Odločitev župana je dokončna. Zoper dokončno odločitev župana ima v tridesetih dneh kandidat pravico sprožiti upravni spor.
11. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Ivančna Gorica kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan ter štipendist oziroma v primeru, da je štipendist ob podpisu mlajši od 18. let, podpiše pogodbo eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa v skladu s statutom izobraževalnega zavoda, opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
12. člen
Štipendije Občine Ivančna Gorica se določajo za vsako šolsko leto posebej. Izplačujejo se za vseh dvanajst mesecev v šolskem letu, razen v absolventskem stažu do diplomiranja oziroma najkasneje do konca septembra.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun vlagatelja.
Dijak oziroma študent se mora vsako šolsko leto ponovno javiti na javni razpis.
V. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
13. člen
Višina štipendije se za dijake in študente določi na podlagi naslednjih meril:
 
a) dohodek
+----------------+---------------------------------+-----------+
|Plačilni razred |Dohodkovni razred        |  Št. točk|
|        |(delež bruto mesečnega      |      |
|        |dohodka/druž. člana v primerjavi |      |
|        |s povprečno bruto plačo v RS v  |      |
|        |preteklem koledarskem letu)   |      |
+----------------+---------------------------------+-----------+
|1        |do 25%              |     90|
+----------------+---------------------------------+-----------+
|2        |od 25% do 35%          |     80|
+----------------+---------------------------------+-----------+
|3        |od 35% do 45%          |     70|
+----------------+---------------------------------+-----------+
|4        |od 45% do 55%          |     50|
+----------------+---------------------------------+-----------+
|5        |od 55% do 70%          |     40|
+----------------+---------------------------------+-----------+
|6        |od 70% do 90%          |     30|
+----------------+---------------------------------+-----------+
|7        |od 90% do 110%          |     20|
+----------------+---------------------------------+-----------+
|8        |nad 110%             |     10|
+----------------+---------------------------------+-----------+
Dokazilo: dohodninska odločba ter odločba o otroškem dodatku za v razpisu zahtevano leto.
Za člane družine vlagatelja se po tem pravilniku štejejo:
- oče, mati ali zakonec oziroma oseba, ki živi z enim izmed staršev v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, najmanj eno koledarsko leto pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do občinske štipendije,
- otroci,
- otroci, posvojenci oziroma pastorki, ki so jih vlagateljevi starši dolžni preživljati v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
- stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha oziroma vnuki vlagateljevih staršev, če so jih ti dolžni preživljati po predpisih iz prejšnje alinee,
- otroci oziroma posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
 
b) št. vzdrževanih otrok (predšolski, šolski, študentje, brezposelni) v družini
+-------------------------------------+------------------------+
|Št. otrok              |        Št. točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|1-2 otroka              |            2|
+-------------------------------------+------------------------+
|3-5 otrok              |            4|
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 5 otrok             |            6|
+-------------------------------------+------------------------+
Dokazilo: izjava o številu otrok v družini ter njihovem statusu, potrdilo o družinski skupnosti naslovljenega na ime vlagatelja.
 
c) uspeh v preteklem šolskem letu
+-------------------------------------+------------------------+
|Uspeh                |        Št. točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|zadosten (6)             |            2|
+-------------------------------------+------------------------+
|dober (7)              |            4|
+-------------------------------------+------------------------+
|prav dober (8,9)           |            6|
+-------------------------------------+------------------------+
|odličen (10)             |            8|
+-------------------------------------+------------------------+
Dokazilo: kopija izkaza o uspehu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih.
 
d) priznanja
Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izvenšolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport itd., na naslednji način:
+-------------------------------------+------------------------+
|Doseženo priznanje          |        Št. točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje   |       do 12 točk|
|(ekipno ali posamično), doseženo na |            |
|regijskem, državnem ali mednarodnem |            |
|tekmovanju in primerljivo      |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje  |        do 9 točk|
|(ekipno ali posamično), doseženo na |            |
|regijskem, državnem ali mednarodnem |            |
|tekmovanju in primerljivo      |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje |        do 6 točk|
|(ekipno ali posamično), doseženo na |            |
|regijskem, državnem ali mednarodnem |            |
|tekmovanju              |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|nagrade, priznanja ali drugi javni  |       do 3 točke|
|dosežki in primerljivo        |            |
+-------------------------------------+------------------------+
Dokazilo: Kopija priznanj ali drugo dokazilo o doseženih uspehih.
 
e) oddaljenost dejanskega kraja bivanja (stalno prebivališče, začasno prebivališče, kraj dijaškega oziroma študentskega doma) od kraja izobraževanja
+-------------------------------------+------------------------+
|Razdalja v km (v eno smer)      |        Št. točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|manj kot 10 km            |            3|
+-------------------------------------+------------------------+
|10-30 km               |            6|
+-------------------------------------+------------------------+
|30-50 km               |            9|
+-------------------------------------+------------------------+
|50-100 km              |           15|
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 100 km              |           18|
+-------------------------------------+------------------------+
Dokazilo: Izjava z navedbo dejanskega naslova kraja bivanja ter naslova šole oziroma fakultete.
+-------------------------------------+------------------------+
|Možnost javnega prevoza (avtobus,  |        Št. točk|
|vlak)                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|manj kot 3-krat na dan v eno smer  |            9|
+-------------------------------------+------------------------+
|od 3-krat do 5-krat na dan v eno   |            6|
|smer                 |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|več kot 5-krat na dan v eno smer   |            3|
+-------------------------------------+------------------------+
Dokazilo: Navedba prevoznikov (LPP, Slovenske železnice …).
 
f) letnik
+-------------------------------------+------------------------+
|Letnik                |        Št. točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|1                  |            2|
+-------------------------------------+------------------------+
|2                  |            4|
+-------------------------------------+------------------------+
|3                  |            6|
+-------------------------------------+------------------------+
|4                  |            8|
+-------------------------------------+------------------------+
|5, 6                 |            9|
+-------------------------------------+------------------------+
|absolvent              |           10|
+-------------------------------------+------------------------+
Dokazilo: Potrdilo o vpisu.
 
g) ostale štipendije
+-------------------------------------+------------------------+
|Štipendija              |        Št. točk|
+-------------------------------------+------------------------+
|ne prejema štipendije        |           15|
+-------------------------------------+------------------------+
|prejema eno štipendijo        |            4|
+-------------------------------------+------------------------+
|prejema več štipendij        |            0|
+-------------------------------------+------------------------+
Dokazilo: Izjava vlagatelja.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
14. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku študijskega leta (za dijake do konca avgusta, za študente do konca oktobra), za katerega mu je bila podeljena štipendija, oziroma takoj, ko lahko dobi zahtevana potrdila in dokazila, predložiti štipenditorju:
- potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni oziroma kopijo diplome.
15. člen
V primeru, da se štipendistu štipendija za tekoče študijsko leto ukine, se lahko študent ponovno javi na razpis za štipendijo v naslednjem študijskem letu, če ustreza razpisnim pogojem.
16. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
- po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
- navaja neresnične podatke.
O načinu in rokih vrnitve štipendije se s štipendistom sklene poravnava, če štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
17. člen
Z dnem, ko štipendist preneha izpolnjevati osnovne pogoje iz 4. člena te pogodbe, preneha tudi pravica do štipendije z naslova tega pravilnika. Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje.
18. člen
Štipendistu, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen ali invalidnost) se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračilo štipendije. V izjemnih primerih se lahko tudi odloži vračilo štipendije ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan na predlog komisije za štipendiranje.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-0006/2007
Ivančna Gorica, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti