Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2801. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, stran 7176.

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 6. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B in 114/06 – ZUE) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
1. člen
(1) Besedilo 1. do 8. točke prvega odstavka 5. člena Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 126/04, 137/06; v nadaljevanju: Sklep) se nadomesti z besedilom:
»1. IS/2a – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
2. IS/2b – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente denarnega trga prvovrstnih izdajateljev,
3. IS/2c – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v investicijske kupone in delnice odprtih skladov,
4. IS/2č – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne instrumente,
5. IS/2d – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga,
6. IS/2e – Prikaz strukture naložb indeksnega investicijskega sklada,
7. IS/2f – Prikaz naložb in spremembe naložb investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov,
8. IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z dopolnilnimi podatki.«.
(2) V tretjem odstavku 5. člena Sklepa se za besedilom »v prilogi 3« doda besedilo »in prilogi 4«.
2. člen
(1) V 1. točki tretjega odstavka 6. člena Sklepa se znesek »20,000.000 SIT« nadomesti z zneskom »100.000 eurov«.
(2) V 2. točki tretjega odstavka 6. člena Sklepa se besedilo »dodatnih likvidnih« nadomesti z besedo »denarnih«.
3. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena Sklepa se za oznako »VS/VEP« doda besedilo »(z izjemo podatka o številu enot premoženja v obtoku na predhodni obračunski dan)«.
(2) V 8. členu Sklepa se besedilo tretjega odstavka nadomesti z besedilom:
»Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov, lahko pri javnem objavljanju podatkov iz obrazca VS/VEP obrazec priredi tako, da vsebuje podatke za več vzajemnih skladov.«.
(3) V 8. členu Sklepa se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Družba za upravljanje mora podatek o vrednosti enote premoženja iz obrazca VS/VEP objaviti v eurih najmanj na dve decimalni mesti natančno.«.
4. člen
(1) V naslovu 11. člena Sklepa se besedilo »Izračun in javna objava« nadomesti z besedo »Preračun«.
(2) Besedilo drugega odstavka 11. člena Sklepa se črta.
5. člen
12. člen Sklepa se črta.
6. člen
Besedilo priloge 1 Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/VEP
(1) Zgornji del obrazca VS/VEP – Poročilo o vrednosti in spremembi vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunski dan se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
– prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
– druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
– tretja vrstica: ime vzajemnega sklada;
– zadnja vrstica: obračunski dan po stanju na katerega je VEP izračunan (dd/mm/llll).
(2) V vrstice preglednice se vpisujejo podatki na naslednji način:
1. VEP po stanju na obračunski dan (v eurih na štiri decimalna mesta);
2. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP prejšnjega obračunskega dne) * 100 – 100;
3. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP na zadnji obračunski dan preteklega koledarskega leta) * 100 – 100;
4. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 12 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
5. sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 36 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
6. najvišji vstopni stroški, ki se zaračunavajo ob nakupu investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska vplačil investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
7. najvišji izstopni stroški, ki se zaračunavajo ob prodaji investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska izplačil investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
8. število enot vzajemnega sklada v obtoku po stanju na predhodni obračunski dan.
(3) Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe, ki je pooblaščena za poročanje pri družbi za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.
(4) Pod podatke iz prejšnjega odstavka se v vrstico »Skrbnik potrdil:« vpisuje datum (dd/mm/llll) in ura (ura:min), ko je skrbnik, ki za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve, potrdil točnost podatkov iz drugega odstavka teh navodil.«.
7. člen
(1) V prilogi 2 Sklepa se v četrtem odstavku besedilo »začetka tekočega« nadomesti z besedilom »zadnjega obračunskega dne preteklega« in na koncu besedila tega odstavka doda besedilo:
»Družba za upravljanje ne sme navajati donosnosti za obodbja krajša od navedenih. Družba za upravljanje lahko v primeru vzajemnega sklada, ki je skladno s pravili upravljanja vlagateljem izplačal del svojih prihodkov (dobička), navede tudi podatek o kumulativni donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada, ki vključuje tudi izplačane dele prihodkov (dobička) vzajemnega sklada. V slednjem primeru mora biti ob podatku o donosnosti navedena opomba, ki bo vlagatelja na to izrecno opozorila.«.
(2) V prilogi 2 Sklepa se v petem odstavku beseda »tri« nadomesti z besedo »štiri«, beseda »maja« z besedo »junija«, beseda »oznako« z besedo »ime«, za besedo »potrebno« pa se doda besedilo »v tabeli na vidnem mestu«. V zadnjem stavku petega odstavka se število »9« nadomesti s številom »10«.
8. člen
Besedilo priloge 3 Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IS/2a, IS/2b, IS/2c, IS/2č, IS/2d, IS/2e in IS/2f
(1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
– prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
– druga vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske družbe;
– zadnja vrstica: pri obrazcih IS/2a, IS/2b, IS/2c, IS/2d in IS/2f obdobje (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto), pri obrazcih IS/2č in IS/2e pa dan, mesec in leto, za katerega veljajo podatki iz preglednice.
(2) V posamezne obrazce se vnašajo naslednji podatki:
– IS/2a: vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
– IS/2b: instrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev;
– IS/2c: investicijski kuponi in delnice odprtih investicijskih skladov;
– IS/2č: izvedeni finančni instrumenti;
– IS/2d: drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga;
– IS/2e: naložbe indeksnega investicijskega sklada;
– IS/2f: naložbe investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov in denarnih trgov.
(3) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/2a – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se vpisujejo naslednji podatki o posamezni naložbi investicijskega sklada:
– 2. stolpec: naziv izdajatelja vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga;
– 3. stolpec: država izdajatelja vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga;
– 4. stolpec: oznaka izdajatelja vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga; za označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
– 5. stolpec: oznaka trga vrednostnih papirjev in segmenta trga vrednostnih papirjev, na katerem je investicijski sklad trgoval z navedenim vrednostnim papirjem oziroma instrumentom denarnega trga; za označevanje trgov oziroma segmentov trgov vrednostnih papirjev se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator trga vrednostnih papirjev oziroma druga pooblaščena organizacija;
– 6. stolpec: oznaka vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (oznaka naložbe); za označevanje vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator tega trga;
– 7. stolpec: celotna količina (seštevek) nakupov vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga v obdobju;
– 8. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti (v eurih);
– 9. stolpec: celotna količina (seštevek) prodaj vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga v obdobju;
– 10. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti (v eurih);
– 11. stolpec: celotna količina (seštevek) vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga, ki je zapadla v obdobju, za katerega se sestavlja poročilo, in ki je ni več med naložbami investicijskega sklada;
– 12. stolpec: seštevek zapadlih vrednosti (v eurih);
– 13. stolpec: skupna količina naložb investicijskega sklada v posamezen vrednostni papir oziroma instrument denarnega trga (v lotih oziroma ustreznih enotah) na zadnji dan obdobja;
– 14. stolpec: skupna vrednost naložb investicijskega sklada v posamezen vrednostni papir oziroma instrument denarnega trga (v eurih) na zadnji dan obdobja;
– 15. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v vrednostni papir oziroma instrument denarnega trga v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada;
– 16. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na vrsto naložbe oziroma ne glede na preglednico, v kateri se prikazuje posamezna naložba v izdajatelja) v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
V vrstice A, B, C, Č in D preglednice se vnesejo seštevki vrednosti, vpisani v 8., 10., 12. in 14. stolpcu oziroma v 15. stolpcu delež vrednosti (v odstotku na dve decimalni mesti natančno) posamezne skupine naložb iz točk A, B, C, Č in D preglednice v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada; v 16. stolpcu polja v teh vrsticah preglednice ostanejo prazna.
(4) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/2b – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente denarnega trga prvovrstnih izdajateljev se vpisujejo naslednji podatki o posamezni naložbi investicijskega sklada:
– 2. stolpec: naziv izdajatelja instrumenta denarnega trga;
– 3. stolpec: država sedeža izdajatelja instrumenta denarnega trga;
– 4. stolpec: oznaka izdajatelja instrumenta denarnega trga; za označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
– 5. stolpec: oznaka denarnega trga in segmenta denarnega trga, na katerem je investicijski sklad trgoval z navedenim instrumentom denarnega trga; za označevanje trgov oziroma segmentov denarnih trgov se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
– 6. stolpec: oznaka instrumenta denarnega trga; za označevanje instrumentov denarnega trga se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
– 7. stolpec: celotna količina (seštevek) nakupov enot instrumenta denarnega trga v obdobju;
– 8. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti (v eurih);
– 9. stolpec: celotna količina (seštevek) prodaj enot instrumenta denarnega trga v obdobju;
– 10. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti (v eurih);
– 11. stolpec: celotna količina (seštevek) instrumenta denarnega trga, ki je zapadla v obdobju, za katerega se sestavlja poročilo, in ki je ni več med naložbami investicijskega sklada;
– 12. stolpec: seštevek zapadlih vrednosti (v eurih);
– 13. stolpec: skupna količina naložb investicijskega sklada v posamezen instrument denarnega trga (v enotah) na zadnji dan obdobja;
– 14. stolpec: skupna vrednost naložb investicijskega sklada v posamezen instrument denarnega trga (v eurih) na zadnji dan obdobja;
– 15. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v instrument denarnega trga v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada;
– 16. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na vrsto naložbe oziroma na preglednico, v kateri se prikazuje posamezna naložba v izdajatelja) v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
– v vrstice A, B, C, Č in D preglednice se vnesejo seštevki vrednosti, vpisanih v 8., 10., 12. in 14. stolpcu, oziroma v 15. stolpcu delež vrednosti (v odstotku na dve decimalni mesti natančno) posamezne skupine naložb iz točk A, B, C, Č in D preglednice v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada; v 16. stolpcu polja v teh vrsticah ostanejo prazna.
(5) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/2c – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v investicijske kupone in delnice odprtih investicijskih skladov se vpisujejo naslednji podatki:
– 2. stolpec: naziv vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe, v katerih investicijske kupone in delnice so naložena sredstva investicijskega sklada;
– 3. stolpec: država sedeža vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe, v katerih investicijske kupone in delnice so naložena sredstva investicijskega sklada;
– 4. stolpec: oznaka izdajatelja vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe; za označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
– 5. stolpec: če se z investicijskim kuponom oziroma delnico investicijskega sklada trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, oznaka trga vrednostnih papirjev in segmenta trga vrednostnih papirjev, na katerem je investicijski sklad trgoval z navedenim investicijskim kuponom oziroma delnico; za označevanje trgov oziroma segmentov trgov vrednostnih papirjev se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator trga vrednostnih papirjev oziroma druga pooblaščena organizacija;
– 6. stolpec: oznaka vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe, v katerih investicijske kupone oziroma delnice so naložena sredstva investicijskega sklada; za označevanje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator tega trga ali druga pooblaščena organizacija, sicer se uporabljajo oznake, ki jih je določila druga pooblaščena organizacija;
– 7. stolpec: celotna količina (seštevek) nakupov enot premoženja oziroma delnic posameznega investicijskega sklada, v katere so bila naložena sredstva investicijskega sklada v obdobju;
– 8. stolpec: seštevek nabavnih vrednosti (v eurih);
– 9. stolpec: celotna količina (seštevek) prodaj investicijskih kuponov oziroma delnic posameznega investicijskega sklada, v katere so bila naložena sredstva investicijskega sklada v obdobju;
– 10. stolpec: seštevek prodajnih vrednosti (v eurih);
– 11. stolpec: skupna količina naložb investicijskega sklada v investicijske kupone oziroma delnice posameznega investicijskega sklada na zadnji dan obdobja;
– 12. stolpec: skupna vrednost naložb investicijskega sklada v investicijske kupone oziroma delnice posameznega investicijskega sklada (v eurih) na zadnji dan obdobja;
– 13. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe v investicijske kupone oziroma delnice investicijskega sklada v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
– 14. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na vrsto naložbe oziroma ne glede na preglednico, v kateri se prikazuje posamezna naložba v izdajatelja) v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
V vrsticah A, A.1, A.2, B, B.1., B.2., C, Č in D preglednice se vnesejo seštevki vrednosti, vpisanih v 8., 10. in 12. stolpcu, oziroma v 13. stolpcu delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno) vrednosti posamezne skupine naložb iz točk A, A.1, A.2, B, B.1., B.2., C, Č in D preglednice v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada; v 14. stolpcu polja v teh vrsticah ostanejo prazna; oznake UCITS in NE-UCITS v vrsticah pomenijo investicijske sklade, katerih poslovanje je v skladu z Direktivo o investicijskih skladih (UCITS) iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU-1, oziroma investicijske sklade, katerih poslovanje ni v skladu z navedeno Direktivo o investicijskih skladih (NE-UCITS).
(6) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/2č Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne instrumente se vpisujejo naslednji podatki:
– 2. stolpec: naziv izdajatelja izvedenega finančnega instrumenta; v vrstice stolpca 2 se zaporedoma vpisujejo izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov; v posamezni vrstici tega stolpca se pri posameznem izdajatelju izvedenega finančnega instrumenta upoštevajo vsi izvedeni finančni instrumenti tega izdajatelja finančnega instrumenta, ki imajo za osnovo isti osnovni instrument posameznega izdajatelja osnovnega instrumenta;
– 3. stolpec: država izdajatelja izvedenega finančnega instrumenta;
– 4. stolpec: oznaka izdajatelja izvedenega finančnega instrumenta; za označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
– 5. stolpec: oznaka trga in segmenta trga, na katerem se trguje z navedenim izvedenim finančnim instrumentom; za označevanje trgov oziroma segmentov trgov se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator trga oziroma druga pooblaščena organizacija;
– 6. stolpec: oznaka izvedenega finančnega instrumenta; za označevanje izvedenih finančnih instrumentov se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator tega trga;
– 7. stolpec: skupna količina izvedenih finančnih instrumentov z isto osnovo (z istim osnovnim instrumentom) pri posameznem izdajatelju izvedenih finančnih instrumentov (v lotih oziroma ustreznih enotah) na zadnji dan obdobja;
– 8. stolpec: skupna vrednost izvedenih finančnih instrumentov z isto osnovo (z istim osnovnim instrumentom) pri posameznem izdajatelju izvedenih finančnih instrumentov (v eurih) na zadnji dan obdobja;
– 9. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja skupna vrednost izvedenih finančnih instrumentov z isto osnovo (z istim osnovnim instrumentom) pri posameznem izdajatelju izvedenih finančnih instrumentov v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada;
– 10. stolpec: oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta; za označevanje izdajatelja se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija;
– 11. stolpec: oznaka osnovnega instrumenta; za označevanje osnovnih instrumentov se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator tega trga oziroma druga pooblaščena organizacija;
– 12. stolpec: razlika med vrednostjo dolgih (nakupnih, imetniških) in kratkih (prodajnih, dolgovanih) izpostavljenosti v tem osnovnem instrumentu do izdajatelja osnovnega instrumenta na zadnji dan obdobja v eurih);
– 13. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost vseh naložb investicijskega sklada v finančne instrumente posameznega izdajatelja (v izračun tega odstotka so vključene vse naložbe investicijskega sklada v posameznega izdajatelja ne glede na vrsto naložbe oziroma na preglednico, v kateri se prikazuje posamezna naložba v izdajatelja) v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
V vrstice A, B, C, Č in D preglednice se vnesejo seštevki vrednosti, vpisani v 8. stolpcu, oziroma v 9. stolpcu delež vrednosti (v odstotku na dve decimalni mesti natančno) posamezne skupine naložb iz točk A, B, C, Č in D preglednice v vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
(7) V posamezne stolpce preglednice obrazca IS/2d – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga se vpisujejo podatki o posamezni naložbi investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga na enak način kot v preglednico obrazca IS/2a, pri čemer 5. stolpec (OZNAKA TRGA) ostane prazen, medtem ko se v 6. stolpec vpiše oznaka vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga; za označevanje vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga se uporabljajo oznake, ki jih je določila pooblaščena organizacija.
(8) Preglednico obrazca IS/2e – Prikaz naložb indeksnega investicijskega sklada izpolnjujejo družbe za upravljanje samo za investicijski sklad, katerega edini cilj naložbene politike, izrecno naveden v pravilih upravljanja oziroma statutu in prospektu investicijskega sklada, je natančno posnemanje sestave določenega priznanega indeksa (v nadaljnjem besedilu indeksni investicijski sklad). V posamezne stolpce preglednice obrazca se vpisujejo naslednji podatki o posamezni naložbi indeksnega investicijskega sklada:
– 2. stolpec: naziv izdajatelja vrednostnega papirja oziroma druge naložbe indeksnega investicijskega sklada, ki spada med finančne instrumente, ki sestavljajo košarico finančnih instrumentov v priznanem indeksu (vnesejo se samo naložbe indeksnega investicijskega sklada, ki so zajete tudi v indeksu);
– 3. stolpec: oznaka naložbe (vrednostnega papirja itd.); za označevanje naložb se uporabljajo oznake, ki jih je določil organizator trga oziroma druga pooblaščena organizacija;
– 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja vrednost posamezne naložbe indeksnega investicijskega sklada v vrednosti vseh sredstev indeksnega investicijskega sklada;
– 5. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno), ki ga predstavlja posamezen finančni instrument oziroma posamezna naložba indeksnega investicijskega sklada v košarici finančnih instrumentov priznanega indeksa naložb;
– 6. stolpec: odstopanje (izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno) deleža vrednosti posamezne naložbe indeksnega investicijskega sklada v vrednosti vseh sredstev indeksnega investicijskega sklada od deleža, ki ga ta finančni instrument predstavlja v košarici finančnih instrumentov priznanega indeksa naložb; delež se izračuna po naslednji enačbi:
             vrednost v stolpcu 4
  odstopanje = -------------------------------- * 100 – 100
             vrednost v stolpcu 5
V vrstici SKUPAJ preglednice se v 3. stolpcu preglednice vnese ime priznanega indeksa, katerega posnemanje je cilj naložbene politike indeksnega investicijskega sklada, v 4. stolpcu pa skupni delež vrednosti naložb indeksnega investicijskega sklada v finančne instrumente, ki sestavljajo košarico finančnih instrumentov v priznanem indeksu, v vseh sredstvih indeksnega investicijskega sklada.
(9) Preglednica obrazca IS/2f – Prikaz naložb in spremembe naložb investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov, se izpolni na naslednji način:
– 2. in 3. stolpec: za posamezne vrste naložb enako, kot je za ustrezne stolpce določeno v tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku tega navodila;
– 4., 5., 6. in 7. stolpec: za posamezen posel z enakimi podatki, kot je za ustrezne stolpce določeno v tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku tega navodila;
– 8. stolpec: datum sklenitve posla o nakupu oziroma prodaji posamezne naložbe investicijskega sklada;
– 9. stolpec: nasprotna stranka, s katero je bil posel sklenjen;
– 10. stolpec: navedba načina plačila, in sicer kadar se plačilo izvrši v denarju, navedba oznake denar, oziroma kadar se plačilo izvrši v drugih vrstah naložb (menjava) navedba vrste in količine teh naložb (oznaka vrednostnega papirja in v oklepaju navedba števila lotov);
– 11. stolpec: navedba roka (v dnevih) za izpolnitev plačila iz 10. stolpca;
– 12. stolpec: navedba vrste posla (npr. sveženj, primarna izdaja, posel mimo organiziranega trga).
(10) Vsaka stran obrazca vsebuje 25 vrstic s podatki. Če ima investicijski sklad svoja sredstva naložena v več različnih naložb oziroma v skupin naložb, za katere se izpolnjujejo posamezni obrazci, kot jih je mogoče skupaj s seštevki zapisati na eno stran obrazca oziroma je družba za upravljanje za njegov račun sklenila več poslov (obrazec IS/2g), se poročilo izpolni na ustreznem številu strani obrazca tako, da se posamezne vrstice na prvi dodatni strani obrazca v 1. stolpcu oštevilčijo od 26 do 50, na drugi od 51 do 75 in tako dalje.
(11) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta tudi kraj in datum, ko je bil obrazec izpolnjen.«.
9. člen
Besedilo priloge 4 Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/M-BS
(1) Zgornji del obrazca IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z dopolnilnimi podatki se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
– prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
– druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
– tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske družbe;
– zadnja vrstica: dan, mesec in leto, za katera veljajo podatki iz preglednice.
(2) Preglednice A1., A2. in A3. se izpolnijo za posamezni vzajemni sklad, preglednice B1., B2. in B3. pa za posamezno investicijsko družbo.
(3) V posamezne stolpce preglednice A1. Postavke iz bilance stanja za vzajemni sklad in preglednice B1. Postavke iz bilance stanja za investicijsko družbo, se vpisujejo podatki za posamezni investicijski sklad, na naslednji način:
– 3 Vrednost v eurih: podatki (v eurih) o vrednosti posamezne vrste sredstev oziroma obveznosti iz drugega stolpca, po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan, na katerega se nanaša poročilo. V preglednici se izkazujejo končni podatki na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan, to so podatki po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada po VEP po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan.
– 4 Delež v odstotkih: deleži posamezne vrste sredstev oziroma obveznosti v vseh sredstvih oziroma obveznostih investicijskega sklada na dve decimalni mesti natančno.
(4) V preglednico A2. Število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada se vpisujejo podatki o številu imetnikov po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan. Upošteva se podatek o številu imetnikov po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev investitorjev v enote premoženja vzajemnega sklada po VEP po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan. V preglednico B2. Število lastnikov delnic investicijske družbe se vpisujejo podatki po stanju na zadnji dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan, za katerega veljajo podatki iz preglednice.
(5) V preglednico A3. Drugi podatki za vzajemni sklad, se v posamezne vrstice vpisujejo naslednji podatki vzajemnega sklada:
– 1. vsota vrednosti vseh vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, zmanjšana za vstopne stroške (v eurih);
– 2. vsota vrednosti vseh izplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, skupaj z izstopnimi stroški (v eurih);
– 3. vrednost neto vplačil v vzajemni sklad v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, izračunana kot razlika med vsoto vrednosti vseh vplačil investicijskih kuponov v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju (zmanjšanih za vstopne stroške) in vsoto vrednosti vseh izplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju (skupaj z izstopnimi stroški) v eurih; (s pozitivnim predznakom za pozitivno vrednost in negativnim predznakom za negativno vrednost neto vplačil);
– 4. višina izplačanega čistega dobička na enoto premoženja vzajemnega sklada, če je bilo izplačilo opravljeno v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, na katerega se nanaša poročilo (v eurih); v dodatni stolpec te vrstice se vnese tudi datum izplačila dobička imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
– 5. čista vrednost sredstev vzajemnega sklada (po konverziji), ki se ugotovi tako, da se od vrednosti vseh sredstev, izkazanih v preglednici A1. postavka I. Skupaj sredstva, odšteje vrednost obveznosti izkazanih v postavkah II.1. Poslovne obveznosti, II.2. Finančne obveznosti in II.3. Pasivne časovne razmejitve;
– 6. odstotek posojenih sredstev (vrednostnih papirjev) glede na celotno vrednost sredstev na obračunski dan na dve decimalni mesti natančno.
(6) V preglednico B2. Število lastnikov delnic investicijske družbe se vpisujejo podatki o številu lastnikov delnic investicijske družbe na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan.
(7) V preglednico B3. Drugi podatki za investicijsko družbo se v posamezne vrstice vpisujejo naslednji podatki investicijske družbe:
– 1. knjigovodska vrednost delnice (KVD) investicijske družbe (v eurih) po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan, ki se izračunava po naslednji enačbi:
        sredstva – obveznosti
  KVD = -----------------------------
         število delnic
– 2. skupno število vseh izdanih delnic investicijske družbe po stanju na zadnji dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan;
– 3. število na novo vplačanih delnic investicijske družbe v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju;
– 4. število na novo izdanih delnic investicijske družbe v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju;
– 5. število na novo pridobljenih lastnih delnic investicijske družbe v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju;
– 6. število umaknjenih lastnih delnic investicijske družbe v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju;
– 7. višina osnovnega kapitala investicijske družbe, vpisanega v sodni register (v eurih), po stanju na zadnji dan v mesecu oziroma na zahtevan obračunski dan;
– 8. višina izplačanega čistega dobička (dividende) na delnico investicijske družbe (v eurih), če je bilo izplačilo opravljeno v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, na katerega se nanaša poročilo; v dodatni stolpec te vrstice se vnese tudi datum izplačila dobička delničarjem investicijske družbe;
– 9. čista vrednost sredstev investicijske družbe, ki se ugotovi tako, da se od vrednosti vseh sredstev, izkazanih v preglednici B1. postavka I. Skupaj sredstva, odšteje vrednost obveznosti, izkazanih v postavkah II.1. Poslovne obveznosti, II.2. Finančne obveznosti in II.3. Pasivne časovne razmejitve;
– 10. odstotek posojenih sredstev (vrednostnih papirjev) glede na celotno vrednost sredstev na obračunski dan na dve decimalni mesti natančno.
(8) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je bil obrazec izpolnjen.«.
10. člen
Besedilo priloge 5 Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/K-IPI
(1) Zgornji del obrazca IS/K-IPI – Izkaz poslovnega izida investicijskega sklada se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
– prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
– druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
– tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske družbe;
– zadnja vrstica: obdobje, na katerega se podatki iz preglednice nanašajo (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto).
(2) Podatki vneseni v preglednico pod stolpec 3, so podatki (v eurih) od pričetka koledarskega leta do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se nanaša poročilo.
(3) Podatki od vrstice A 1. do A 7. v stolpcu 4, so podatki (v odstotkih) o deležu posameznih vrst prihodkov v vseh prihodkih investicijskega sklada. Podatki od vrstice B 1. do B 16. so podatki (v odstotkih) o deležu posameznih vrst odhodkov v vseh odhodkih investicijskega sklada.
(4) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je bil obrazec izpolnjen.«.
11. člen
V drugi alinei drugega odstavka in prvi alinei tretjega odstavka priloge 7 Sklepa se beseda »tolarjih« nadomesti z besedo »eurih«.
12. člen
(1) Obrazci VS/VEP, IS/K-IPI, DPV/K, IS/M-2a, IS/M-2b, IS/M-2c, IS/M-2č, IS/M-2d, IS/M-2e, IS/M-2f, IS/L-1 in IS/M-BS iz Sklepa se nadomestijo z novimi obrazci VS/VEP, IS/K-IPI, DPV/K, IS/2a, IS/2b, IS/2c, IS/2č, IS/2d, IS/2e, IS/2f, IS/L-1 in IS/M-BS, ki so v prilogi tega sklepa.
(2) Obrazec IS/M-2g se preneha uporabljati.
13. člen
Družbe za upravljanje poročajo Agenciji za trg vrednostnih papirjev podatke na obrazcih iz Sklepa do vključno 29. 6. 2007, po tem datumu pa poročajo na novih obrazcih iz prvega odstavka 12. člena tega sklepa.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 238-2/5-6/2007
Ljubljana, dne 23. maja 2007
EVA 2007-1611-0103
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.