Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2795. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, stran 7142.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
1. člen
V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) ob začetku poslovanja obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.«.
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika zavezanci, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za katero se davčna osnova od dohodka ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka (katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj), za potrebe ugotavljanja dohodka ne vodijo poslovnih knjig in evidenc.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanci iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki so davčni zavezanci za davek na dodano vrednost, morajo ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena voditi evidence, potrebne za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.«.
3. člen
V 4. členu se črta beseda »finančnem«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedama »Zavezanci iz« doda besedi »prvega odstavka«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
6. člen
V 14. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poraba živil se ugotavlja mesečno na podlagi popisa zalog, podatki pa morajo biti vpisani v evidenco v osmih dneh po preteku meseca oziroma leta.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-1/2007/14
Ljubljana, dne 29. maja 2007
EVA 2007-1611-0086
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost