Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2800. Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov, stran 7171.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B in 114/06 – ZUE) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov
1. člen
Ta sklep določa način in pogoje za trženje in oglaševanje investicijskih skladov v Republiki Sloveniji ter podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe iz 9. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju ZISDU-1).
2. člen
(1) Za trženje investicijskih skladov se štejejo vsi stiki z vlagatelji in potencialnimi vlagatelji v investicijske sklade, katerih namen je prispevati k pridobivanju novih vplačil za investicijske kupone vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb v prvi prodaji teh delnic.
(2) Za oglaševanje investicijskih skladov se štejejo vsa sporočila, ki so z uporabo tiskanih in elektronskih medijev naslovljena na vlagatelje in potencialne vlagatelje v investicijske sklade, katerih namen je prispevati k pridobivanju novih vplačil za investicijske kupone vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb.
3. člen
(1) Izplačila enot premoženja ter drugih terjatev iz naslova enot premoženja investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v drugi državi članici Evropske unije, ki se na podlagi ZISDU-1 tržijo na območju Republike Slovenije, lahko potekajo samo preko ene ali več bank s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, oziroma podružnic bank iz držav članic Evropske unije, ustanovljenih na območju Republike Slovenije v skladu s predpisi o bančništvu.
(2) Vplačila in izplačila enot premoženja ter drugih terjatev iz naslova enot premoženja investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v tuji državi, ki se na podlagi ZISDU-1 tržijo na območju Republike Slovenije, lahko potekajo samo preko ene ali več bank oziroma podružnic iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Za osebe, ki tržijo in oglašujejo investicijske sklade, veljajo določbe ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov, določbe drugih predpisov, ki se nanašajo na varstvo vlagateljev oziroma potrošnikov, ter določbe predpisov, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje pranja denarja.
5. člen
(1) Kadar družba za upravljanje oglašuje izključno storitev upravljanja investicijskih skladov, v oglasu ni potrebno navajati posebnih opozoril vlagateljem.
(2) Pri trženju posameznih investicijskih skladov se lahko uporabljajo prospekt investicijskega sklada, izvleček prospekta investicijskega sklada, revidirano letno poročilo investicijskega sklada, polletno poročilo investicijskega sklada in njuna povzetka, mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada in mesečno poročilo o gibanju tržne cene delnice investicijske družbe ter vrsti in sestavi naložb investicijske družbe. Navedeni dokumenti in poročila morajo biti uporabljeni v celotni vsebini, kot je določena s predpisi na podlagi ZISDU-1.
(3) Pri trženju posameznih investicijskih skladov se lahko poleg gradiv iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi gradiva in oglasi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. vsebovati morajo navedbo firme in sedeža družbe za upravljanje ter navedbo imena oziroma firme investicijskega sklada, na katerega se nanašajo;
2. vsebovati morajo navedbo osebe, ki gradivo uporablja za trženje oziroma je naročila objavo oglasa, če to ni družba za upravljanje;
3. vsebina gradiva oziroma oglasa ne sme biti v nasprotju z vsebino prospekta investicijskega sklada;
4. vsebovati morajo izrecno opozorilo vlagateljem o pravici zahtevati brezplačen izvod izvlečka prospekta investicijskega sklada in prospekta investicijskega sklada ter izvod zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila investicijskega sklada ter informacijo o mestu in času, kjer so ti dokumenti vlagatelju na voljo;
5. če gradivo oziroma oglas vsebuje podatek o pretekli donosnosti naložbe v enote oziroma delnice investicijskega sklada, morata biti vsebina informacije in njen prikaz izbrana tako, da informacija za vlagatelja ni zavajujoča in da daje pošteno sliko o uspešnosti poslovanja investicijskega sklada;
6. če gradivo vsebuje izjavo o pristopu k pravilom vzajemnega sklada iz 131. člena ZISDU-1, mora vsebovati tudi izvleček prospekta vzajemnega sklada.
6. člen
Gradivo oziroma oglas iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa, ki vsebuje podatek o pretekli donosnosti naložbe v enote oziroma delnice investicijskega sklada se šteje za zavajujoč, če:
– družba za upravljanje za izračun pretekle donosnosti ne uporabi uradnih podatkov o vrednosti enote premoženja oziroma knjigovodski oziroma tržni ceni delnice investicijskega sklada;
– družba za upravljanje v gradivu oziroma oglasu, upoštevaje uporabljeni medij sporočanja ter ciljno publiko, ob podatku o pretekli donosnosti naložbe ne navede jasno izraženega oziroma na vidnem mestu čitljivo zapisanega opozorila, da pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti;
– družba za upravljanje ob podatku o pretekli donosnosti naložbe ne navede podatka o naravi tveganosti investicijskega sklada;
– družba za upravljanje ob podatku o pretekli donosnosti naložbe ne navede hkrati podatkov o najvišjih vstopnih in izstopnih stroških vzajemnega sklada oziroma stroških, ki bremenijo kupca ob vpisu delnic investicijske družbe, ter opozorila, da navedeni stroški zmanjšujejo prikazani donos;
– družba za upravljanje podatek o pretekli donosnosti investicijskega sklada ne navede za določeno standardizirano časovno obdobje, ki ne sme biti krajše od 6 mesecev;
– družba za upravljanje podatek o pretekli donosnosti objavlja na način, ki v veliki meri temelji na podatku o pretekli donosnosti, pri čemer se še posebej poudarjajo besedne zveze: donos, donosnost, rast, dvig ali njihove izpeljanke, ali pa, ko se grafično ali kako drugače poudarja podatek o pretekli donosnosti glede na druge podatke.
7. člen
(1) Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da je mesto, kjer lahko vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu oziroma poda zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti enot investicijskega sklada (v nadaljevanju vpisno mesto), ustrezno tehnično, organizacijsko in kadrovsko opremljeno tako, da trženje poteka v skladu z določbami ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi, ki se nanašajo na varstvo vlagateljev oziroma potrošnikov.
(2) Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da so vse osebe, ki izvajajo trženje investicijskih skladov, ustrezno strokovno usposobljene in imajo potrebne izkušnje, tako da je zagotovljeno, da poteka trženje v skladu z določbami ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi, ki se nanašajo na varstvo vlagateljev oziroma potrošnikov.
(3) Šteje se, da vpisno mesto izpolnjuje tehnične in organizacijske pogoje iz prvega odstavka tega člena, če:
1. se nahaja v uradnih poslovnih prostorih, ki morajo biti ločeni od zasebnih prostorov;
2. je na vpisnem mestu potencialnemu vlagatelju zagotovljena ustrezna raven zasebnosti;
3. so fizične kopije pristopnih izjav in zahtev za izplačilo ter drugi pisno dokumentirani podatki o vlagatelju shranjeni v ustreznih omarah (sef ali omara odporna na fizično silo in silo okolja), ki se morajo nahajati znotraj uradnega poslovnega prostora, pri čemer lahko imajo dostop do teh dokumentov izključno pooblaščene osebe;
4. so v primeru, da oseba trženje izvaja preko svetovnega spleta in v primeru, da oseba podatke o vlagateljih shranjuje in obdeluje računalniško, smiselno upoštevani tehnični pogoji glede delovanja informacijskega sistema, določeni v sklepu Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki določa kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje za poslovanje družb za upravljanje;
5. vpisno mesto posluje v skladu z delovnim časom, o katerem je potencialni vlagatelj ustrezno informiran;
6. je zagotovljeno naravi dejavnosti prilagojeno tehnično in/ali fizično varovanje vpisnega mesta, opreme in podatkov o vlagateljih.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, v primeru, če vpisno mesto predstavlja posamezna spletna stran, pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka ne velja.
(5) Oseba, ki izvaja trženje investicijskih skladov, lahko institucionalnim in drugim dobro poučenim vlagateljem omogoči pristop k investicijskemu skladu tudi na sedežu oziroma naslovu takšnega vlagatelja, vendar mora biti zagotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 8. do 11. člena tega sklepa.
8. člen
(1) Pri trženju investicijskih skladov mora oseba, ki trženje izvaja, v vsem paziti na interese vlagatelja na način, kot velja za borznoposredniške družbe pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.
(2) Vsaka oseba, ki trženje izvaja, se mora potencialnemu vlagatelju vedno izkazati s svojim imenom in priimkom ter podatkom o firmi, ki jo zastopa. Na zahtevo vlagatelja mora takšna oseba le temu predložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki opravljajo trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, določene v sklepu Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki določa kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje za poslovanje družb za upravljanje.
(3) Oseba, ki trženje investicijskih skladov izvaja na podlagi pisnega pooblastila družbe za upravljanje iz 6. člena ZISDU-1, mora vlagatelju na njegovo zahtevo predložiti tudi ustrezno pooblastilo družbe za upravljanje.
(4) Oseba, ki trženje izvaja, mora vlagatelju za investicijski sklad, ki je predmet vlagateljevega zanimanja, izročiti najmanj brezplačen izvod izvlečka prospekta ter listino, na podlagi katere lahko vlagatelj pristopi k vzajemnemu skladu, oziroma pristopno izjavo iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1.
(5) Pred podpisom listine, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopne izjave iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1 mora oseba, ki trženje izvaja, na zahtevo vlagatelja, le temu izročiti tudi brezplačen izvod prospekta investicijskega sklada ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila investicijskega sklada.
(6) Če je v skladu z drugim odstavkom 131. člena ZISDU-1 pristopno izjavo mogoče posredovati v elektronski obliki, morajo biti, na istem mestu kot pristopna izjava, v elektronski obliki dostopni tudi prospekt, izvleček prospekta ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo vzajemnega sklada.
(7) Predstavitev gradiva iz 5. člena tega Sklepa mora biti jasna, točna in nedvoumna. Predstavitev mora obvezno vsebovati opis tveganj, povezanih z nalaganjem v investicijske sklade.
9. člen
(1) Pred podpisom listine, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopne izjave iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1 mora oseba, ki izvaja trženje, od vlagatelja, kadar je ta fizična oseba (tudi če je zakoniti zastopnik fizične osebe), pridobiti podatke, na osnovi katerih lahko oceni njegov finančni profil, razen, če vlagatelj pisno odkloni posredovanje teh podatkov.
(2) Vlagatelj podatke iz prejšnjega odstavka posreduje na obrazcu, ki mora vsebovati najmanj informacije o vlagateljevem namenu in ročnosti varčevanja, njegovih finančnih zmožnostih, odnosu do tveganja, poznavanju finančnih naložb ter izkušnjah pri naložbah v vrednostne papirje oziroma investicijske sklade.
(3) Navodila za sestavo obrazca za oceno profila vlagatelja so v prilogi 1 tega sklepa.
(4) Če oseba, ki izvaja trženje, na podlagi informacij iz drugega odstavka tega člena oceni, da investicijski sklad, v katerega želi vlagatelj vplačati, zanj ni primeren, ga mora na to izrecno opozoriti.
(5) Če vlagatelj informacij iz prvega odstavka tega člena ne želi dati, ga mora oseba, ki izvaja trženje, opozoriti, da zaradi takšne okoliščine ne more oceniti, ali je investicijski sklad, v katerega želi vlagatelj vplačati, zanj primeren ali ne.
(6) V primeru iz četrtega in petega odstavka tega člena mora oseba, ki izvaja trženje, vlagatelju v podpis predložiti izjavo o tveganjih iz priloge 2 tega sklepa. V primeru, da vlagatelj izjave o tveganjih ne želi podpisati, oseba, ki trženja izvaja, to izrecno zapiše na listino, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopno izjavo iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1.
(7) Obrazec iz drugega odstavka tega člena in izjava o tveganjih iz šestega odstavka tega člena sta lahko sestavljena v pisni in/ali v elektronski obliki.
(8) Izjava vlagatelja o odklonitvi posredovanja podatkov iz prvega odstavka tega člena oziroma izpolnjen obrazec iz drugega odstavka tega člena ter izjava o tveganjih iz šestega odstavka tega člena se hranijo skupaj z listino, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopno izjavo iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1.
10. člen
Pred podpisom listine, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopne izjave iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1 mora oseba, ki izvaja trženje, opraviti identifikacijo vlagatelja in pridobiti podatke v skladu s predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
11. člen
(1) Kadar pravila upravljanja vzajemnega sklada določajo, da vlagatelj lahko v določenem času odstopi od pristopa k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma prekliče pristopno izjavo, mora oseba, ki sprejema pristopne izjave vlagateljev, ob vsakem sprejemu izjave vlagatelja na to pravico izrecno opozoriti.
(2) Kadar je v skladu z drugim odstavkom 131. člena ZISDU-1 pristopno izjavo mogoče posredovati v elektronski obliki, mora biti opozorilo iz prejšnjega odstavka jasno navedeno na istem mestu kot pristopna izjava.
12. člen
Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da bodo vpisna mesta izpolnjevala vse tehnične in organizacijske pogoje iz tretjega odstavka 7. člena tega sklepa najkasneje do 1. 1. 2008.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 80/03 in 23/06).
14. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 237-2/4-5/2007
Ljubljana, dne 30. maja 2007
EVA 2007-1611-0102
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
                            Priloga 1

  Navodila za sestavo obrazca – profil vlagatelja

  Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati navedbo, da so
podatki iz tega obrazca namenjeni izključno svetovanju vlagatelju
v zvezi z izbiro njegovemu profilu najbolj primernega tipa
investicijskega sklada oziroma najbolj primerne sestave različnih
tipov investicijskih skladov in da je končna izbira posameznega
investicijskega sklada stvar proste odločitve vlagatelja, ki je
lahko drugačna od predlagane.

  Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednja
vprašanja:

  1. S kakšnim namenom želite varčevati?
  A. varčevanje za starost
  B. varčevanje za nakup nepremičnine
  C. varčevanje za potrebe otrok
  D. varčevanje za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend ...)
  E. varčevanje za sprotne potrebe

  2. Kakšno nihanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja
za vas še sprejemljivo?
  A. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek
  B. znižanje za največ 10%
  C. znižanje za največ 25%
  D. odgovor na vprašanje zavisi od gibanj na trgu

  3. V katerem primeru bi zaradi negativnih donosov
najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja
varčevanja?
  A. sklad bi imel negativen donos največ mesec dni zapored
  B. sklad bi imel negativen donos največ tri mesece zapored
  C. sklad bi imel negativen donos največ šest mesecev zapored
  D. sklad bi imel negativen donos največ leto dni zapored
  E. ne bi izstopil pred potekom obdobja varčevanja

  4. Kakšen donos bi vas zadovoljil?
  A. donos, ki bo ohranjal realno vrednost vloženega denarja
  B. v povprečju 7 odstotkov letno
  C. v povprečju 12 odstotkov letno
  D. več kot 12 odstotkov letno

  5. Kje imate trenutno naložena sredstva?
  A. pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah
  B. pretežno v življenjskih zavarovanjih
  C. pretežno v obveznicah, obvezniških skladih
  D. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih
  E. pretežno v delnicah, delniških skladih
  F. nimam prihrankov

  6. V primeru, da varčujete za nakup stanovanja, ki ga
nameravate opraviti v petih letih, katero izmed naložb bi izbral
za dosego vašega varčevalnega cilja?
  A. naložbo brez nihanja vrednosti kot npr. bančni depozit
  B. naložbo, katere pričakovana realna donosnost je 5
odstotkov letno. Ta naložba sicer vsebuje tudi nekaj tveganja,
saj obstaja manjša verjetnost (do 20 odstotkov), da v primeru
neugodnih razmer v petih letih izgubite 10 odstotkov vrednosti
vloženih prihrankov.
  C. Naložbo, katere pričakovana realna donosnost je 10
odstotkov letno, vendar lahko v najslabšem primeru v petih letih
izgubite četrtino svojih prihrankov (verjetnost tega dogodka
znaša približno eno četrtino).
  D. Naložbo, s katero boste v petih letih vrednost vaših
prihrankov bodisi potrojili (50 odstotna verjetnost), bodisi
prepolovili (50 odstotna verjetnost).

  7. Kdaj nameravate unovčiti vašo naložbo?
  A. pred iztekom treh let
  B. v obdobju od treh do sedmih let
  C. kasneje kot v sedmih letih

  8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih
papirjih?
  A. doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval
  B. imam manjše izkušnje
  C. v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa

  9. V zvezi z naložbo v vzajemni sklad, sem bil opozorjen na
naslednja tveganja (obkroži):
  A. tržno tveganje
  B. valutno tveganje
  C. kreditno tveganje
  D. na tveganja v zvezi z naložbo nisem bil opozorjen

  Obrazec – Profil vlagatelja lahko vsebuje tudi drugačna
vprašanja od navedenih, vendar morajo biti ta navedenim
vprašanjem smiselno podobna.

  Vprašanja morajo osebi, ki izvaja trženje investicijskega
sklada omogočiti, da bo lahko na podlagi odgovorov vlagatelja,
temu predlagala izbiro njegovemu profilu primernega tipa
investicijskega sklada, oziroma izbiro njegovemu profilu najbolj
primerne sestave različnih tipov investicijskih skladov.

  Končni predlog vlagateljevemu profilu primernega tipa
investicijskega sklada, oziroma primerne sestave različnih tipov
investicijskih skladov se v obrazec izrecno zapiše.

  Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati tudi naslednje
podatke:

  1. navedbo kraja in datuma izpolnitve obrazca;
  2. ime in priimek vlagatelja;
  3. firmo in sedež družbe, ki trženje izvaja;
  4. ime in priimek ter podpis osebe, ki za družbo iz predhodne
točke izvaja trženje.
                             PRILOGA 2


            IZJAVA O TVEGANJIH

  Podpisani izjavljam, da se zavedam:

  – VSEH TVEGANJ, ki so povezana z naložbo v investicijski
sklad;

  – da s tem, ko odklanjam posredovanje podatkov potrebnih za
določitev mojega finančnega profila oziroma ker moja naložbena
odločitev po mnenju pooblaščene osebe ne velja za primerno glede
na moj finančni profil, SAMOSTOJNO SPREJEMAM ODLOČITEV GLEDE
IZBRANE NALOŽBE;

  – da z odločitvijo za investicijski sklad z naložbami
usmerjenimi v ozko opredeljeno geografsko območje oziroma
specifično gospodarsko panogo sprejemam VISOKO NALOŽBENO
TVEGANJE, ki lahko v primeru neugodnih razmer na finančnih trgih,
vodi v IZGUBO PRECEJŠNJEGA DELA VLOŽENIH SREDSTEV;

  – da v primeru financiranja nakupa enot investicijskega
sklada s pomočjo posojila ali kredita sprejemam DODATNO TVEGANJE,
ki lahko tudi v primeru pozitivnega donosa investicijskega sklada
pomeni IZGUBO DELA VLOŽENIH SREDSTEV oziroma v primeru neugodnih
razmer na finančnih trgih vodi v IZGUBO, KI PRESEGA ZNESEK
VLOŽENIH SREDSTEV.


  Izjavo podpišite, če ste jo pozorno prebrali.


  Ime, priimek in naslov vlagatelja:

   ______________________________________________________


  Datum in kraj:__________________________


                 _______________________
                   podpis vlagatelja


  OPOZORILO: Izjava vam je bila dana v podpis, ker ste
odklonili posredovanje podatkov, potrebnih za določitev profila
vlagatelja, oziroma ker vaša odločitev glede investiranja
sredstev, na podlagi ocene pooblaščene osebe, ne ustreza vašemu
finančnemu profilu (npr. premoženjskemu stanju, nagnjenosti k
tveganju, dobi investiranja, finančnim ciljem ...). V primeru, da
vam je bila ta izjava dana v podpis, ne da bi od vas predhodno
zaprosili podatke, potrebne za določitev profila vlagatelja, vam
predlagamo, da se obrnete na osebo družbe za upravljanje, ki je
odgovorna za trženje vzajemnih skladov (telefon: ___, e-mail:___).