Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3161.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), stran 8215.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 - ZDru-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
1. člen
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04 in 110/04) se v 2. členu v štirinajsti alinei na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi petnajsta in šestnajsta alinea, ki se glasita:
»- območje, predlagano za Natura območje s strani Evropske komisije, je območje s prednostnim habitatnim tipom ali prednostno vrsto, ki ni s to uredbo določeno kot potencialno Natura območje, in za katero je bil s strani Evropske komisije sprožen dvostranski posvetovalni postopek zaradi primerjave znanstvenih podatkov o tem območju in njegove določitve za Natura območje;
- poselitveno območje s strnjeno pozidavo je območje naselja s strnjeno grajenimi stavbami različnih namembnosti s pripadajočimi površinami, vendar brez zelenih površin in površin, predvidenih za širitev naselja v prostorskih aktih.«.
2. člen
V 7. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na podlagi varstvenih usmeritev se določijo podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve, ki se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in urejanju voda. Podrobnejše varstvene usmeritve se lahko določijo v programu upravljanja iz 12. člena te uredbe oziroma v naravovarstvenih smernicah, kjer se določijo tudi konkretne varstvene usmeritve.«.
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku besedilo »poselitvenih območij« nadomesti z besedilom »delu poselitvenih območij s strnjeno pozidavo«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
4. člen
Naslov 9. člena se spremeni tako, da se glasi: »(cone)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Habitati posameznih rastlinskih in živalskih vrst ter površine habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura območje opredeljeno, se znotraj Natura območja lahko grafično opredelijo kot cone habitatov teh vrst in teh habitatnih tipov (v nadaljnjem besedilu: cone).«.
V drugem odstavku se besedilo »notranjih območij iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedo »con«.
V tretjem odstavku se besedilo »notranjih območij« nadomesti z besedo »con«.
5. člen
V 12. členu se v drugem odstavku za besedo »socio-demografskimi« doda besedilo », kulturnimi«.
V tretjem odstavku se v:
- 1. točki besedilo »notranja območja Natura območij« nadomesti z besedo »cone«,
- 2. točki druga in četrta alinea spremenita tako, da se glasita:
»- ukrepe prilagojene rabe naravnih dobrin, z navedbo načrta rabe naravne dobrine, podrobnejših varstvenih usmeritev, ki se upoštevajo pri pripravi načrta, ter izvajalca tega načrta;
- ukrepe upravljanja voda z navedbo načrta upravljanja voda, podrobnejših varstvenih usmeritev, ki se upoštevajo v načrtu, ter izvajalca tega načrta;«.
6. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(določitev planov, ki niso predmet presoje sprejemljivosti)
(1) Načrti rabe naravnih dobrin in upravljanja voda, ki so skladno s sprejetim programom upravljanja iz 12. člena te uredbe potrebni za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in vrst, zaradi katerih so Natura območja opredeljena, so lahko v postopku preverjanja planov, za katere je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov planov na varstvene cilje Natura območij v skladu s 101.a členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 - ZDru-1), določeni za plane, za katere se presoja sprejemljivosti vplivov planov na Natura območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ne izvaja, ker so neposredno povezani ali potrebni za varstvo Natura območij.
(2) Pripravljavci načrtov rabe naravnih dobrin in upravljanja voda iz prejšnjega odstavka, ki nameravajo uveljavljati status plana, za katerega se presoja sprejemljivosti vplivov plana na Natura območja ne izvaja, morajo obvestilu o nameri izdelave plana priložiti osnutek načrta, ki je pripravljen na podlagi naravovarstvenih smernic.
(3) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, se v mnenju o uvedbi postopka presoje sprejemljivosti planov opredeli do ustreznosti upoštevanja naravovarstvenih smernic v osnutku načrta.«.
7. člen
V 15. členu se v četrtem odstavku za besedo »drugega« črta besedilo », tretjega in četrtega«.
V petem odstavku se besedilo »notranja območja (cone)« nadomesti z besedo »cone«.
8. člen
Za 15. členom se dodajo novo VI.a poglavje in nova 15.a ter 15.b člen, ki se glasijo:
»VI.a OBMOČJE, PREDLAGANO ZA NATURA OBMOČJE S STRANI EVROPSKE KOMISIJE
15.a člen
(določitev območja, predlaganega za Natura območje s strani Evropske komisije)
Območje, predlagano za Natura območje s strani Evropske komisije, določi minister, pristojen za ohranjanje narave, na podlagi sproženega dvostranskega posvetovalnega postopka med Republiko Slovenijo in EU.
15.b člen
(pravila ravnanja za območje, predlagano za Natura območje s strani Evropske komisije)
Za preprečitev slabšanja stanja prednostnih habitatnih tipov in habitatov prednostnih rastlinskih in živalskih vrst ter vznemirjanja, ki bi lahko ogrozilo ohranjanje vrst, zaradi katerih so bila območja predlagana za Natura območja s strani Evropske komisije, se uporabljata prvi in drugi odstavek 15. člena te uredbe.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-69/2007/5
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-2511-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti