Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2959. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov, stran 7522.

Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 7. redni seji dne 31. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja, sejnin, nagrad ter povračila drugih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta, nadzornega odbora ter članov drugih organov, komisij in delovnih skupin imenovanih s sklepom občinskega sveta oziroma župana.
2. člen
(zakonska podlaga)
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91, in Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93 in 18/94 – ZFDO), določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZSPJS), določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZLS) in Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 – v nadaljevanju: Odlok). Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
3. člen
(opredelitev pojma funkcionar)
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČIL, SEJNIN IN NAGRAD OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN DRUGIM ORGANOM
4. člen
(osnove za določitev višine sejnine, nagrade in drugih prejemkov)
Z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06 – v nadaljevanju: Odlok) je za opravljanje funkcije župana v Občini Jesenice, v skladu s kriterijem števila prebivalcev v občini, župan Občine Jesenice uvrščen v 53. plačni razred (IV. skupina občin – občine od 15.001 do 30.000 prebivalcev), kar predstavlja osnovo za obračunavanje sejnin, nagrad in drugih prejemkov drugih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter članov drugih organov, komisij in delovnih skupin imenovanih s sklepom občinskega sveta oziroma župana.
5. člen
(plačilo občinskim funkcionarjem)
Višino in način določanja plače župana in podžupana opredeljuje področna zakonodaja.
Plačni razred podžupana določi župan, v skladu z veljavno zakonodajo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
6. člen
(višina in način določanja sejnine članu občinskega sveta)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Članu občinskega sveta se mesečno obračuna sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer od županove plače za:
– udeležbo na redni ali na izredni seji občinskega sveta, v višini 7,5%,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu), v višini 10%,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta, v višini 3,75%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, v višini 1,875%.
7. člen
(določanje sejnine in nagrade nadzornemu odboru)
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in sicer od županove plače za:
– vodenje seje, v višini 8,00%,
– udeležbo na seji, v višini 6,00%.
8. člen
Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za izvedbo posameznega nadzora na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
Višina nagrade članom nadzornega odbora se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član, v višini 6,0%,
– dva člana, v višini 4,0%,
– trije člani, v višini 3,5%,
– več kot trije člani, v višini 2,5% plače župana.
9. člen
Nagrada predsednika ali člana nadzornega odbora vključuje tudi prisotnost na seji občinskega sveta, če je vabljen na sejo kot poročevalec.
Nagrada predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačuje v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
III. NAGRADE PREDSEDNIKOM IN SEJNINE ČLANOM SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
10. člen
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada mesečna nagrada za opravljeno delo. Znesek mesečne nagrade za predsednika sveta krajevne skupnosti se določi v višini 3,75% plače župana.
Člani svetov krajevnih skupnosti imajo pravico do sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 0,93% plače župana.
IV. NAGRADE IN SEJNINE ČLANOM DRUGIH ORGANOV
11. člen
(določanje višine nagrade oziroma sejnine za druge organe)
Določanje nagrade oziroma sejnine članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom posvetovalnega kolegija župana, članom občinskega štaba civilne zaščite, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, članom uredniškega odbora in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov, in sicer od plače župana za:
– funkcijo predsednika organa, ki ga imenuje občinski svet ali župan v višini 3,75%;
– funkcijo člana posvetovalnega kolegija, ki hkrati opravlja naloge sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, v višini 3,75%;
– oseba, ki vodi posvetovalni kolegij župana, v višini 0,93%;
– za funkcijo člana delovnega telesa občinskega sveta in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine v višini 1,875%.
12. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena pripada poveljniku občinskega štaba civilne zaščite mesečna nagrada v višini 7,5% plače župana.
Ne glede na določilo v prvem odstavku tega člena, pripada osebi, ki vodi občinski štab civilne zaščite sejnina za udeležbo na seji, v višini 3,75% plače župana.
13. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, predsednikom in članom drugih organov, ki so imenovani s sklepom občinskega sveta ali župana se za opravljeno delo izplača sejnina za udeležbo na seji oziroma nagrada, na podlagi sklepa o imenovanju in v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
14. člen
Člani delovnih in projektnih skupin in drugih strokovnih komisij, ki jih imenuje občinski svet, ali v skladu s statutom župan, lahko opravljajo delo brezplačno, ali pa se jim za opravljano delo določi nagrada v obliki sejnine, kar mora biti opredeljeno že v samem sklepu o imenovanju in po določilih, navedenih v 11. členu tega pravilnika.
15. člen
(enkratno nadomestilo članom občinske volilne komisije)
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do enkratnega nadomestila.
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada občinski volilni komisij za prisotnost na sejah nagrada v obliki sejnine in sicer za predsednika in njegovega namestnika v višini 3,75% plače župana, za člane in njegove namestnike pa v višini 1,875% plače župana.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Strošek prevoza se povrne v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku imajo pravico do povračila stroška prenočevanja, ki nastane na službeni poti. Strošek prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
17. člen
Pravice iz tega pravilnika uveljavljajo občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Plače in nagrade se izplačuje mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. delovnega dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v V. poglavju tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po predložitvi zaključenega potnega naloga odredbodajalcu za izplačilo.
Plačila podžupanom, članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Jesenice se izplačujejo mesečno za nazaj, najkasneje do 15. dne v mesecu.
19. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in izplačila na drugih podlagah, se usklajujejo skladno s spremembami vrednosti osnovne plače plačnih razredov določenih s plačno lestvico Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VII. NESORAZMERJA V OSNOVNIH PLAČAH
20. člen
Ne glede na določila 4. člena pravilnika županu od 1. 1. 2007 pripada osnovna plača, ki ustreza višini 50. plačnega razreda. Nastalo nesorazmerje do 53. plačnega razreda, to je v višini štirih plačnih razredov, se odpravi postopoma do decembra 2009, po določbah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, ki določata način prevedbe dosedanje plače župana ter način odprave nesorazmerij v osnovni plači župana.
S 1. 1. 2007 se torej odpravi 25% nastalega nesorazmerja v osnovni plači, decembra 2007 nadaljnjih 25%, decembra 2008 dodatnih 25% in decembra 2009 se nastala nesorazmerja dokončno odpravi. Določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, ki določajo način prevedbe dosedanje plače ter način odprave nesorazmerij v osnovni plači, se morajo upoštevati tudi pri določitvi plače podžupana.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se kot osnova za določitev plače oziroma plačil za opravljane funkcije upošteva osnovna plača župana, ki ustreza 50. plačnemu razredu, povečana za 25% nastalega nesorazmerja, in se do decembra 2009 usklajuje z osnovno plačo župana, skladno določbam prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim navedenim v 3. členu tega pravilnika se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
22. člen
Za neudeležbo in za manj kot 50% časovne prisotnosti na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se sejnine ne izplačujejo.
Določila tega pravilnika, ki opredeljujejo način in višino plače, dela plače in sejnine, ne veljajo za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave in delo opravlja v okviru rednega delovnega časa.
23. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz proračuna občine.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja, predsednika in člana nadzornega odbora, predsednika in člana drugih organov, navedenih v tem pravilniku ter zagotovi, da letno ne presežejo najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
24. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 92/02, 6/05, popr. 27/05 in 39/06).
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu nagrajevanja predsednikov in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 92/02).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim dnem v mesecu po njegovi objavi.
Št. 007-16/2007
Jesenice, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost