Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2816. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2007, stran 7224.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odločba US), 32. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter druge alinee drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog župana na 6. redni seji dne 29. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------+--------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |        v €|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta 2007|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI        |      1.896.806|
|    |(70+71+72+73+74)         |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      1.852.271|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |      1.852.271|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   700 Davki na dohodek    |      1.483.308|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   703 Davki na premoženje   |       161.841|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   704 Davki na blago in    |       207.122|
|    |storitve             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|71   | NEDAVČNI PRIHODKI        |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   710 Udeležbe na dobičku in |          0|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   711 Takse in pristojbine  |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   712 Denarne kazni      |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   713 Prihodki od prodaje   |          0|
|    |blaga in storitev        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   714 Drugi nedavčni prihodki |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   720 Prihodki od prodaje   |          0|
|    |osnovnih sredstev        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   721 Prihodki od prodaje   |          0|
|    |zalog              |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   722 Prihodki od prodaje   |          0|
|    |zemljišč in neopredmetenih    |          |
|    |dolgoročnih  sredstev      |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   730 Prejete donacije iz   |          0|
|    |domačih virov          |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |       44.535|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   740 Transferni prihodki iz |       44.535|
|    |drugih javnofinančnih institucij |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |                 |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |      1.896.806|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |       753.898|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   400 Plače in drugi izdatki |       103.774|
|    |zaposlenim            |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   401 Prispevki delodajalcev |       14.960|
|    |za socialno varnost       |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   402 Izdatki za blago in   |       597.228|
|    |storitve             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   409 Rezerve         |       37.936|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |       547.297|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   410 Subvencije       |       16.000|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   411 Transferi posameznikom |       438.195|
|    |in gospodinjstvom        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   412 Transferi neprofitnim  |       88.102|
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   413 Drugi tekoči domači   |        5.000|
|    |transferi            |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |       576.937|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   420 Nakup in gradnja    |       576.937|
|    |osnovnih sredstev        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |       18.674|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |  431 Investic. transferi   |       16.874|
|    |pravnim in fiz. os., ki niso   |          |
|    |prorač. upor.          |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |  432 Investic. transferi   |        1.800|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |                 |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |          0|
|    |II.)               |          |
|    |   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |                 |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |          |
|    |NALOŽB              |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta 2007|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |          0|
|    |POSOJIL             |          |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   750 Prejeta vračila danih  |          0|
|    |posojil             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          0|
|    |(440+441+442+443)        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   441 Povečanje kapitalskih  |          0|
|    |deležev in naložb        |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |                 |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |          |
|    |IN                |          0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV.-V.)             |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |                 |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA      |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta 2007|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   500 Domače zadolževanje   |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)   |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |          0|
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |   550 Odplačila domačega   |          0|
|    |dolga              |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |          |
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH       |          0|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |          0|
|    |VIII.)              |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-  |          0|
|    |IX) =-III.            |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |          |
|    |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA    |          |
+-------+---------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1).
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Med izvrševanjem proračuna Občine Šmarješke Toplice se lahko odpre nov konto, oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča za obdobje januar–september v oktobru in za obdobje januar–december po zaključku poslovnega leta 2007.
Župan Občine Šmarješke Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 10% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
7. člen
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo na način, določen s statutom občine, in sicer za:
– pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom; sem sodijo tudi: epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
– zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– kritje proračunskega primanjkljaja.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini do 1,5% prejemkov sprejetega proračuna. Obvezna proračunska rezerva v letu 2007 se oblikuje v višini 28.452,00 €.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 50% oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad to vrednostjo odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Splošna proračunska rezervacija se v letu 2007 določi v višini 9.484,00 €.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina Šmarješke Toplice se za proračunsko obdobje 2007 ne zadolži.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva le po predhodno pridobljenem soglasju občine. O dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev javnim podjetjem in javnim zavodom odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene za katere so odobrena.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občinske uprave, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarješke Toplice v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
14. člen
Splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.
Št. 410-1/2007
Šmarješke Toplice, dne 29. maja 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.