Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar, stran 7353.

Na podlagi 10. člena Zakona o medijih (uradno prečiščeno besedilo) (ZMed-UPB1, Uradni list RS, št. 110/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 6. člena Statuta Občne Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 5. redni seji dne 7. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar
1. člen
V Odloku o občinskem glaslu Suhorobar (Uradni list RS, št. 65/04) se spremeni naziv III. poglavja, ki se po novem glasi »UREDNIŠTVO IN PROGRAMSKI SVET.«.
2. člen
Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:
»Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani, lahko pa tudi namestnik odgovornega urednika. Člane uredništva in odgovornega urednika imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Sodražica na predlog župana.
Odgovorni urednik je oseba, zaposlena v upravi Občine Sodražica za nedoločen čas in pristojna za področje družbenih dejavnosti.
V času odsotnosti odgovornega urednika, njegovo delo opravlja namestnik odgovornega urednika, to je oseba, ki nadomešča zaposlenega na področju družbenih dejavnosti oziroma tajnik direktor občinske uprave.«.
3. člen
Spremeni se 10. člen, ki se po novem glasi:
»Programski svet sestavljajo člani iz različnih segmentov družbenega življenja lokalne skupnosti. Imenuje jih občinski svet na predlog župana za obdobje 4 let.
Programski svet oblikuje programsko zasnovo glasila. Sestaja se na sejah, ki jih skliče odgovorni urednik, in sicer dvakrat letno.«.
4. člen
Spremeni se 11. člen, ki se po novem glasi:
»Uredništvo opravlja svoje delo v dogovoru z odgovornim urednikom.«.
5. člen
Spremeni se 12. člen, ki se po novem glasi:
»Odgovorni urednik oziroma njegov namestnik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem člankov o morebitnih spremembah ter o fotografski ali grafični opremi člankov, kontaktiranje z avtorji, priprava tekstov za lektorja, priprava tekstov za tisk, priprava slikovnega materiala, postavitev strani, določitev rokov – oddajanje gradiva, tiskarna, izid glasila, odločanje o objavi spornih člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, celoten pregled nad glasilom, vodenje uredništva, sklicevanje sej programskega sveta, drugo.«.
6. člen
Spremni se 14. člen, ki se po novem glasi:
»Administrativno-tehnično delo za glasilo opravlja občinska uprava, obsega pa: sprejemanje gradiva, prepisovanje tekstov, ki niso v elektronskem zapisu, priprava oglaševalskega materiala, postavitev strani po predlogu urednika (v sodelovanju z oblikovalcem), pošiljanje nenaslovljenih in naslovljenih Suhorobarjev, skrb za izvrševanje nekaterih obveznosti na podlagi zakona o medijih, sodelovanje s Pošto, tiskarno, vračanje dogovorjenega gradiva avtorjem, drugo.«.
7. člen
Spremeni se 16. člen, ki se po novem glasi:
»Vsi člani programskega sveta so za udeležbo na seji plačani po Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članih drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Člani uredništva, razen odgovorni urednik oziroma njegov namestnik, in lektor za opravljeno delo prejmejo honorar, ki ga s Sklepom o višini honorarjev za občinsko glasilo Suhorobar predlaga župan, sprejme pa občinski svet. Honorar se izplača za vsak prispevek, ki je bil dogovorjen z odgovornim urednikom oziroma njegovim namestnikom.
Odgovornemu uredniku oziroma njegovemu namestniku se v mesecu, ko glasilo izide, prizna dodatek za povečan obseg dela.«.
8. člen
Spremeni se 21. člen, tako da se glasi:
Izdajatelj zagotavlja materialne in druge pogoje za redno izhajanje glasila. Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo vsakoletno v proračunu Občine Sodražica, določajo pa se na osnovi finančnega načrta glasila, ki ga za posamično proračunsko leto pripravi odgovorni urednik oziroma njegov namestnik.
9. člen
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 92002-1/04
Sodražica, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.